ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2022
ΑΠΟ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΩΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007
2
H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και εγκρίθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. στις 27 Απριλίου 2023. Είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση
https://www.krikri.gr/oikonomikes-katastaseis/
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα
Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3
Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
4
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
34
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
42
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
43
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
44
Κατάσταση Ταμιακών Ροών
45
Γενικές πληροφορίες
46
Κυριότερες λογιστικές αρχές
46
Σημειώσεις επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
59
3
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2γ του Ν. 3556/2007)
Δηλώνεται με την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα
ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή
θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη και η
έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή
την
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του εκδότη συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιο-
τήτων που αντιμετωπίζει.
Σέρρες, 27 Απριλίου 2023
Οι βεβαιούντες
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ373539
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ376847
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΔΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ276897
4
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΡΙ–ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)
*********
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
H παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (ε-
φεξής για λόγους συντομίας «Έκθεση»), που αφορά στην
εταιρική χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022, συντάχθηκε
σύμφωνα με τα άρθρα 150 και 152 του ν. 4548/2018, του
άρθρου
4
του
ν.3556/2007
και
της
απόφασης
8/754/14.4.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Έκ-
θεση περιέχει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης με
αντικειμενικό και επαρκή τρόπο και με γνώμονα την ουσια-
στική και όχι τυπική πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα
που περιέχονται σε αυτήν. Ειδικότερα, στην Έκθεση συνο-
ψίζονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη χρήση
2022, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην εν
λόγω περίοδο και η επίδρασή τους στις χρηματοοικονομι-
κές καταστάσεις, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και
αβεβαιότητες που η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει
και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που κα-
ταρτίσθηκαν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων
με αυτήν προσώπων. Η Έκθεση επίσης περιέχει μη χρημα-
τοοικονομικά στοιχεία, όπως τη δήλωση Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης, καθώς και επιπρόσθετη πληροφόρηση όπως ζη-
τείται από τη σχετική νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνεται αυ-
τούσια μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσεως 2022 και τα λοιπά απαιτούμενα από το νόμο στοι-
χεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση η οποία
αφορά στην κλειόμενη χρήση 2022. Οι χρηματοοικονομι-
κές καταστάσεις της εταιρείας, η έκθεση ελέγχου του ανε-
ξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η παρούσα έκθεση
αναρτώνται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://www.krikri.gr/oikonomikes-katastaseis/
. Οι θεμα-
τικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έ-
χουν ως ακολούθως:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ δραστηριοποιείται στον
ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων. Κύρια α-
ντικείμενα της αποτελούν η παραγωγή και διάθεση παγω-
τού, γιαουρτιού και φρέσκου γάλακτος. Η διάθεση των
προϊόντων πραγματοποιείται από ευρύ πανελλαδικό δίκτυο
πωλήσεων, αποτελούμενο από super markets και μικρά
σημεία. Επίσης, πραγματοποιούνται εξαγωγές σε περισσό-
τερες από 29 χώρες του εξωτερικού. Η έδρα της εταιρείας
και η κύρια παραγωγική μονάδα της βρίσκεται στις Σέρρες.
Επιπλέον, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διαθέτει ιδιόκτητο κέντρο διανομής
στον Ασπρόπυργο Αττικής, που λειτουργεί ως υποκατά-
στημα, για την εξυπηρέτηση της αγοράς της νότιας Ελλά-
δας.
Ι. EΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €171.883 χιλ. στη χρήση
2022, έναντι €134.600 χιλ της χρήσης 2021 (αυξημένος
+27,7%).
Οι πωλήσεις παγωτού εμφανίζουν αύξηση σε αξία κατά
+19,7% και διαμορφώθηκαν σε €35.828 χιλ. έναντι
€29.928 χιλ. στην προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, η με-
ταβολή τους σε όγκο ήταν +12,0%.
Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών παρουσίασαν αύξηση σε αξία
κατά +29,5% και διαμορφώθηκαν σε €135.014 χιλ. έναντι
€104.240 χιλ. στην προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, η με-
ταβολή τους σε όγκο ήταν +17,1%.
Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο
47,43% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων παρουσιά-
ζοντας αύξηση +33,3%.
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3.833 χιλ. στη χρήση
2022, έναντι €16.530 χιλ. της χρήσης 2021 (μείωση
-76,8%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορ-
φώθηκαν σε €3.175 χιλ. από €13.210 χιλ. το 2021 (μείωση
-76,0%). Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA δια-
μορφώθηκαν σε €8.863 χιλ. έναντι €20.963 χιλ. στην
προηγούμενη χρήση (μείωση -57,7%).
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δανειακά
κεφάλαια. Κατά την 31/12/2022, το υπόλοιπο των οφειλό-
μενων δανείων της Εταιρείας ανέρχεται σε €14.696 χιλ. πε-
ρίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε €7.475.
5
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ
ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Α-
ξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el)
Η
Ευρωπαϊκή
Αρχή
Κινητών
Αξιών
και
Αγορών
(ESMA/2015/1415el) δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντή-
ριες γραμμές σχετικά με τους «Εναλλακτικούς Δείκτες Μέ-
τρησης Απόδοσης» (εφεξής «ΕΔΜΑ») ή Alternative
Performance Measures (APMs) που εφαρμόζονται από την
3η Ιουλίου 2016 στις εταιρείες με κινητές αξίες που δια-
πραγματεύονται σε οργανωμένα χρηματιστήρια. Οι ΕΔΜΑ
γνωστοποιούνται από τους εκδότες κατά τη δημοσίευση
ρυθμιζόμενων πληροφοριών και έχουν ως στόχο να ενι-
σχύσουν τη διαφάνεια και να προάγουν τη χρησιμότητα,
καθώς και την ορθή και πλήρη πληροφόρηση του επενδυ-
τικού κοινού.
Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης «ΕΔΜΑ» εί-
ναι μια προσαρμοσμένη οικονομική μέτρηση της ιστορικής
ή μελλοντικής οικονομικής απόδοσης, της οικονομικής κα-
τάστασης ή των ταμειακών ροών, διαφορετικής από την
οικονομική μέτρηση που ορίζεται στο εφαρμοστέο πλαίσιο
των χρηματοοικονομικών αναφορών. Δηλαδή οι ΕΔΜΑ α-
φενός δεν βασίζονται αποκλειστικά στα πρότυπα των οι-
κονομικών καταστάσεων, αφετέρου παρέχουν ουσιαστική
συμπληρωματική πληροφορία, εξαιρώντας στοιχεία που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από το λειτουργικό α-
ποτέλεσμα ή τις ταμιακές ροές.
Συναλλαγές με μη λειτουργική ή μη ταμιακή αποτίμηση με
σημαντική επίδραση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδή-
ματος θεωρούνται ως στοιχεία που επηρεάζουν την προ-
σαρμογή των δεικτών ΕΔΜΑ. Αυτά τα μη επαναλαμβανό-
μενα, στις περισσότερες περιπτώσεις, κονδύλια θα μπο-
ρούσαν να προκύψουν μεταξύ άλλων από:
απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού
μέτρα αναδιάρθρωσης
μέτρα εξυγίανσης
πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή εκχωρήσεις
αλλαγές στη νομοθεσία, αποζημιώσεις για ζημίες
ή νομικές διεκδικήσεις
Οι ΕΔΜΑ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυα-
σμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί
με βάση τα ΔΠΧΑ και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθούν ότι αντικαθιστούν αυτά. Η Εταιρεία χρησιμο-
ποιεί τους ΕΔΜΑ, προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα
οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχε-
τίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα της Εταιρείας στη
χρήση αναφοράς, καθώς και την αντίστοιχη περσινή συ-
γκρίσιμη περίοδο. Ο ορισμός, η ανάλυση και η βάση υπο-
λογισμού των ΕΔΜΑ, που χρησιμοποιούνται από την Εται-
ρεία, παρατίθεται παρακάτω. Σημειώνεται ότι, για τον υ-
πολογισμό των ΕΔΜΑ, δεν κρίθηκε απαραίτητο να γίνει
προσαρμογή στα κονδύλια των οικονομικών καταστά-
σεων.
1.
Περιθώριο EBITDA (EBITDA Margin)
Ο Δείκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επεν-
δυτική κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα
των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι
απομονώνει τις επιδράσεις των χρηματοδοτικών επενδυτι-
κών αποτελεσμάτων, της φορολογίας εισοδήματος και της
κυριότερης κατηγορίας μη ταμιακών εξόδων που είναι οι
αποσβέσεις.
Στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιλαμβάνεται
το «Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτι-
κών
αποτελεσμάτων
και
συνολικών
αποσβέσεων
(EBITDA)», στο οποίο δεν γίνεται καμία προσαρμογή.
Ο Δείκτης
«Περιθώριο EBITDA (EBITDA Margin)» προκύ-
πτει με διαίρεση του «EBITDA» με τον Κύκλο Εργασιών.
Εκφράζει το ποσοστό που έχει το EBITDA επί του Κύκλου
Εργασιών ή εναλλακτικά πόσα κέρδη EBITDA αντιστοιχούν
σε μία μονάδα πωλήσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας, χρη-
σιμοποιεί τον συγκεκριμένο Δείκτη στο πλαίσιο της ευρύ-
τερης αποτίμησης της λειτουργικής απόδοσης της επιχεί-
ρησης.
2.
Περιθώριο EBIT (EBIT Margin)
Ο Δείκτης αυτός, όπως και ο προηγούμενος, είναι ευρύ-
τατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσ-
σεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότη-
τας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδρά-
σεις των χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων
και της φορολογίας εισοδήματος.
Στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιλαμβάνεται
το «Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυ-
τικών αποτελεσμάτων (EBIT)», στο οποίο δεν γίνεται κα-
μία προσαρμογή.
Ο Δείκτης
«Περιθώριο EBIT (EBIT Margin)» προκύπτει με
διαίρεση του «EBIT» με τον Κύκλο Εργασιών. Εκφράζει το
ποσοστό που έχει το EBIT επί του Κύκλου Εργασιών. Η
Διοίκηση της Εταιρείας, χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο
Δείκτη στο πλαίσιο της ευρύτερης αποτίμησης της λειτουρ-
γικής απόδοσης της Εταιρείας.
3.
Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (Free Cash Flows to the
Firm)
Ο Δείκτης αυτός εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των
δεικτών αποδοτικότητας, καθώς δείχνει το ποσό των με-
τρητών που είναι διαθέσιμο για διανομή στους μετόχους
και στους δανειστές της επιχείρησης και ταυτόχρονα είναι
ένας από τους βασικούς δείκτες χρηματοοικονομικής ευ-
ρωστίας.
Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν στην Κατάσταση Ταμιακών
Ροών, το σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές
Δραστηριότητες προστεθεί στο σύνολο των εισροών/(ε-
κροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες.
4.
Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Οι Δείκτες αυτοί δείχνουν το βαθμό της χρηματοδότησης
της επιχείρησης με ξένα κεφάλαια. Οι Δείκτες που χρησι-
μοποιεί η εταιρεία είναι ο Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
και ο Δείκτης Χρέους.
Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης υπολογίζεται εάν διαι-
ρεθούν τα Ξένα Κεφάλαια με το σύνολο των Ιδίων και Ξέ-
νων Κεφαλαίων.
Ο Δείκτης Χρέους υπολογίζεται με τη διαίρεση των Ξένων
Κεφαλαίων με το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων.
6
5.
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων και Ενεργητικού
Γενικότερα, η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων δείχνει το
κέρδος που αντιστοιχεί στην επένδυση των μετόχων μιας
εταιρείας. Ανήκει στην ομάδα των δεικτών αποδοτικότητας
και είναι επίσης γενικά διαδεδομένος για σκοπούς σύγκρι-
σης ομοειδών επιχειρήσεων και αξιολόγησης της διοίκησης
μιας εταιρείας.
Ο Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων υπολογίζεται
εάν διαιρεθεί το καθαρό εισόδημα, δηλ. «Κέρδη μετά από
Φόρους (ΕΑΤ)», με το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων τέλους
περιόδου.
Ο Δείκτης αποδοτικότητας Ενεργητικού υπολογίζεται εάν
διαιρεθεί το καθαρό εισόδημα, δηλ. «Κέρδη μετά από Φό-
ρους (ΕΑΤ)», με το σύνολο του Ενεργητικού.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
31/12/2022
31/12/2021
1. Περιθώριο EBITDA (EBITDA Margin)
Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματ/κών αποτε-
λεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
5,2%
15,6%
Κύκλος Εργασιών
2. Περιθώριο EBIT (EBIT Margin)
Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματ/κών αποτε-
λεσμάτων
2,3%
12,4%
Κύκλος Εργασιών
3. Ελεύθερες Ταμιακές Ροές
Λειτουργικές Δραστηριότητες +
Επενδυτικές Δραστηριότητες
(4.258.519)
12.878.152
4α. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
Σύνολο Δανεισμού
15,7%
9,5%
Σύνολο Δανεισμού & Ιδίων Κεφαλαίων
4β. Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Δανεισμού
18,6%
10,5%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
5α. Απόδοση Ενεργητικού (ROA)
Καθ. κέρδη μετά φόρων
2,5%
11,0%
Σύνολο Ενεργητικού
5β. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ)
Καθ. κέρδη μετά φόρων
4,0%
15,9%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλή-
σεις μας εμφάνισαν διψήφια μεταβολή (+14,7%). Σε αυ-
τήν συνετέλεσαν, κυρίως, η επέκταση του δικτύου πωλή-
σεων και το λανσαρίσμα της νέας σειράς premium παγω-
τών Master Rich, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των του-
ριστικών ροών από το εξωτερικό. Η αυξητική τάση των
πωλήσεων αναμένεται να συνεχιστεί και το 2023. Το μερί-
διο αγοράς των παγωτών αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες
μονάδες σε όγκο (15,6%) και μειώθηκε κατά -0,1 ποσο-
στιαία μονάδα σε αξία (15,8%).
Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις μας εμφανί-
ζουν αύξηση +26,0% παρά τις αντίξοες συνθήκες που επι-
κρατούν στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η τρέχουσα συ-
γκυρία με τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού οδηγεί σε
μείωση των πραγματικών διαθέσιμων εισοδημάτων των
νοικοκυριών, με αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση.
Ταυτόχρονα, συντελεί στην αλλαγή της καταναλωτικής
συμπεριφοράς, με ενίσχυση της στροφής των καταναλω-
τών σε value for money προϊόντα, όπως τα προϊόντα ιδιω-
τικής ετικέτας. Όλα τα παραπάνω εξηγούν την πτωτική, σε
όγκο, πορεία της συνολικής αγοράς. Η αύξηση των πωλή-
σεων της Εταιρείας, συνδέεται με την ενίσχυση του μερι-
7
δίου αγοράς στα επώνυμα προϊόντα, αποτέλεσμα της επι-
τυχημένης εμπορικής στρατηγικής που εφαρμόζει. Το με-
ρίδιο αγοράς των γιαουρτιών διαμορφώνεται πλέον σε
17,1%, αυξημένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε αξία.
Επίσης, σημαντική είναι και η αύξηση που αφορά στις πω-
λήσεις γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα της
ενίσχυσης της ζήτησης τους.
Στο εξωτερικό, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να ανα-
πτύσσονται έντονα +32,7%. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε
τη δυναμική που έχει το ελληνικό γιαούρτι στις αγορές της
Δυτ. Ευρώπης και Κεντρικής Ευρώπης και επεκτείνουμε τις
υπάρχουσες συνεργασίες. Ειδικότερα, σημαντική ώθηση
υπάρχει από την αγορά της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασι-
λείου, και από άλλες χώρες όπως η Σουηδία και η Αυστρία.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Έχουμε εκπονήσει και υλοποιούμε επενδυτικά σχέδια, με
σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά
και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων για-
ουρτιού και παγωτού. Στην τρέχουσα χρήση, οι επενδύσεις
μας ξεπέρασαν τα €8,7 εκ.
Επενδυτικά μας σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού €19,7
εκ., έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου
4399/2016 και αναμένεται να επιδοτηθούν σε ποσοστό
35% με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.
Για τη χρήση 2023, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύ-
σεις συνολικού ύψους €20εκ. περίπου.
ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ &
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία εκτίθεται σε
διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύ-
νους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, ε-
πιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευ-
στότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της
Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρημα-
τοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει
την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοι-
κονομική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από τη Μονάδα
Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδη-
γίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύ-
νου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκρι-
μένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίν-
δυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Κίνδυνος διακύμανσης τιμών πρώτων υλών
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο απώλειας εισοδη-
μάτων σε περιπτώσεις απότομων αλλαγών στις τιμές των
πρώτων υλών, συνεπεία της αδυναμίας άμεσης μετακύλι-
σης του κόστους στις τιμές πώλησης.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας αφορά
στην Ευρωζώνη και διεξάγεται σε Ευρώ. Η έκθεση της Ε-
ταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι πολύ περιο-
ρισμένη και προέρχεται από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες
ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα.
Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της ση-
μαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι τα-
μιακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές
στις τιμές των επιτοκίων.
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται είτε με
κυμαινόμενα επιτόκια είτε με σταθερά. Η Εταιρεία δεν χρη-
σιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Ο κίνδυνος μετα-
βολής των επιτοκίων αφορά, κυρίως, στα μακροπρόθεσμα
δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εται-
ρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτό-
κιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλο-
γης αξίας.
Η εφαρμογή πολιτικής διατήρησης των δανείων με μετα-
βλητό επιτόκιο ωφελεί σε περιπτώσεις πτώσης των επιτο-
κίων. Αντιθέτως εκθέτει σε κίνδυνο ταμιακών εκροών, σε
περιόδους αύξησης των επιτοκίων.
Από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας
την 31/12/2022, ποσό €2.700.000 συνδέεται με σταθερό
επιτόκιο και ποσό €11.995.948 συνδέεται με κυμαινόμενο
επιτόκιο.
Τα χορηγητικά προϊόντα του τραπεζικού συστήματος ε-
ρευνώνται συστηματικά για την εξεύρεση λύσεων δανει-
σμού με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος χρήματος.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστω-
τικού ελέγχου με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση
του πιστωτικού κινδύνου και την ελαχιστοποίηση των επι-
σφαλειών. Γενικά, οι πωλήσεις είναι κατανεμημένες σε με-
γάλο αριθμό πελατών, με συνέπεια να μην υφίστανται ου-
σιαστικοί κίνδυνοι εξάρτησης. Εξαίρεση αποτελούν ορισμέ-
νες μεγάλες ελληνικές αλυσίδες super markets και ένας πε-
λάτης του εξωτερικού, που οι πωλήσεις έκαστου ξεπερ-
νούν το 10% των συνολικών πωλήσεων. Οι πωλήσεις α-
φορούν και τους 2 τομείς (Γαλακτοκομικά και Παγωτό).
Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με α-
ξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από το τμήμα Πιστωτι-
κού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και ε-
φαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπρά-
ξεων. Επίσης, όπου είναι δυνατόν, λαμβάνονται εμπράγμα-
τες ή άλλες εξασφαλίσεις. Έτσι, επί παραδείγματι από τους
εγχώριους πελάτες-αντιπροσώπους της η εταιρεία λαμβά-
νει προσωπικές εγγυήσεις ύψους διπλάσιου του κύκλου ερ-
γασιών 2 μηνών εφαρμόζοντας σταθερά την πιστωτική της
πολιτική. Τέλος, για εμπορικές πιστώσεις συγκεκριμένων
αλυσίδων super market, η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση
ασφάλισης πιστώσεων που καλύπτει τυχόν απώλειες λόγω
αφερεγγυότητας τους μέχρι το 90% του συνόλου των ο-
φειλών τους.
8
Για τις εμπορικές πιστώσεις των πελατών εξωτερικού, η Ε-
ταιρεία έχει συνάψει σύμβαση καθολικής ασφάλισης πι-
στώσεων που καλύπτει τυχόν απώλειες λόγω αφερεγγυό-
τητας των πελατών της μέχρι το 95% του συνόλου των
οφειλών τους. Τα συνολικά όρια κάλυψης ανά πελάτη κα-
θορίζονται από την ασφαλιστική εταιρεία. Συνεπώς, σε πε-
ρίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, ο κίνδυνος
για την εταιρεία από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών
της περιορίζεται στο 5% των καλύψεων της ασφαλιστικής
εταιρείας και στο ποσοστό των τυχόν υπερβάσεων.
Η διοίκηση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μεί-
ωση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Προωθεί τη μείωση
των πιστωτικών ορίων και τον περιορισμό του χρόνου πί-
στωσης των πελατών της, με στόχο την ενίσχυση των ε-
λεύθερων ταμειακών ροών.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση
ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζι-
κών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες α-
χρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς
την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποια-
δήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Προμηθευτές - αποθέματα
Η Εταιρεία δεν έχει κάποια σημαντική εξάρτηση από συ-
γκεκριμένους προμηθευτές. Το 2022 υπήρξε, ωστόσο, έ-
νας προμηθευτής α’ υλών, από τον οποίον οι αγορές ξε-
περνούν το 10% του συνόλου των αγορών της εταιρείας.
Η διοίκηση της εταιρείας προωθεί τη διαχείριση των συνο-
λικών αποθεμάτων με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανά-
γκες της αγοράς και της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς
την υπέρμετρη δέσμευση ρευστότητας.
Προσωπικό
Η διοίκηση της εταιρείας στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και
ικανών στελεχών, τα οποία διαθέτουν πλήρη γνώση του
αντικειμένου τους και των συνθηκών αγοράς του κλάδου.
Το γεγονός αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λει-
τουργία των διαδικασιών της εταιρείας και στην περαιτέρω
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.
Τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σε αρμονική συνερ-
γασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τη διοίκηση της εται-
ρείας. Ενδεχόμενη διατάραξη αυτής της σχέσης δύναται να
επηρεάσει, προσωρινά, την εύρυθμη λειτουργία της. Ω-
στόσο, η υπάρχουσα στελεχιακή υποδομή της εταιρείας
της επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελεχών, χωρίς ση-
μαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της.
Αλλοίωση προϊόντων
Κίνδυνος αλλοίωσης προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε α-
νάκληση προϊόντων και, κατ’ επέκταση, σε αρνητική δημο-
σιότητα. Σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντων, αναλόγως
του μεγέθους, ενδέχεται να προκληθεί σημαντικός αρνητι-
κός οικονομικός αντίκτυπος. Το ίδιο μπορεί να συμβεί κι
από την αρνητική δημοσιότητα που συνήθως επιφέρει ένα
τέτοιο γεγονός, είτε οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εται-
ρείας είτε όχι.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι το σύστημα διασφάλι-
σης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει μειώ-
νει δραστικά το συγκεκριμένο κίνδυνο.
Μεταβολές στη διατροφική συμπεριφορά των καταναλω-
τών
Ενδεχόμενες μεταβολές στη διατροφική συμπεριφορά των
καταναλωτών μπορούν να οδηγήσουν σε αντικατάσταση
της κατανάλωσης προϊόντων της εταιρείας με υποκατά-
στατα ή ανταγωνιστικά προϊόντα. Τα ανωτέρω, μπορούν
να οδηγήσουν σε μείωση των πωλήσεων και επιβάρυνση
των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία προσπαθεί να παρακολουθεί στενά τις τάσεις
της αγοράς, ώστε να προσαρμόζεται όσο το δυνατό ταχύ-
τερα στις νέες συνθήκες.
Έκτακτα γεγονότα
Το ενδεχόμενο να συμβεί κάποιο γεγονός, που, σε μεγάλο
βαθμό, διαφεύγει του ελέγχου της Εταιρείας, δυνητικά θα
μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή των επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων της. Ενδεικτικά, μπορούν να
αναφερθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
- Φυσικές καταστροφές,
- Εργατικά ατυχήματα, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με
εργαζομένους της Εταιρείας, προμηθευτές, ή και τρίτους.
- Προβλήματα/Ανεπάρκεια στη λειτουργία των πληροφο-
ριακών συστημάτων,
- Σημαντικές μηχανικές βλάβες, οι οποίες μπορεί να επιφέ-
ρουν την καθυστέρηση ή και τη διακοπή της παραγωγής,
- Περιπτώσεις απάτης,
- Αιφνίδιος τερματισμός συμβολαίων με πελάτες/προμη-
θευτές.
Σε κάποια τέτοια περίπτωση, τυχόν αναστάτωση στη διε-
ξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εται-
ρείας θα μπορούσε να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στις πω-
λήσεις, στο κόστος και, εν γένει, στα οικονομικά αποτελέ-
σματά της.
Η Διοίκηση προσπαθεί να προβαίνει σ’ όλες τις απαραίτητες
ενέργειες, ώστε να περιορίζονται, τόσο οι πιθανότητες εμ-
φάνισης του συγκεκριμένου κινδύνου, όσο και, σε περί-
πτωση που συμβεί, οι επιπτώσεις της στην ομαλή διεξα-
γωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
ΙV. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ενεργειακή κρίση
Η τρέχουσα παγκόσμια ενεργειακή κρίση, αν και πλέον ο-
δηγείται σε ύφεση, επέδρασσε πολυεπίπεδα στην κοστο-
λογική βάση της Εταιρείας. Καταρχήν, με άμεσο τρόπο,
αυξάνοντας το κόστος για την κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου, που χρησιμοποιούνται κατά
την παραγωγική διαδικασία. Στη χρήση 2022, το κόστος
9
αγοραζόμενης ενέργειας ανά MWh αυξήθηκε κατά 122,4%
έναντι του 2021.
Ακόμη, με έμμεσο τρόπο, επηρέασε αυξητικά τα κόστη με-
ταφορών και διανομής. Στη χρήση 2022, η αύξηση της δα-
πάνης μεταφορικού κόστους ανά παλέτα ξεπέρασε το 13%
σε σχέση με τη χρήση 2021. Το σημαντικότερο, ωστόσο,
είναι ότι επέδρασσε καταλυτικά στη διαμόρφωση και συ-
ντήρηση έντονα πληθωριστικού περιβάλλοντος. Στην πε-
ρίπτωση μας, παρατηρείται σημαντική αύξηση του κό-
στους παραγωγής του νωπού γάλακτος, και επακόλουθα
και της τιμής του. Αυτό εξηγείται από την αύξηση της τιμής
των λιπασμάτων που επηρέασε το κόστος αγροτικής πα-
ραγωγής ζωοτροφών. Επίσης, οι τιμές του πλαστικού, το
οποίο αποτελεί βασικό υλικό συσκευασίας, έχουν αυξηθεί
σημαντικά. Τέλος, ο πληθωρισμός αναμένεται να περιορί-
σει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών,
επιδρώντας στις καταναλωτικές τους συνήθειες.
Covid-19
Η πανδημία του COVID-19 έχει οδηγηθεί πλέον σε ύφεση.
Από την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει, διαφαίνεται
ότι η Εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους που
επιφέρει η υγειονομική κρίση του COVID-19 με αποτελε-
σματικό τρόπο.
V. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Στον κλάδο του παγωτού, κύριο άξονα της στρατηγικής
μας αποτελεί η βελτίωση του κλαδικού λειτουργικού απο-
τελέσματος. Παράλληλα, προωθούμε την αύξηση της α-
ριθμητικής διανομής, δίνοντας έμφαση στις τουριστικές
περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση των
εξαγωγών, μιας και διαφαίνονται σπουδαίες ευκαιρίες ανά-
πτυξης των πωλήσεων μας στο εξωτερικό. Στην προσπά-
θεια αυτή, αιχμή του δόρατος μας αποτελεί η σειρά παγω-
τών Greek Frozen Yogurt που έχουμε αναπτύξει και συν-
δυάζει την απόλαυση που προσφέρει το παγωτό με τις α-
ξίες της υγιεινής διατροφής που προσφέρει το γιαούρτι.
Στον κλάδο του γιαουρτιού, αξιοποιούμε τις σύγχρονες πα-
ραγωγικές μας εγκαταστάσεις, με τη μεγάλη παραγωγική
δυναμικότητα και το ανταγωνιστικό κόστος επεξεργασίας,
στοχεύοντας σε μεγέθυνση των πωλήσεων. Στην κατεύ-
θυνση αυτή, φροντίζουμε να επικοινωνούμε ενεργά τα α-
νταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων μας (όπως πχ
τη χρήση 100% γάλακτος ημέρας για την παραγωγή για-
ουρτιών). Παράλληλα, ενισχύουμε τον εξαγωγικό μας προ-
σανατολισμό, ανταποκρινόμενοι στην αυξημένη ζήτηση
για ελληνικό γιαούρτι στις αγορές του εξωτερικού.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η μερισματική πολιτική της διοίκησης της ΚΡΙ-ΚΡΙ προωθεί
τη διανομή αυξημένου μερίσματος κάθε χρόνο, εφόσον τα
μεγέθη της κερδοφορίας το επιτρέπουν.
Για την προηγούμενη χρήση 2021, η Γενική Συνέλευση
των μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού
ποσού €0,20 ανά μετοχή.
Για τη χρήση 2022, παρά το χαμηλό επίπεδο των κερδών,
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει στα-
θερό το μέρισμα, προτείνοντας προς την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού
ποσού €0,20 ανά μετοχή. Μέρος του μερίσματος αυτού θα
προέλθει από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Η δια-
νομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για την
ανάκαμψη των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το
2023, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.
Στη χρήση 2023, οι πωλήσεις αναμένεται να συνεχίσουν
την ανοδική τους πορεία, εμφανίζοντας διψήφιο ποσοστό
ανάπτυξης. Βάσει της εκτίμησης της Διοίκησης, οι συνολι-
κές πωλήσεις αναμένεται να αγγίξουν το 2023 τα επίπεδα
των €200εκ. έναντι €172εκ. το 2022.
Παράλληλα, αναμένεται σημαντική βελτίωση των περιθω-
ρίων κερδοφορίας. Βάσει της εκτίμησης της Διοίκησης, το
2023 αναμένεται να ανακτηθεί το περιθώριο EBIT του έ-
τους 2021, δηλ. το 12,4%.
VI. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ
Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και
συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (συνδεόμενα μέρη),
όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24,
περιγράφονται παρακάτω.
Συναλλαγές με συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα
Το 2018, ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος
(ΙΕΓ), μια Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό τη
στήριξη και την προώθηση της αγελαδοτροφίας στην Ελ-
λάδα. Η Εταιρεία συνδέεται με το ΙΕΓ καθώς δύο μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της συμμετέχουν στη διαχείριση
του. Δεν υφίσταται σύνδεση οποιασδήποτε άλλης μορφής.
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, δεν υπάρχουν
συναλλαγές της Εταιρείας με το ΙΕΓ.
Συναλλαγές με συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα
Η εταιρεία διατηρεί υποχρέωση προς συνδεμένα μέρη (βα-
σικούς μετόχους της) που προήλθε από την κάλυψη ομο-
λογιακού δανείου ύψους €2.700.000. Το εν λόγω δάνειο
εκδόθηκε την 18/12/2013, χωρίς εξασφαλίσεις και σύμ-
φωνα με τους συνήθεις όρους της τραπεζικής αγοράς. Η
λήξη του, κατόπιν της τροποποίησης της δανειακής σύμ-
βασης, προσδιορίστηκε την 18/12/2023.
10
Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2022
31/12/2021
Έσοδα από ενοίκια (Ι.Ε.Γ.)
120
240
Καταβολές τόκων ομολογιακού δανείου*
82.125
82.575
Υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας:
31/12/2022
31/12/2021
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη (Ι.Ε.Γ.)
383
240
Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη*
2.700.000
2.700.000
Αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικού προσωπικού:
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
31/12/2022
31/12/2021
Αμοιβές Δ.Σ.
483.258
406.610
Μισθοί μελών Δ.Σ.
41.609
145.504
Σύνολο αμοιβής μελών Δ.Σ.
524.867
552.114
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
31/12/2022
31/12/2021
Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
76.042
76.458
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης*
2.500.000
2.500.000
*Αφορούν ομολογιακό δάνειο που καλύφθηκε από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας.
VII. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία λειτουργεί υποκατάστημα στον Ασπρόπυργο
Αττικής. Το υποκατάστημα λειτουργεί ως διανεμητικό κέ-
ντρο (logistics) για την εξυπηρέτηση της αγοράς της νό-
τιας Ελλάδας.
VIII. ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Εταιρεία διαθέτει ξεχωριστό τμήμα που ασχολείται με
την έρευνα και ανάπτυξη αναφορικά με προϊόντα (ανά-
πτυξη νέων και βελτίωση/εξέλιξη υπαρχόντων) και με νέες
τεχνολογίες παραγωγής. Κατά την τρέχουσα χρήση, η Ε-
ταιρεία πραγματοποίησε δαπάνες επιστημονικής και τεχνο-
λογικής έρευνας ποσού €380.279.
IX. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Η Εταιρεία στη διάρκεια της χρήσης απέκτησε 104.766 ί-
διες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €6,33 ανά μετοχή. Η
συνολική αξία κτήσης των ιδίων μετοχών ανήλθε σε
€663.613.
Κατ’ εφαρμογή του από 23.07.2021 Προγράμματος Δω-
ρεάν Διάθεσης Μετοχών (stock awards) πραγματοποιή-
θηκε στα διαστήματα μεταξύ 16/3/2022-22/3/2022 και
15/7/2022-9/8/2022 η διάθεση 23.049 ίδιων κοινών ονο-
μαστικών μετοχών σε 29 δικαιούχους, στα πλαίσια της ε-
κτέλεσης του 2ου κύκλου του Προγράμματος.
Έτσι, στις 31.12.2022, η Εταιρεία κατέχει 90.148 ίδιες με-
τοχές, αξίας κτήσης €541.308.
X. ΓΕΝΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Διάθεση ιδίων μετοχών
Κατ’ εφαρμογή του από 05.07.2022 Προγράμματος Δω-
ρεάν Διάθεσης Μετοχών (stock awards) το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ενέκρινε τη διάθεση 41.187 ίδιων κοινών ονομαστι-
κών μετοχών σε 37 δικαιούχους. Με την ολοκλήρωση της
διάθεσης αυτής, οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία
θα ανέρχονται σε 48.961.
Έκδοση ομολογιακού δανείου
Βάσει της απόφασης του Δ.Σ. της 03.04.2023, η Εταιρεία
προχώρησε στην έκδοση, κάλυψη και εκταμίευση κοινού
ομολογιακού δανείου, ύψους €4.200.000. Η κάλυψη του
δανείου έγινε από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας.
Είναι 3ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4%, με τρί-
μηνη περίοδο εκτοκισμού και χωρίς εξασφαλίσεις. Σκοπό
έχει τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων
της Εταιρείας για την επέκταση της παραγωγικής της δυ-
ναμικότητας.
11
XI. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ESG)
Μη χρηματοοικονομικοί παράγοντες που αφορούν το πε-
ριβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση
(Environmental, Social, Governance «ESG») και καθορί-
ζουν τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, δημοσιεύονται σύμ-
φωνα με τον «Οδηγό δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG
2022» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Άμεσες εκπομπές (scope 1)
ΑΤΗΕΧ C-E1
Ως άμεσες εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκη-
πίου (Scope 1) ορίζονται οι εκπομπές ΑΦΘ που προέρχο-
νται από πηγές που ανήκουν ή ελέγχονται από την εται-
ρεία. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις άμεσες εκπο-
μπές (Scope 1) από την καύση ορυκτών καυσίμων στις ε-
γκαταστάσεις της εταιρείας και την κατανάλωση καυσίμων
των οχημάτων του στόλου της. Δεν περιλαμβάνει τις εκ-
πομπές CO
2
που προήλθαν από την καύση του βιοαερίου
(βιογενείς πηγές).
2022
2021
μεταβ.
Τόνοι ισοδύναμου CO
2
(tCO
2
e)
5.209,1
5.857,1
(11,1%)
Ένταση*
39,5
56,3
(29,8%)
* tCO
2
e/1000tn παστεριωμένου προϊόντος
Η μείωση στην ένταση άμεσων εκπομπών αερίου κατά
29,8% οφείλεται στις δράσεις της Εταιρείας για εξοικονό-
μηση ενέργειας και στη μείωση της προμήθειας φυσικού
αερίου λόγω χρήσης του παραγόμενου βιοαερίου (βλέπε
ΑΤΗΕΧ A-E2
).
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις άμεσες εκπομπές
(Scope 1) από την καύση βιοαερίου (βιογενείς πηγές) τόσο
στον ατμολέβητα όσο και στη μηχανή συμπαραγωγής.
2022
2021
Τόνοι ισοδύναμου CO
2
(tCO
2
e)
2.738,6
0
Για τον υπολογισμό των άμεσων εκπομπών των αερίων
του θερμοκηπίου χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο υπολογι-
σμού "GHG Emissions Calculation Tool_0" του GHG
protocol.
Έμμεσες εκπομπές (scope 2)
ΑΤΗΕΧ C-E2
Ως έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ (Scope 2) ορίζονται οι εκπομπές
ΑΦΘ που προέρχονται από την παραγωγή της αγορασμέ-
νης ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από την Ε-
ταιρεία.
2022
2021**
μεταβ.
Τόννοι ισοδύναμου CO
2
(tCO
2
e)
9.040,0
8.864,2
2,0%
Ένταση*
68,6
78,5
(12,6%)
* tCO
2
e/1000tn παστεριωμένου προϊόντος
Η μείωση στην ένταση έμμεσων εκπομπών αερίου κατά
12,6% οφείλεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα της βιο-
μηχανίας μέσα από δράσεις που υλοποιήθηκαν εντός του
2022 και είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ενεργειακών
αναγκών. Οι κυριότερες επεμβάσεις αφορούσαν στη βελ-
τιστοποίηση της χρήσης του εξοπλισμού ψύξης και στον
φωτισμό.
** Για τον υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών των αε-
ρίων του θερμοκηπίου για τα έτη 2021 και 2022 χρησιμο-
ποιήθηκε το ενεργειακό μείγμα προμηθευτών 2021 που
δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 2022 από τον ΔΑΠΕΕΠ.
Ενεργειακή κατανάλωση
ΑΤΗΕΧ C-E3
Ως ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται ορίζεται η συ-
νολική κατανάλωση αγορασμένης ή παραγόμενης από την
ίδια την εταιρεία ενέργειας από ανανεώσιμες και μη ανανε-
ώσιμες πηγές.
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει την ποσότητα ενέργειας
που καταναλώθηκε, το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας
που καταναλώθηκε, το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας
που καταναλώθηκε και προέρχεται από ανανεώσιμες πη-
γές, τη συνολική παραγωγή ενέργειας και το ποσοστό ε-
νέργειας που παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές.
2022
2021
μεταβ.
MWh ενέργειας που
καταναλώθηκε
59.960,6
49.536,2
21,0%
% ηλεκτρικής ενέργειας
που καταναλώθηκε
38%
44%
% ηλεκτρικής ενέργειας
που καταναλώθηκε από ΑΠΕ
23%
0%
MWh ενέργειας που
παράχθηκε
11.242,4
0
% ηλεκτρικής ενέργειας
που παράχθηκε από ΑΠΕ
100%
0%
Κίνδυνοι και ευκαιρίες από την κλιματική αλλαγή
ΑΤΗΕΧ A-E2
Στην εταιρεία μας αναγνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή
μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική μας δραστηριό-
τητα, δημιουργώντας στο μέλλον σημαντικούς κινδύνους,
εφόσον η εταιρεία δεν τους αντιμετωπίσει επαρκώς.
Οι βασικές κατηγορίες κλιματικού κινδύνου που ενδέχεται
να αντιμετωπίσει η εταιρεία μας και να προκαλέσουν οικο-
νομικές επιπτώσεις ή να έχουν συνέπειες στην εφοδιαστική
12
αλυσίδα μας, και οι δράσεις που πρόκειται να πραγματο-
ποιηθούν για να μετατρέψουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο
σε ευκαιρία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
Κίνδυνοι μετάβασης
Οι κίνδυνοι μετάβασης σχετίζονται με τη μετάβαση μιας
εταιρείας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα.
Α) Πολιτικές δράσεις για περιορισμό δραστηριοτήτων με-
γάλης έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Κίνδυνοι:
- Αύξηση κόστους ενέργειας
- Επιβολή φόρου βάσει ποσότητας εκπομπών ισοδυνάμου
CO
2
Ευκαιρίες – Επιχειρηματική Αλλαγή:
- Πραγματοποίηση πλήρους αποτύπωσης και ανάλυση του
ενεργειακού προφίλ των εγκαταστάσεών μας για εύρεση
δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησης της ε-
νεργειακής αποτελεσματικότητας
- Παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ. Το 2022 ήταν η πρώτη
χρονιά λειτουργίας της αναερόβιας επεξεργασίας των λυ-
μάτων και παραπροϊόντων της εταιρείας μας, όπου παρά-
γεται βιοαέριο. Από το παραγόμενο βιοαέριο, 1.278.000
Nm
3
χρησιμοποιήθηκαν προς υποκατάσταση φυσικού αε-
ρίου και παράχθηκε ατμός, ενώ 522.533 Nm
3
οδηγήθηκαν
στη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερ-
μότητας ισχύος 998kW.
- Έχει ήδη υλοποιηθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
σταθμού στις στέγες των κτηρίων μας ισχύος 1MW και η
έναρξη λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε εντός του
2023. Αναμένουμε την έγκριση εγκατάστασης για επιπλέον
2MW.
- Διερεύνηση μετατροπής των φορτηγών μας, με σύστημα
διπλού καυσίμου diesel / LPG, με σκοπό τη μείωση της κα-
τανάλωσης πετρελαίου με ταυτόχρονη μείωση εκπομπών
CO
2
.
Β) Πολιτικές δράσεις για περιορισμό χρήσης πλαστικού
Κίνδυνοι:
- Αύξηση κόστους υλικών συσκευασίας
- Επιβολή φόρου συσκευασίας
Ευκαιρίες – Επιχειρηματική Αλλαγή:
- Ελάττωση βάρους πλαστικής συσκευασίας. Έχουμε προ-
βεί ήδη σε δράσεις μείωσης του βάρους των υλικών συ-
σκευασίας. (βλέπε
ΑΤΗΕΧ SS-E5
)
- Αντικατάσταση μέρους του παρθένου πλαστικού με αντί-
στοιχο ανακυκλωμένο. Βρισκόμαστε στη φάση εκτεταμέ-
νων πιλοτικών δοκιμών με τους συνεργάτες – προμηθευ-
τές μας.
Γ) Αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών και στα προϊ-
όντα που αγοράζουν
Κίνδυνοι:
-Μείωση πωλήσεων
Ευκαιρίες – Επιχειρηματική Αλλαγή:
- Διερεύνηση αλλαγής συσκευασιών με αντίστοιχες που θα
συμβάλλουν λιγότερο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
- Διερεύνηση χαρακτηρισμού προϊόντων ως κλιματικά ου-
δέτερα.
Φυσικοί κίνδυνοι
Οι φυσικοί κίνδυνοι σχετίζονται με την άμεση υλική ζημία
των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας ή τη διατάραξη
της εφοδιαστικής αλυσίδας της.
Α) Ακραία καιρικά φαινόμενα - πλημμύρες
Κίνδυνοι:
-Καταστροφή της περιουσίας μας
Ευκαιρίες – Επιχειρηματική Αλλαγή:
-Οι εγκαταστάσεις μας μελετώνται και κατασκευάζονται με
τα υψηλότερα standards ποιότητας, αντιμετωπίζοντας ε-
παρκώς τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων. Ταυ-
τόχρονα έχουμε αναπτύξει και συνεχώς επικαιροποιούμε
σύστημα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Β) Πρόσβαση σε φυσικούς πόρους
Κίνδυνοι:
-Έλλειψη νερού προς χρήση στην παραγωγική διαδικασία
μας
Ευκαιρίες – Επιχειρηματική Αλλαγή:
-Στη βιομηχανία μας υδροδοτούμαστε μέσω τριών γεω-
τρήσεων που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ
τους, έτσι ώστε να διασπαρθεί ο κίνδυνος. Ελέγχονται συ-
νεχώς τα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η παροχή τους,
τα φυσικοχημικά αλλά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά
τους, έτσι ώστε να αντιληφθούμε εγκαίρως οποιαδήποτε
διακύμανση. Ταυτόχρονα γίνονται συντονισμένες προσπά-
θειες εντός των εγκαταστάσεων με σκοπό την καλύτερη
διαχείριση του νερού και την εξοικονόμησή του, αλλά και
την επαναχρησιμοποίησή του όπου είναι εφικτό. Ήδη στην
κατεύθυνση αυτή έχουμε προβεί σε μερική επαναχρησιμο-
ποίηση του νερού που προκύπτει από τα στάδια αυτόμα-
του πλυσίματος μέσω CIP (Clean in Place) του εξοπλισμού
μας.
Διαχείριση αποβλήτων
ΑΤΗΕΧ A-E3
Ως διαχείριση αποβλήτων ορίζεται η συλλογή, μεταφορά,
διάθεση ή ανακύκλωση και η παρακολούθηση των απο-
βλήτων.
2022
2021
Τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων
47
27
Τόνοι μη επικίνδυνων αποβλήτων
47.970
32.394
13
Επεξεργασία των αποβλήτων:
2022
2021
Ανακύκλωση ή παραγωγή βιοαερίου
(περιλαμβάνεται η παραγωγή
βιοαερίου και η ζωοτροφή)
99,7%
99,6%
Διαχείριση απορριμμάτων - Κομπο-
στοποίηση
1,4%
0,0%
Υγειονομική ταφή
0,3%
0,4%
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις συσκευασιών
ΑΤΗΕΧ SS-E5
Ως περιβαλλοντική επίπτωση συσκευασιών ορίζεται η επί-
πτωση που προκαλείται από την απόρριψη υλικών συσκευ-
ασίας στο περιβάλλον.
Για την εταιρεία μας η συσκευασία των προϊόντων μας εί-
ναι πολύ σημαντική, γιατί πρέπει:
- να διασφαλίζει όλους τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας
τροφίμων και προστασίας του καταναλωτή, και
- ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλ-
λον.
Στην κατεύθυνση της αειφορίας και της ελαχιστοποίησης
των αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον, η εται-
ρεία μας έχει προβεί στις παρακάτω δράσεις, με σκοπό τη
μείωση χρήσης πρωτογενούς υλικού (ορυκτός άνθρακας):
- Ελάττωση μάζας πλαστικής συσκευασίας,
- Αλλαγή μεθόδου παραγωγής συσκευασίας πλαστικού κυ-
πέλλου βρεφικού γιαουρτιού από τη μέθοδο της έγχυσης
(injection)
στη
μέθοδο
της
θερμοδιαμόρφωσης
(thermoforming),
- Επανασχεδιασμός της συσκευασίας των κυπέλλων με
σκοπό την αντικατάσταση του εύκαμπτου προϊόντος
(sleeve) με εκτύπωση κατευθείαν πάνω στο κύπελλο (ε-
κτύπωση offset).
Από τις παραπάνω δράσεις, για τα προϊόντα που παρήγαγε
η εταιρεία μας κατά το έτος 2022, προέκυψε μείωση της
χρήσης πλαστικού PP κατά 247 τόννους, με αποτέλεσμα
τη μείωση εκπομπών CO
2
eq. στην ατμόσφαιρα κατά 703
τόνους
1
.
Επιπλέον, συνεχώς αυξάνουμε τη χρήση ανακυκλωμένου
υλικού στα χαρτοκιβώτια και στους χαρτόδισκους, με απο-
τέλεσμα το ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού στις χάρτινες
συσκευασίες μας να κυμαίνεται από 74% έως 100%.
Τέλος, η εταιρεία μας σε συνεργασία με τους προμηθευτές
μας, διεξάγει σειρά από πιλοτικά προγράμματα με σκοπό:
- την αντικατάσταση μέρους της πλαστικής πρώτης ύλης
με ανακυκλωμένη
- την αντικατάσταση των σύνθετων πολυστρωματικών υ-
λικών, που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, με ένα υλικό
που θα έχει τη δυνατότητα ανακύκλωσης
1
: για τις εκπομπές ισοδυνάμου CO2 λαμβάνουμε την τιμή 2,85 kg CO2 eq.
/ kg PP που προκύπτει από την παραγωγή και διαμόρφωση του πλαστικού.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών
ΑΤΗΕΧ C-S1
Ως συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών ορίζεται η δια-
δικασία επικοινωνίας, διαβούλευσης και αλληλεπίδρασης
με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Στην εταιρεία μας, η καθιέρωση του διαλόγου με τα ενδια-
φερόμενα μας μέρη είναι ύψιστης σημασίας, καθώς μας
βοηθάει να λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά, να κατανο-
ούμε τις συνθήκες της αγοράς και να μετριάζουμε τους πι-
θανούς κινδύνους. Αναγνωρίζουμε ως ενδιαφερόμενα
μέρη της εταιρείας, όσους επηρεάζουν και επηρεάζονται
σημαντικά από τις δραστηριότητές μας. Στο πλαίσιο αυτό,
η εταιρεία, χαρτογραφεί τις ομάδες των ενδιαφερομένων
μερών που επηρεάζουν με τις αποφάσεις τους την ικανό-
τητα της να εφαρμόσει τη στρατηγική της και να επιτύχει
τους στόχους της, και σε ετήσια βάση τις επικυρώνει και
τις ιεραρχεί, ενώ παράλληλα παρακολουθεί και βελτιώνει
τις μεθόδους επικοινωνίας και διαβούλευσης μαζί τους. Πα-
ράλληλα, καταγράφει τις βασικές ανάγκες και προσδοκίες
των ενδιαφερομένων μερών, όπως προκύπτουν από την
καθημερινή επιχειρηματική τους λειτουργία, μέσω των υ-
φιστάμενων διαύλων επικοινωνίας και διαβούλευσης μαζί
τους (π.χ. τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία, κ.ά.).
Μέτοχοι
Τύπος επικοινωνίας:
- Ηλεκτρονική
- Τηλεφωνική
- Εταιρικές παρουσιάσεις
Βασικά θέματα ενδιαφέροντος:
- Οικονομικές επιδόσεις
- Βιωσιμότητα, ESG
Εργαζόμενοι
Τύπος επικοινωνίας:
- Ηλεκτρονική
- Τηλεφωνική
- Δια ζώσης
- Κυτίο παραπόνων
Βασικά θέματα ενδιαφέροντος:
- Υγεία και ασφάλεια εργαζόμενων
- Απασχόληση, εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων
- Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση
- Οικονομική επίδοση
Πελάτες
Τύπος επικοινωνίας:
- Ηλεκτρονική
- Τηλεφωνική
- Διά ζώσης
Βασικά θέματα ενδιαφέροντος:
- Πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας
- Βιωσιμότητα, ESG
14
- Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση
Καταναλωτές
Τύπος επικοινωνίας:
- Ηλεκτρονική
- Τηλεφωνική
Βασικά θέματα ενδιαφέροντος:
- Υγεία και ασφάλεια καταναλωτών
- Πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας
- Βιωσιμότητα, ESG
Πολιτεία και τοπικές αρχές
Τύπος επικοινωνίας:
- Ηλεκτρονική
- Τηλεφωνική
- Διά ζώσης
Βασικά θέματα ενδιαφέροντος:
- Υγεία και ασφάλεια καταναλωτών
- Υγεία και ασφάλεια εργαζόμενων
- Απασχόληση, εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων
- Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση
Τοπική και ευρύτερη κοινωνία
Τύπος επικοινωνίας:
- Ηλεκτρονική
- Τηλεφωνική
- Διά ζώσης
Βασικά θέματα ενδιαφέροντος:
- Υγεία και ασφάλεια εργαζόμενων
- Οικονομική επίδοση
- Απασχόληση, εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων
- Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση
Γυναίκες εργαζόμενες
ΑΤΗΕΧ C-S2
Ως αριθμός γυναικών εργαζομένων στην εταιρεία ορίζεται
ο συνολικός αριθμός των γυναικών σύμφωνα με την κατα-
γραφή προσωπικού.
2022
2021
% γυναικών
18,4%
17,1%
Γυναίκες εργαζόμενες σε διευθυντικές θέσεις
ΑΤΗΕΧ C-S3
Ως αριθμός των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις ορίζεται
ο αριθμός των γυναικών εργαζομένων που βρίσκονται στο
10% των εργαζομένων με τις υψηλότερες συνολικές απο-
δοχές.
2022
2021
% γυναικών
10,9%
13,6%
Κινητικότητα προσωπικού
ΑΤΗΕΧ C-S4
Οι δείκτες κινητικότητας προσωπικού αναφέρονται στους
δείκτες εθελούσιας και μη εθελούσιας κινητικότητας που
προκύπτουν με την αποχώρηση των εργαζομένων από μια
εταιρεία.
2022
2021