ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep. Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν δύο (2) και αντιπροσωπεύουν το 89,25% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019.

2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2019.

3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γιά την πορεία της Εταιρείας για το έτος 2019.

4. Εγκρίθηκαν οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.

5. Αποφασίσθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2019 ποσού 1.237.781.751 Δηναρίων (20.124.798 Ευρώ) ως εξής:

  • · Κέρδη εις νέον ποσόν 991.781.751 δηναρίων (16.125.143 Ευρώ)
  • · Επανεπενδυόμενα κέρδη ποσόν 246.000.000 δηναρίων (3.999.655 Ευρώ)

6. Εγκρίθηκε η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου γιά το 2019

7. Ορίσθηκε η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton DOO γιά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020.

8. Τροποποίηση του Καταστατικού τής Εταιρεία ως προς την διεύθυνση των γραφείων της, οδός Lece Koteski 60A, Prilep και την ένταξη των σκοπών τής Εταιρείας στο εθνικό σύστημα κωδικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων