Υποχρεώσεις Δημοσιοποίησης

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 7 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 648 / 2012 (EMIR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και του άρθρου 10 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153 / 2013 για την εφαρμογή του Κανονισμού 648 / 2012 (EMIR), η ATHEXClear θέτει στη διάθεση του κοινού, πληροφορίες για τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, για τους κανόνες που εφαρμόζει, για τις επιλέξιμες ασφάλειες και εφαρμοστέους συντελεστές αποκοπής καθώς και κατάλογο τρεχόντων εκκαθαριστικών μελών περιλαμβανομένων των κριτηρίων αποδοχής, αναστολής της ιδιότητας και εξόδου για τα εκκαθαριστικά μέλη. 


Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης

 

Οργανωτική Δομή

Η λειτουργική οργάνωση της ATHEXClear συνδυάζει οργανωτικές μονάδες των εταιριών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και διακριτές μονάδες/όργανα διακυβέρνησης της ATHEXClear. Αναλυτικά:

 • Γενική Συνέλευση (ATHEXClear)
 • Διοικητικό Συμβούλιο (ATHEXClear)
 • Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εποπτικές Επιτροπές

 • Επιτροπή Ελέγχου (ATHEXClear),
 • Επιτροπή Κινδύνου (ATHEXClear),
 • Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών (ATHEXClear)

2. Εκτελεστικές Επιτροπές

 • Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας & Κρίσεων (ATHEXClear)
 • Στρατηγική Επιτροπή Επενδύσεων (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Επιτροπή Διαχείρισης Εξασφαλίσεων & Ιδίων Διαθεσίμων (ATHEXClear)
 • Επιτροπή Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Εκτελεστική Επιτροπή (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Επιτροπή Παρακολούθηση και Συντονισμού Νομικών Θεμάτων (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Εποπτικές μονάδες
  • Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ATHEXClear)
  • Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου & Εκκαθάρισης, Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου (ATHEXClear)
  • Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ATHEXClear)
 • Εκτελεστικές μονάδες
  •  Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου & Εκκαθάρισης  (ATHEXClear)
  •  Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Υποστηρικτικές Λειτουργίες
  • Διεύθυνση Διαχείρισης Υποδομών & Υποστήριξης (ATHEXCSD)
  • Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης (ATHEXCSD)
  • Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ATHEXCSD)

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τη διοικητική ιεραρχία, τις γραμμές αναφοράς και τον ρόλο της κάθε οργανωτικής μονάδας, παρουσιάζεται παρακάτω:

ATHEXClear chart

 

Πολιτική Αποδοχών

Για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας καθώς και της σταθερότητας και βιωσιμότητας της ATHEXClear έχει καθορισθεί συγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών που είναι συμβατή με τους επιχειρηματικούς στόχους της αλλά ταυτόχρονα δεν αποβαίνει εις βάρος του επιπέδου ασφαλείας και διατηρεί την ATHEXClear εντός των ορίων του ανεκτού κινδύνου. Η εν λόγω πολιτική θεσπίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς κανόνες για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων της ATHEXClear και περιγράφει τις βασικές αρχές που υιοθετεί και εφαρμόζει έτσι ώστε να προωθείται η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και η οποία δεν δημιουργεί κίνητρα χαλάρωσης των προτύπων κινδύνου.
Συγκεκριμένα, παρότι όλες οι αποδοχές που χορηγούνται από την ATHEXClear είναι σταθερές, στην περίπτωση που αποφασισθεί να χορηγηθούν μεταβλητές αποδοχές, για αυτές, μεταξύ άλλων, θα πρέπει: i) να λαμβάνονται υπόψη οι μακροπρόθεσμες επιδόσεις της ATHEXClear και εργαζομένων και οι μελλοντικοί καθώς και οι υφιστάμενοι κίνδυνοι και τα αποτελέσματα κινδύνου, ii) να λαμβάνονται υπόψη πιθανές αναντιστοιχίες των περιόδων εκτέλεσης και κινδύνου και να εξασφαλίζεται ότι η καταβολή μεταβλητών αποδοχών αναβάλλεται κατά περίπτωση, iii) για τα στελέχη των λειτουργικών μονάδων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης οι μεταβλητές αποδοχές να είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρηματικές επιδόσεις των μονάδων που ελέγχουν, iv) η αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών να είναι ευθυγραμμισμένη με τη διαχείριση κινδύνου, v) τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. να λαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές με τις προϋποθέσεις που θέτει το καταστατικό της ATHEXClear προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η χρήση μηχανισμών παροχής κινήτρων στον προσδιορισμό των αποδοχών τους, οι εν λόγω μηχανισμοί πρέπει να είναι αυστηρά προσαρμοσμένοι στις αρμοδιότητες των ανωτέρω προσώπων όσον αφορά στην παρακολούθηση της εφαρμογής και την αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών, στις προσωπικές ικανότητές τους και στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο EMIR ενώ εφόσον χορηγούνται χρηματοπιστωτικά μέσα, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της κρίσης τους, vi) οι σταθερές και οι  μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών πρέπει να εξισορροπούνται και να είναι συνεπείς με την ευθυγράμμιση του κινδύνου.
Για την ορθή διακυβέρνηση της Πολιτικής Αποδοχών αρμόδια είναι η Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών του Δ.Σ., ενώ η Πολιτική αυτή υπόκειται σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο.

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Μπορείτε να δείτε χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την ATHEXClear στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις της ATHEXClear εδώ.


Νομοθεσία και Κανονισμοί της ATHEXClear

Πλαίσιο λειτουργίας 

Στους Κανονισμούς Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας της ATHEXClear και τις διαδικασίες της και συγκεκριμένα:

 • Διαδικασίες διαχείρισης αθέτησης υποχρέωσης
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εκκαθαριστικών μελών
 • Περιγραφή των κινδύνων από τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η ATHEXClear
 • Τρέχουσες υπηρεσίες εκκαθάρισης
 • Μοντέλα υπολογισμού περιθωρίων ασφάλειας
 • Χρησιμοποίηση ασφαλειών και εισφορών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης
 • Κριτήρια αποδοχής, αναστολής ιδιότητας και εξόδου εκκαθαριστικών μελών

Επιλέξτε εδώ για να δείτε τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης Συναλλαγών. 

Τιμολογιακή πολιτική  

Η τιμολογιακή πολιτική της ATHEXClear καθώς και αναλυτικά οι χρεώσεις διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών έχουν αναρτηθεί εδώ.

Διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας  

Το σχέδιο της διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity / disaster recovery) όσον αφορά στα συστήματα και τις διαδικασίες της ATHEXClear εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας των δραστηριοτήτων του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαδικασίες και ρυθμίσεις Business Continuity / Disaster Recovery
Σε περιπτώσεις προβλημάτων δυσλειτουργίας ή αστοχίας του συστήματος εκκαθάρισης ή άλλων εκτάκτων περιστατικών που ενδέχεται να δυσχεράνουν ή να καταστήσουν αδύνατη τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της ATHEXClear, ο Όμιλος:

 • Έχει καταρτίσει διαδικασίες και σχέδια για την επίτευξη business continuity / disaster recovery.
 • Έχει εγκαταστήσει εναλλακτικό μηχανογραφικό κέντρο (disaster recovery site) συγχρονισμένο με το primary site της με διαφορετικό γεωγραφικό προφίλ από αυτό του κύριου μηχανογραφικού κέντρου.
 • Διενεργεί σε ετήσια βάση δοκιμές σεναρίων καταστροφής με στόχο την εξοικείωση του υπηρεσιακού μηχανισμού και των συμμετεχόντων στην αγορά (μέλη, data vendors κ.λπ.) με την πληροφοριακή υποδομή και το μηχανισμό ενεργοποίησης του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου στο disaster recovery site, στο μικρότερο δυνατό χρόνο ο οποίος δεν υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες.

Τo σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan) του Ομίλου έχει πιστοποιηθεί κατά το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας ISO-22301.

Συγκρότηση ομάδων διαχείρισης κρίσεων και διαχείρισης εκτάκτων συμβάντων
Οι ομάδες αυτές έχουν σκοπό τη διατήρηση της συνέχειας παροχής των υπηρεσιών του Ομίλου και κατά συνέπεια της ATHEXClear σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος.

Εφεδρικά συστήματα εκκαθάρισης
Τα συστήματα που διενεργούν την εκκαθάριση και τις άλλες λειτουργίες της ATHEXClear είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στο κέντρο δεδομένων της έδρας του Ομίλου. Το κέντρο δεδομένων αποτελείται από δύο, ανεξάρτητα ως προς τη χωροθέτηση, τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες, κατοπτρικά - επιμέρους - κέντρα δεδομένων, ώστε να υπάρχει πλεονασμός και αυξημένη διαθεσιμότητα διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων.

Ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων (impact analysis)
Διενεργείται σε ετήσια βάση ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων από όπου εκτιμάται ο κίνδυνος διακοπής των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών της ATHEXClear και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για το μετριασμό αυτού του κινδύνου. Ο κίνδυνος αυτός παρακολουθείται σε συνεχή βάση.

Πολιτική Επενδύσεων

Η ATHEXClear έχει θεσπίσει Πολιτική Επενδύσεων η οποία αφορά στις τοποθετήσεις των ταμειακών  διαθεσίμων, των διαθεσίμων των κεφαλαίων εκκαθάρισης παραγώγων και αξιών καθώς και των περιθωρίων ασφαλείας (εγγυήσεις) των εκκαθαριστικών μελών.

Στις τοποθετήσεις διαθεσίμων προέχει η ασφάλεια των κεφαλαίων της ATHEXClear καθώς και των εξασφαλίσεων (περιθώριο, κεφάλαια εκκαθάρισης παραγώγων και αξιών) και ως εκ τούτου, η ATHEXClear ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τοποθετεί όλα τα ανωτέρω διαθέσιμα, μόνο σε μετρητά σε ευρώ και αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική αυτή αναφέρονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 της ATHEXClear η οποία είναι ανηρτημένη εδώ.

Επιλέξιμες ασφάλειες και συντελεστές αποκοπής

Πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους διαχείρισης κινδύνου για την αγορά παραγώγων και αξιών μπορείτε να δείτε εδώ.

Κατάλογος εκκαθαριστικών μελών

Κατάλογο των τρεχόντων εκκαθαριστικών μελών μπορείτε να δείτε εδώ.


Πολιτική και Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων
Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας σέβεται το δικαίωμα των προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται, να διαμαρτύρονται για το επίπεδο των υπηρεσιών που τους παρέχεται από την Εταιρεία.

Με την πολιτική διαχείρισης παραπόνων, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλα τα παράπονα των εκκαθαριστικών μελών καταγράφονται και τυγχάνουν της δέουσας προσοχής των αρμοδίων υπηρεσιών της και λαμβάνεται πρόνοια προκειμένου να διεκπεραιώνονται/επιλύονται δίκαια, έγκαιρα, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες. Το εκκαθαριστικό μέλος, κατά τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης του παραπόνου του, αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια, επαγγελματισμό και δικαιοσύνη και τέλος σε περίπτωση όπου δεν μείνει ικανοποιημένο με την απάντηση που θα του δοθεί από την αρμόδια υπηρεσία, παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση προκειμένου να αποταθεί σε ανώτερο επίπεδο ή σε αρμόδιο/εξειδικευμένο φορέα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση των αρχών και κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ως παράπονο χαρακτηρίζεται κάθε έκφραση δυσαρέσκειας των εκκαθαριστικών μελών σχετικά με την απόδοση της ATHEXClear (καθυστερήσεις, λάθη κ.λπ.) κατά την παροχή υπηρεσιών ή την αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της.
 
Συγκεκριμένα, η διαδικασία υποβολής παραπόνων είναι η εξής:
 • Το παράπονο υποβάλλεται από τον υπεύθυνο του εκκαθαριστικού μέλους (που διατηρεί το ρόλο  «membership issues») ή τους υπεύθυνους εκκαθάρισης αξιών ή παραγώγων. Συνιστάται να υποβάλλεται μέσω του Service Desk, ώστε να διασφαλισθεί η αντιμετώπιση του αιτήματος σύμφωνα με τις διαδικασίες της ATHEXClear. Η περιγραφή του παραπόνου θα πρέπει να είναι σύντομη αλλά ταυτόχρονα επαρκώς τεκμηριωμένη, ακριβής και να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση και την αποτελεσματική διαχείρισή του. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτονται τυχόν συνοδευτικά, επεξηγηματικά έγγραφα.
 • Το παράπονο παραλαμβάνεται, διερευνάται και απαντάται από ανώτερα στελέχη της ATHEXClear εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του, υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, είτε το αίτημα χαρακτηρισθεί ως παράπονο είτε όχι, το υποβάλλον εκκαθαριστικό μέλος θα λάβει τεκμηριωμένη απάντηση.
 • Το εκκαθαριστικό μέλος σε περίπτωση που δεν μείνει ικανοποιημένο από την απάντηση, μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση του παραπόνου, αφού εξηγήσει τους λόγους της μη ικανοποίησης και υποβάλλει τυχόν επιπλέον στοιχεία. Η διαδικασία παρακολουθείται από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ATHEXClear, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες λειτουργικές μονάδες της. 

ATHEXClear Report on Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI)

H ATHEXClear συμμορφώνεται με τις αρχές "Principles for Financial Market Infrastructures" (PFMI) που έχουν εκδοθεί από το Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) and the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) τον Απρίλιο του 2012. Το αναλυτικό σχετικό κείμενο μπορείτε να το δείτε εδώ: ATHEXClear REPORT on PRFMI Principles.


Δημοσιοποίηση Επιπέδων Προστασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας Συστήματος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και στον Κανονισμό λειτουργίας Συστήματος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, όπως έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.ΕΚ. και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ΕΤ.ΕΚ. δημοσιοποιεί το επίπεδο προστασίας και το κόστος που συνδέονται με τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού που εφαρμόζει στην εκκαθάριση στο παρακάτω κείμενο.

 


General principles underlying ATHEXClear Risk Models and Methodologies

 

Initial Margin and Haircut Methodology

ATHEXClear makes use of a parametric Value-at-Risk (VaR) model in order to calculate margin parameters for the securities market and input parameters for the RI.VA. system (SPAN like) used in derivatives market to calculate margins. The estimation of margin parameters is done at 1% significance level. The lookback period is twelve (12) months, while the risk horizon is two (2) to three (3) days for securities and two (2) to four (4) days for derivatives, depending on their expected liquidation period. Moreover, in order to count for pro-cyclicality a stressed period is incorporated, creating a mixed distribution with fatter tailes. Note that for Haircut Parameters the same methodology applies but at a 0.1% significance level. For the Derivatives Market the estimated parameters are incorporated into to a SPAN like model where initial margin is calculated. The input parameters for futures contracts are: (i) Valuation Interval for the underlying and the (ii) Adjustment factor, to count for maturity spreads (calendar spread); whereas for options the input parameters are: (i) Valuation Interval for the underlying instrument, (ii), Central Volatility, (iii) Change of Volatility and (iv) the Risk Free Rate.

For the Securities Market Correlations apply only among high liquid securities which are significantly and stable correlated with a benchmark index (currently only with the ATHEX FTSE/LARGE CAP Index); these securities belong to a correlation group. For securities within the correlation group, their estimated risk parameter is split in two (2) components: a general and a specific risk component, where the general component represents market risk of each security and the specific component their idiosyncratic risk. The general risk parameter is a residual parameter obtained by subtracting the specific risk parameter from the total risk parameter. Note that only securities belonging to the same Clearing Account are allowed to offset their general risk component (i.e. netting of Initial Margin); moreover only securities with opposite position signs (long/short) are allowed to offset their market risk. Initial Margin netting is not allowed in the Derivatives Market; only a maturity spread (calendar spread) among different series with the same underlying instrument apply.

Stress Test Methodology

ATHEXClear is obliged to cover on a daily basis stress test results in terms of loss as well as in terms of liquidity, arising from the default of a certain group(-s) of CM(-s) with the highest stress exposure for each market (securities, derivatives) under extreme but plausible market conditions.

As far as Counterparty Credit Risk is concerned, ATHEXClear is obliged to cover on a daily basis credit stress test results (in terms of P/L) arising from the default of the Clearing Member in which ATHEXClear has the largest risk exposure in terms of stress result (cover 2) or of the 2nd & 3rd Clearing Member if the cumulative risk exposure is higher, taking into account the dependencies of their groups (cover 2). Additionally the default of the 1st & 2nd Clearing Member with the largest cumulative risk exposure including specific own funds (SIG) shall be covered, taking into account the dependencies of their groups (cover 2). The simulated losses are net of total pledged margin collaterals.

As far as Liquidity Risk is concerned, ATHEXClear is obliged to cover on a daily basis liquidity stress test results (in terms of liquidity needs) arising from the default of the 1st & 2nd Clearing Member with the largest cumulative liquidity risk exposure for each market (securities, derivatives) taking into account the dependencies of their groups (cover 2). Liquidity needs airing from close-out of positions in case of a Clearing Member default rise within an upward sloping environment, i.e. liquidity amounts needed for physical delivery of stocks in the securities and derivatives market rise vis-a-vis stock prices. The available liquidity resources of the respective markets are (i) pledged cash collaterals of all CMs, (ii) Specific Own Resources (SIG) and (iii) Default Fund contributions. Moreover ATHEXClear could cover additional liquidity needs with its (iv) own liquidity (cash).

Stress scenarios for Counterparty Credit Risk as well as for Liquidity Risk are historical and hypothetical. In both scenario categories extreme but plausible market conditions are simulated. The main goal is to simulate extreme conditions where prices of diverse instruments move adverse with respect to CA positions as well as to simulate correlation breaks. Currently twelve (12) stress test scenarios are performed on a daily basis. Ten (10) scenarios for testing vulnerability resulting from CCR and two (2) for testing liquidity risk exposure aiming to cover all possible market constellations. Scenarios applied show the losses ATHEXClear would have to cover with own and contributed pre-funded financial resources of Clearing Members according to the default waterfall sequence as well as with own Equity Capital. The stress results are aggregated at Clearing Member Group level.

Nature of Tests Performed

On a regular basis a validation of margin models takes place. Particularly for the margin model a daily Back-testing Procedure at Clearing Account level is performed. Within the back-testing procedure a verification whether the realized price fluctuation (P/L) of positions at Clearing Account level is in line with model predictions, i.e. whether the percentage of outliers given the number of observations are greater than the significance level (α). In evaluating the outcomes a "Traffic Lights Approach" applies. Under this approach back testing results are classified into three zones, (i) Green zone: the results do not suggest a problem with the quality or reliability of the model; (ii) Amber zone: the results give rise to some questions regarding the quality or reliability of the model but firm conclusions can be drawn; and (iii) Red zone: the results almost certainly suggest a problem with the quality or reliability of the model. For Haircut Parameters the same methodology applies but at single asset level (unit back-testing).

Another validation component is the Sensitivity Analysis. According to this, several parameters of the VAR model, i.e. confidence level, correlation assumptions, Implied Volatility and significant drop in prices of cleared instruments issued by Clearing Members are progressively stressed in order to estimate their sensitivity with respect to the change in required margin. Sensitivity analysis results serve as a benchmark whether the calculated margin deviates significantly from the expected shortfall (fat tails) or whether correlation assumptions have a large offsetting effect or portfolio effect.

Reverse Stress Testing are an integral part of the robustness test of the stress framework. The aim is to simulate that market conditions that would exhaust all available financial resources of ATHEXClear before Equity Capital. The outcome serves as a benchmark check for the plausibility of stress scenarios, i.e. whether the plausibility criterion as well as the extremeness of stress scenarios are valid. The approach is to stress market prices for diverse financial instruments or/and to squeeze liquidity progressively until loss absorbing financial resources or available liquidity resources are exhausted.

High Level Summary of the Test Results for the period 01 October 2016 - 30 September 2017

Credit & Liquidity Stress-Test Results:

Stress Test Results

Cover 1st

Cover 1st and 2nd

Cover 2nd and 3rd

Credit Risk

Satisfactory*

Satisfactory*

Satisfactory*

Liquidity Risk

Satisfactory*

Satisfactory*

Satisfactory*

* Satisfactory result means that default fund resources were always more than stress results.

Initial Margin and Haircut Parameter Back-testing Results: 

Back-Testing Test Results

Cover 1st

IM Parameter

Satisfactory*

Haircut Parameter

Satisfactory

* Satisfactory within the respective confidence level.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων