Εισηγμένες εταιρείες

Listings Service Desk

Μέσω του Listings Service Desk, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Χρηματιστήριο Αθηνών για την ηλεκτρονική υποβολή και  διεκπεραίωση αιτημάτων/ερωτημάτων σας, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξής τους, από την υποβολή έως και την ολοκλήρωσή τους.

Πατήστε εδώ για την υποβολή του αιτήματος/ερωτήματός σας.

 

 

Σύστημα HERMES "Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services"

Η διαδικτυακή εφαρμογή H.E.R.ME.S είναι το μέσο εικοινωνίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών για την υποβολή των εταιρικών σας ανακοινώσεων, οικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιήσεων συναλλαγών κ.α., με στόχο την άμεση, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε.

 

Σύστημα AξIALine

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής AξΙΑline  μπορείτε να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τα αρχεία μεταβολών μετοχολογίου (TRN files), μετοχολογίου (CRP file) συνέπεια εταιρικής πράξης ή κατόπιν αιτήματος, ενημέρωση σχετικά με κλασματικά υπόλοιπα, δικαιώματα, χρηματικές διανομές κ.α.

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Για τις υπηρεσίες Γενικών Συνελεύσεων, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ταυτοποίησης Μετοχολογίου και λοιπές υπηρεσίες μετοχολογίου, περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα: "Υπηρεσίες προς Εισηγμένες / Εξειδικευμένες υπηρεσίες".

Υπηρεσίες Μητρώου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

Η ATHEXCSD ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), σύμφωνα με το Ν.3756/2009 όπως ισχύει, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  1. Μεταβολή στοιχείων Μερίδας Εκδότριας
  2. Παροχή πληροφοριών
  3. Νομιμοποίηση κληρονoμιάς & Παροχή Υπηρεσιών Κληρονομικής Διαδοχής  κατ' εντολή και για Λογαριασμό Εισηγμένης Εταιρίας προς Κληρονόμους Επενδυτών-Μετόχων της
  4. Νομιμοποίηση μη εμφανισθέντος μετόχου
  5. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση υφιστάμενων αξιών λόγω παροχής σε είδος προς στελέχη/μετόχους εισηγμένης εταιρείας (Stock Option)
  6. Υπηρεσίες στο πλαίσιο διενέργειας εταιρικών πράξεων
  7. Υπηρεσίες έκδοσης κωδικού Legal Entity Identifier (LEI)

Για περισσότερες πληροφορίες ανά υπηρεσία, επιλέξτε (Υπηρεσίες Μητρώου).

Πληροφόρηση

Ανακοινώσεις και πληροφορίες της εταιρίας σας θα βρείτε στην ενότητα ΕΤΑΙΡΙΕΣ .

Για επιπρόσθετη πληροφόρηση και βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Εισηγμένων Τίτλων.

Επικοινωνείστε μαζί μας

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Εισηγμένων Τίτλων
Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα
+30 210 33 66 496
+30 210 33 66 670
companies@athexgroup.gr
   

 

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων