Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                                                     B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

                                Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2018

 

Η εταιρεία B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε την 9η Αυγούστου 2018 στις 9:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Νέα Φιλαδέλφεια, 10ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας και παρέστη το σύνολο των μετόχων, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 και οι επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και η διάθεση κερδών χρήσης 2017.

 

Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημι­ώ­σε­ως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

 

Θέμα 3ο: Εκλέχθηκαν ένας (1) Τακτικός και ένας (1) Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και αποφασίστηκε ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής τους.

 

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκαν οι προσαρμοσμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας των χρήσεων 2015 και 2016, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

 

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν οι συναφθείσες συμβάσεις με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και οι αμοιβές με συνδεδεμένα μέρη βάσει του άρθρου 23α, του Ν.2190/1920.

 

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι συμμετοχές μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

 

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών των εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και οι αντίστοιχες αποζημιώσεις και οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και των μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ..

 

Θέμα 8ο: Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα.

 

 

                                             Ν. Φιλαδέλφεια, 10 Αυγούστου 2018

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων