Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση των αποφάσεων της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 13ης Ιουλίου 2018.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.838.710 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 57,10% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

 

1.Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου  οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2.Αποφασίσθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου,  η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήση 2017.

3.Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή της εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ», με Α.Μ.ΣΟΕΛ 173 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.

4.Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για την χρήση του 2017, καθώς και για την χρήση του 2018

5.Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η μη διανομή κερδών.

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κος Πρόεδρος  της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της.

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

 

 

Ιωάννης Εμμ. Παΐρης

 

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων