ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06

ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

στην  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από  22   Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου καλούνται  οι  Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» στην Ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση  που θα γίνει την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018.

3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2020.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών  Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών  Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2020.

6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής της.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020- 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του N. 4548/2018.

8. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Eπιτροπής Eλέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4  του Ν. 4706/2020.

9. Τροποποίηση των άρθρων 20, 21 και 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

10. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.

11. Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2019, Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110  του Ν. 4548/2018.

12. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3  του Ν. 4706/2020.

13. Διάφορες ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ημερομηνία της  15ης Ιουλίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε   Επαναληπτική Συνέλευση στις  22 Ιουλίου  2021, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας  (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την τυχόν επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018,  το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της Eταιρείας για τα ακόλουθα:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της  15ης Ιουλίου 2021  δικαιούται να συμμετέχει και να ασκεί δικαίωμα ψήφου όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10η Ιουλίου  2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουλίου  2021, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουλίου 2021, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει ομοίως να υφίσταται κατά την έναρξη της 10ης Ιουλίου  2021 («Ημερομηνία καταγραφής),  ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης, (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018,  δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).

 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική  Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.  Nομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

 Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε  δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.  

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι΄ αλληλογραφίας, ούτε επίσης τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

 Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους:

 α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Σαρανταπόρου 1, Μαρούσι, 1ος όροφος, τηλ. 210 6862454) και

 β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iatriko.gr).

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α)  διεύθυνση ή να αποσταλεί με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα στον αριθμό 210-6108762 τουλάχιστον δύο (2)  ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου  141 του ν. 4548/2018.

Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης  Ιουλίου 2021, παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου  141 του ν. 4548/2018.

α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 30η Ιουνίου 2021  δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερησία διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις  2 Ιουλίου   2021, δηλαδή δέκα τρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

 β) με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 9η Ιουλίου 2021, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την  8η Ιουλίου   2021, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 9η  Ιουλίου   2021, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση  των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.  Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορεί να ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την  9η Ιουλίου  2021  δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iatriko.gr).

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του  άρθρου 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ήτοι το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης, τα υποβαλλόμενα στη Γενική Συνέλευση έγγραφα καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iatriko.gr).

Επίσης τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Σαρανταπόρου 1, Μαρούσι, 1ος όροφος, τηλ. 210 6862454) από όπου οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

                                                                         Μαρούσι,  22  Ιουνίου 2021

                                                                      ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                               


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων