Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνει την πολιτική, τις διαδικασίες, τα συστήματα και τις δομές, με την αρωγή των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΕΧΑΕ επιβλέπει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του Ομίλου προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της EXAE, αποφάσισε την υπαγωγή της Εταιρίας στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2011 ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Η ΕΧΑΕ, σε ευθυγράμμιση με τους διεθνείς κώδικες και τις βέλτιστες πρακτικές, έχει θεσπίσει ένα πλήρες και σύγχρονο μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης το οποίο περιλαμβάνει:

  • Σεβασμό και προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων όλων των μετόχων.
  • Διασφάλιση κατάλληλης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας και σαφούς διαχωρισμού αρμοδιοτήτων από τα όργανα διοίκησης.
  • Δημιουργία οργάνων διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας η οποία θα στοχεύει στην ισορροπία ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη απόδοση των στελεχών της Διοίκησης.
  • Καθορισμό συστημάτων ανταμοιβών, αξιολόγησης και ανάπτυξης, τέτοιων ώστε να προσελκύουν και να διατηρούν στελέχη με ικανότητες.
  • Υποστήριξη της διαφάνειας, ακεραιότητας και υπευθυνότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
  • Ανάπτυξη συγκεκριμένων εταιρικών διαδικασιών που απεικονίζουν τον τρόπο καθημερινής εργασίας και διασφάλιση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που να λειτουργεί σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες διαχείρισης κινδύνων.
  • Ικανοποίηση των αναγκών για ορθή, έγκαιρη και επαρκή παροχή πληροφοριών στην επενδυτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο σχετικά με την πορεία της επιχείρησης.
  • Ευαισθητοποίηση σε θέματα Κοινωνικής Ευθύνης
Περισσότερα

Με την εγκαθίδρυση του παραπάνω πλαισίου αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, η ΕΧΑΕ θεωρεί ότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένη ώστε να ανταγωνιστεί διεθνώς, να διατηρήσει και να προωθήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της χώρας.

Παράλληλα, το ίδιο σημαντική θεωρεί την επαγρύπνηση για τη διαρκή ανασκόπηση όλων των παραπάνω πρακτικών έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στις τοπικές και διεθνείς εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΧΑΕ έχει θεσμοθετήσει και ακολουθεί ένα σύγχρονο Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το οποίο, πέραν των νομικών υποχρεώσεων, περιλαμβάνει και εθελοντικές δεσμεύσεις που πηγάζουν από την επιχειρηματική της δεοντολογία. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία της Εταιρείας. Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης που συντάχτηκε από τον Όμιλο ΕΧΑΕ, αποσκοπεί στην καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει ο Όμιλος τόσο αυτοβούλως, όσο και κατ' επιταγή της σχετικής νομοθεσίας.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων