Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Ενεαμήνου 2018

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Ενεαμήνου από 1/1/2018 έως 30/09/2018. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  ανήλθε σε 12.469  χιλ.€ έναντι 11.676 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,80%.

Το μεικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 26,36% έναντι 29,60% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση περιθωρίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των αποσβέσεων κατά 225 χιλ.¤ από την επένδυση σε νέο εξοπλισμό, καθώς και στην αύξηση του κόστους ΑΆ υλών και δαπανών μισθοδοσίας.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  1.756 χιλ.€ έναντι 2.123 χιλ.€  την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση κατά 256 χιλ.¤ των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης, τα οποία στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο προέρχονταν από κέρδη πωληθέντων μηχανημάτων που αντικαταστάθηκαν από νέο εξοπλισμό, καθώς και στην αύξηση του κόστους ΑΆ υλών και μισθοδοσίας λόγω αύξησης του αριθμού των εργαζομένων και αύξησης των ωρών απασχόλησης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 986 χιλ.€ έναντι 1.635 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 650 χιλ.€ έναντι 1.103 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/09/2018 ανέρχεται σε 163 άτομα ενώ την 30/09/2017 ανερχόταν σε 151 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1644 € έναντι 0,2789€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 864 χιλ. € έναντι θετικών ροών 1.547 χλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 2.375 χιλ.€ έναντι 3.364 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση των λειτουργικών ροών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των αποθεμάτων και των απαιτήσεων λόγω της αύξησης του τζίρου.

Ο καθαρός Δανεισμός αφαιρουμένων των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 5.624 χιλ.€ έναντι 4.054 χιλ.€ που ήταν την 31/12/2017. Η αύξηση του καθαρού δανεισμού οφείλεται κυρίως στην χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας το οποίο ολοκληρώθηκε στην παρούσα περίοδο καθώς και στη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων λόγω της καταβολής έκτακτου μερίσματος με την από 10/7/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων