Η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD ή ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ως Διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) σύμφωνα με το Ν.3756/2009, παρέχει στους Επενδυτές - δικαιούχους Μερίδων στο Σ.Α.Τ. τις ακόλουθες Υπηρεσίες Λογαριασμών & Μητρώου:

 1. Παροχή πληροφοριών

 2. Μεταβολές στοιχείων Μερίδας

 3. Εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις

 4. Κληρονομικές μεταβιβάσεις

 5. Σύσταση ενεχύρου

 6. Σύσταση επικαρπίας

 7. Ειδικές Εργασίες

Σε συνέχεια της από 12/03/2020 ανακοίνωσης με θέμα «Ενημέρωση για την προσωρινή αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με φυσική παρουσία στα γραφεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης» που έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα της εταιρείας (εδώ) και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, οι ανωτέρω Υπηρεσίες Λογαριασμών & Μητρώου δεν θα παρέχονται πλέον στους συναλλασσόμενους με φυσική παρουσία τους στα γραφεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά MONO με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:

 • Μέσω υπηρεσιών ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς, με αποστολή όλων των απαιτούμενων έντυπων αιτήσεων και επισυναπτόμενων εγγράφων στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.

Τμήμα Υπηρεσιών Λογαριασμών & Μητρώου

Γραφείο Αθήνας: Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα 

ή

Γραφείο Θεσσαλονίκης: Κατούνη 16-18, 546 25 Θεσσαλονίκη

 • Μέσω των αρμοδίων Χειριστών των δικαιούχων Μερίδων στο Σ.Α.Τ., ηλεκτρονικά μέσω των σχετικών υπηρεσιών JIRA Service Desk.
 • Mέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ISD@athexgroup.gr
 • Mέσω τηλεφώνου (+30) 210 336 6776 (09:00 - 17:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)

Επιπλέον παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης σχετικά με τα στοιχεία του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω της υπηρεσίας ΑXΙΑweb.

Τέλος, παρέχεται σε νομικές οντότητες η δυνατότητα έκδοσης κωδικού LEI (Legal Entity Identifier) μέσω της υπηρεσίας ΑXIΑlei.

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο Τμήμα Υπηρεσιών Λογαριασμών & Μητρώου.

Εθνικοί αναγνωριστικοί κωδικοί πελάτη για φυσικά πρόσωπα με Ελληνική ιθαγένεια που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις αναφορές συναλλαγών MiFID II

Σύμφωνα με τον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές, οι εθνικοί αναγνωριστικοί κωδικοί πελάτη για φυσικά πρόσωπα με την Ελληνική ιθαγένεια ορίζονται ως εξής:


Ονομασία χώρας Αναγνωριστικός 1ης προτεραιότητας Αναγνωριστικός 2ης προτεραιότητας
GR Ελλάδα 10-ψήφιος κωδικός μερίδας επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) CONCAT

 

Α. Σχετικά με τον αναγνωριστικό κωδικό 1ης προτεραιότητας:

1. Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ενδέχεται να διαθέτει ένα φυσικό πρόσωπο μόνο εφόσον στο παρελθόν έχει προβεί σε συναλλαγές επί άυλων κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή επί ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Η αναζήτηση υφιστάμενου Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή παρέχεται κατόπιν υποβολής, στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Υ.Ε.Ε.) της ATHEXCSD, της Αίτησης Αναζήτησης Μερίδας (ΑΙΤ007), είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φυσικού προσώπου, είτε ταχυδρομικά με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του (σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει το δίκαιο της χώρας διαμονής του). Η υπηρεσία παρέχεται με χρέωση (Απόφαση 1 Δ.Σ.ATHEXCSD/άρθρο 36): 0,05 € ανά εκτυπωμένη σελίδα με ελάχιστη χρέωση το ποσό 5 €.  Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπηρεσίες πληροφόρησης παρέχονται σε οπτικά μέσα (cd), εφαρμόζεται πάντοτε η ελάχιστη χρέωση (πλέον ΦΠΑ).

3. Για τη απόκτηση Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται σε Χειριστή Σ.Α.Τ. για τη δημιουργία Μερίδας Επενδυτή.

 

Β. Σχετικά με τον αναγνωριστικό κωδικό 2ης προτεραιότητας: Εάν ένα φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει και δεν επιθυμεί να αποκτήσει Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., απαιτείται να χρησιμοποιεί τον αναγνωριστικό κωδικό CONCAT που απαρτίζεται από την ακολουθία των παρακάτω στοιχείων:

α) την ημερομηνία γέννησης του προσώπου, με τη μορφή YYYYMMDD

β) τους πρώτους πέντε χαρακτήρες του μικρού ονόματος

γ) τους πρώτους πέντε χαρακτήρες του επωνύμου.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων