ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021

Η Lavipharm A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό Πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της χρήσης 2021, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 8,86 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και Ευρώ 28,42 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 9,13 εκατ. και Ευρώ 27,39 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά  2,93% και αύξηση κατά 3,76% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Lavipharm ανήλθαν σε Ευρώ 1,66 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και Ευρώ 6,60 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 1,35 εκατ. και Ευρώ 5,72 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Αντίστοιχη βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT), τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 1,25 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και Ευρώ 5,37 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών Ευρώ 0,94 εκατ. και Κερδών Ευρώ 4,55 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 30/09/2021 μειώθηκε σε Ευρώ 34,77 εκατ. από  Ευρώ 36,73 εκατ. την 31/12/2020.

Τα Ίδια Κεφάλαια  του Ομίλου την  30/09/2021 παρουσιάζουν βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε   Ευρώ (8.840) εκατ. σε σχέση με Ευρώ (12.269) εκατ. την 31/12/2020.

Η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19, που έχει ως αποτέλεσμα την παγκόσμια αβεβαιότητα και αναταραχή της αγοράς καθώς και τη λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε διεθνές επίπεδο, δεν επηρέασε  τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν ήδη από το 2020  στις νέες συνθήκες, ενώ η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρίας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχει ιδιαίτερα στο κόστος παραγωγής.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της νόσου στο προσεχές μέλλον, καθώς και τη διαρκή και έντονη επισκόπηση της Διοίκησης στις προτάσεις και εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων, υπάρχει η πεποίθηση ότι η εξάπλωση της νόσου δεν θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία του Ομίλου και αναμένεται να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που έχουν τεθεί για το σύνολο του 2021. 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων