Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 6η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, οδός Ηφαίστου αρ. 37), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.610.101 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,00 % επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, όπως η απόφαση αυτή παρουσιάζεται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.flexopack.com).

 

Στο μοναδικό θέμα ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν σήμερα, ενός ή/και περισσοτέρων Κοινών Ομολογιακών Δανείων, ποσού μέχρι έντεκα εκατομμύρια Ευρώ (11.000.000) συνολικά, με ιδιωτική τοποθέτηση. Ο σχεδιαζόμενος προορισμός των προς σύναψη Κοινών Ομολογιακών Δανείων είναι ο ακόλουθος:

(α) ποσό 7.250.000 Ευρώ πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και

(β) ποσό 3.750.000 Ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα με την αυτή ως άνω ομόφωνη απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την ρητή και ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να καθορίσει τους όρους των εν λόγω Δανείων (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003), να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων εν γένει καθώς και στην διενέργεια όλων των πράξεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας εντός του προαναφερομένου κανονιστικού πλαισίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.610.101

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,00 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.610.101

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.610.101

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Κορωπί, 6 Δεκεμβρίου 2018

Για την «FLEXOPACK Α.Ε.»

 

 


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων