Η πραγματοποίηση συναλλαγών στην αγορά αξιών του ΧΑ γίνεται μέσω των Μελών διαπραγμάτευσης του ΧΑ. Μόνο τα Μέλη αυτά έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο Σύστημα διαπραγμάτευσης αξιών ΟΑΣΗΣ και συνεπώς την δυνατότητα εισαγωγής εντολών.

Το ΧΑ δέχεται ως Μέλη, εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) με έδρα την Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό προϋποθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο η αγορά αξιών του ΧΑ και οι ελληνικοί τίτλοι αποκτούν διεθνή εμβέλεια και είναι διαθέσιμοι σε επενδυτές και εκτός ελληνικών συνόρων.

Επίσης, το OASIS υποστηρίζει τον θεσμό του Ειδικού Διαπραγματευτή ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διαβιβάζει, για ίδιο λογαριασμό, σε συνεχή βάση, ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης προκειμένου να παρέχει ρευστότητα στην μετοχή ή τις μετοχές των εταιριών των οποίων έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση.

Οι τύποι εντολών που δέχεται το σύστημα διαμορφώνονται από τρία βασικά χαρακτηριστικά: την τιμή, τη συνθήκη και τη διάρκεια.

Οι εντολές που εισάγονται στο ΟΑΣΗΣ από τα Μέλη για την διαπραγμάτευση των κινητών αξιών κατατάσσονται πρώτα με βάση την τιμή τους, και μετά βάσει του χρόνου εισαγωγής τους.

Αναφορικά με το επιτρεπόμενο από το σύστημα βήμα τιμής των κινητών αξιών πλην ομολόγων για κάθε εντολή αυτό ορίζεται ως εξής:

Τιμή αξίας (€) Βήμα τιμής (€)
0,01 - 0,999 0,001
1 - 59,99 0,01
60,00 - 0,05

Για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος, ανεξαρτήτως τιμής τίτλου, το βήμα τιμής ορίζεται στο 0,0001% της ονομαστικής τους αξίας.

Επίσης, όλες οι κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί στο ΧΑ, διαπραγματεύονται με μονάδα διαπραγμάτευσης το ένα (1) τεμάχιο.

Χρήσιμα αρχεία

 Περιγραφή Αρχείου Τύπος Αρχείου
Κατηγορίες Συναλλακτικής Δραστηριότητας & Ειδική Διαπραγμάτευση στην Κύρια αγορά στο ΧΑ
Πίνακες, Κατηγορίες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης
Τύποι Εντολών
Περιγραφή Αυτόματου Μηχανισμού Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ)  

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων