Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

 

Άγιος Στέφανος, 14 Ιουνίου 2018

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 08.06.2018 γνωστοποίησής της για την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 13η Ιουνίου 2018 των 39.999.997 νέων κοινών ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, που προέκυψαν από τη μετατροπή ομολογιών εκδόσεώς της, η οποία μετατροπή επέφερε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριάντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (€35.879.045,10) και διαιρείται σε 119.596.817 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία μετοχής €0,30, ο δε συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 119.596.817.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων