ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Έπιπλα 27.924 0,11 6.249,78 0,02 19.823.488,214 0,04
Ύδρευση 16.408 0,06 94.046,83 0,23 789.519.000 1,46
Αεροπορικές Εταιρείες 35.199 0,14 311.337,68 0,78 624.899.625 1,15
Αλουμίνιο 1.305 0,01 355,08 0,00 7.835.118,75 0,01
Αναψυκτικά 32.763 0,13 985.721,44 2,46 11.133.539.189 20,52
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 0 0,00 0 0,00 14.442.471,96 0,03
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 38 0,00 136 0,00 100.388.421,05 0,19
Βασικά Χημικά 697 0,00 1.071,01 0,00 40.897.186,11 0,08
Γεωργία & Αλιεία 64.878 0,25 14.351,66 0,04 115.827.058,242 0,21
Διαδίκτυο 2.107 0,01 613,55 0,00 47.842.975,644 0,09
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 42.078 0,16 244.685,36 0,61 335.798.077,288 0,62
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 417.454 1,63 2.375.769,71 5,92 2.309.776.281,185 4,26
Διαφοροποιημένες Ε.Ε.Α.Π. 115 0,00 603,75 0,00 55.125.000 0,10
Διυλιστήρια 173.758 0,68 3.262.361 8,13 2.100.445.300,8 3,87
Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων 107 0,00 250,46 0,00 1.305.019.453,775 2,41
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 15.337 0,06 54.462,49 0,14 607.804.522,228 1,12
Εκδόσεις 0 0,00 0 0,00 13.049.192,1475 0,02
Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά 1.626 0,01 9.878,46 0,02 91.172.329,19 0,17
Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός 57.230 0,22 261.171,38 0,65 742.923.150,4 1,37
Εξειδικευμένα Χημικά 13.962 0,05 56.814,91 0,14 493.821.006,624 0,91
Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. 17.423 0,07 152.777,6 0,38 880.962.000 1,62
Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1.148.120 4,48 132.799,45 0,33 108.043.736,02 0,20
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 7.262 0,03 7.231,11 0,02 386.593.276,48 0,71
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 102.649 0,40 71.164,07 0,18 125.778.791,776 0,23
Επενδυτικές Υπηρεσίες 32.763 0,13 153.837,95 0,38 283.603.320 0,52
Εταιρείες Επενδύσεων 1.502 0,01 662,98 0,00 9.173.252 0,02
Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός 48 0,00 63,36 0,00 31.275.750 0,06
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων 0 0,00 0 0,00 7.759.066,645 0,01
Ιατρικές Υπηρεσίες 51.776 0,20 44.281,3 0,11 497.314.942,43 0,92
Ιατρικός Εξοπλισμός 500 0,00 650 0,00 5.745.500,8 0,01
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 19.876 0,08 142.098,94 0,35 2.304.311.416,65 4,25
Καπνός 5 0,00 1.310 0,00 745.200.000 1,37
Κατασκευές 3.889.109 15,18 7.546.183,36 18,80 1.082.252.862,737 1,99
Κατασκευή Κατοικιών 3.901 0,02 8.009,49 0,02 84.235.234,5 0,16
Λογισμικό 1.907 0,01 8.154,06 0,02 55.955.317,152 0,10
Μεσίτες Ασφαλίσεων 0 0,00 0 0,00 48.000 0,00
Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 53.725 0,21 77.104,1 0,19 549.728.923,49 1,01
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 681.408 2,66 124.745,61 0,31 74.688.795,18 0,14
Ξενοδοχεία 441 0,00 2.268,6 0,01 444.578.825 0,82
Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα 48.653 0,19 722.862,2 1,80 2.013.692.247,656 3,71
Ορυχεία 66 0,00 2.789,6 0,01 19.966.620 0,04
Παιχνίδια 50.567 0,20 689.748,16 1,72 1.861.297.503,12 3,43
Προμηθευτές Βιομηχανίας 178 0,00 58,74 0,00 30.527.812,63 0,06
Ρουχισμός & Αξεσουάρ 3.811 0,01 816,89 0,00 49.383.720,718 0,09
Σταθερή Τηλεφωνία 404.172 1,58 4.163.271,93 10,37 5.077.958.030,04 9,36
Συμβατικός Ηλεκτρισμός 617.667 2,41 1.157.548,61 2,88 846.568.000 1,56
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 64.569 0,25 189.337,61 0,47 619.647.264,442 1,14
Ταξίδια & Τουρισμός 2.487 0,01 13.059,25 0,03 852.064.607,679 1,57
Τηλεόραση & Ψυχαγωγία 800 0,00 95,9 0,00 12.181.938,6 0,02
Τράπεζες 15.905.150 62,07 10.686.178,92 26,62 9.313.104.581,7895 17,17
Τρόφιμα 16.333 0,06 44.438,32 0,11 320.871.523,075 0,59
Τυχερά Παιχνίδια 1.077.383 4,20 5.703.216,51 14,21 3.272.265.842,823 6,03
Υλικά Συσκευασίας 4.514 0,02 26.451,11 0,07 196.930.378,8 0,36
Υλικό Υπολογιστών 19.350 0,08 28.616,96 0,07 98.988.138,45 0,18
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 82 0,00 566,8 0,00 96.600.000 0,18
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 7.745 0,03 12.506,29 0,03 179.569.587,724 0,33
Υπηρεσίες Μεταφορών 5.714 0,02 115.355,88 0,29 676.016.000 1,25
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 76.899 0,30 26.459,8 0,07 31.920.310,12 0,06
Φαρμακευτικά Προϊόντα 200 0,00 38,8 0,00 9.909.719,82 0,02
Χάλυβας 2.597 0,01 2.532,38 0,01 44.253.688,495 0,08
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Διαχείριση Κεφαλαίων 0 0,00 0 0,00 11.986.351,5 11,75
Εμπόριο Ενδυμάτων 300 4,17 97,8 1,36 573.760 0,56
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 0 0,00 0 0,00 5.900.295 5,78
Επενδυτικές Υπηρεσίες 0 0,00 0 0,00 18.393.920 18,03
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 0 0,00 0 0,00 6.570.000 6,44
Λογισμικό 250 3,47 750 10,46 13.368.000 13,11
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 0 0,00 0 0,00 5.671.005,35 5,56
Τρόφιμα 0 0,00 0 0,00 4.363.507 4,28
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 150 2,08 253,5 3,54 21.750.295,6 21,32
Υπηρεσίες Μεταφορών 1.500 20,83 879,75 12,27 13.424.401,95 13,16

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων