Εισηγμένες εταιρείες

1. Μεταβολή στοιχείων Μερίδας Εκδότριας

Τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στη Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών.
Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση.

2. Παροχή πληροφοριών

Παρέχονται πληροφορίες στις Εκδότριες σχετικά με την κατάσταση ή/και κίνηση των Λογαριασμών της Μερίδας τους (από 29/03/1999 κι έπειτα).

Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν υποβολής στο Κ.Α.Α. (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών) της Αίτησης Παροχής Πληροφοριών (ΑΙΤ008).

  • Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση.

3. Νομιμοποίηση κληρονoμιάς

Το Κ.Α.Α.  μεταβιβάζει τις μετοχές από τη μερίδα του θανόντος, κατόπιν υποβολής από την Εκδότρια σχετικού αιτήματος με τα στοιχεία των κληρονόμων. Επισυνάπτεται με  την επιστολή το πιστοποιητικό του άρθρου 105 ν.δ. 118/1973 από την Δ.Ο.Υ..
Χρέωση: βλ. τις αντίστοιχες οδηγίες (ΚΑΑ504), (Υπόδειγμα Διανομής από Εκδότρια).

4. Νομιμοποίηση μη εμφανισθέντος μετόχου

Το Κ.Α.Α. μεταβιβάζει από την προσωρινή μερίδα του  μετόχου, αξίες που δεν τις αποϋλοποίησε, κατόπιν υποβολής από την Εκδότρια σχετικού αιτήματος, βλ. το αντίστοιχο (Υπόδειγμα Νομιμοποίησης μη Εμφανισθέντος).

  • Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση.

5. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση υφιστάμενων αξιών λόγω παροχής σε είδος προς στελέχη/μετόχους εισηγμένης εταιρείας (Stock Option)

Αφορά τη μεταβίβαση μετοχών σε στελέχη/μετόχους εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας με τίμημα ή δωρεάν, κατ' εντολή της εταιρείας. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται της αντίστοιχες οδηγίες (ΚΑΑ508).

6. Υπηρεσίες στο πλαίσιο διενέργειας εταιρικών πράξεων

6.1. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Σε συνέχεια εταιρικής πράξης το Κ.Α.Α. μεταφέρει τα της εκποίηση κλασματικά υπόλοιπα από τη μερίδα εκδότριας, σε λογαριασμό χειριστή και στο μέλος που θα διενεργήσει την εκποίηση, σε υλοποίηση σχετικού αιτήματος εισηγμένης εταιρείας . Ειδικά για την εκποίηση κλασματικών από Reverse split δεν απαιτείτε απόφαση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βλ. το αντίστοιχο (Υπόδειγμα Εκποίησης Κλασματικών).

  • Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση.

6.2. ΑΚΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Σε συνέχεια εταιρικής πράξης το Κ.Α.Α. μετατρέπει κλάσματα σε ακέραιες μονάδες, σε υλοποίηση αιτήματος εισηγμένης. Το εν λόγω αίτημα διενεργείται με αρχείο (βλ. αρχεία εκδοτριών).

6.3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι χρηματικές διανομές των εισηγμένων εταιριών διενεργούνται, είτε από το Κ.Α.Α., είτε από πληρώτρια τράπεζα. Ειδικότερα οι χρηματικές διανομές που μπορεί να υλοποιήσει εισηγμένη μέσω του Κ.Α.Α. είναι:

  • Μέρισμα/προμέρισμα
  • Επιστροφή Κεφαλαίου
  • Διανομή ειδικών Αποθεματικών
  • Απόδοση εκποίησης κλασματικών
  • Τόκος Προνομίου
  • Πληρωμή Τοκομεριδίου
  • Αποπληρωμή Ομολόγου

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων