Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Αυγούστου 2018 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.150.576 μετοχές επί συνόλου 9.784.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 83,31% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:

 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 27.02.2018, καθώς επίσης και η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

 

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, κατά τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.

 

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.

 

Θέμα 4ο: Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει την αμοιβή τους.

 

Θέμα 5ο: Διαπιστώθηκε η μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017 και προεγκρίθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

 

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.

 

Θέμα 7ο:  Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων