ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2021

QUALITY & RELIABILITY AE

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης του COVID-19, η εταιρεία Quality & Reliability AE γνωστοποιεί τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της για το εννιάμηνο του 2021 και για το Γ' τρίμηνο του 2021 καθώς και τις εξελίξεις στο τομέα δραστηριοποίηση της.

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/2021-30/09/2021

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθε σε 1.619.355,84 € έναντι 1.612.974,48 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας μικρή αύξηση.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα -173.327,07 € έναντι -247.967,44 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 30,10%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα 170.183,45 € έναντι 77.619,18 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 119,25%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα -323.731,50 € έναντι -325.036,40 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση.

01/07/2021-30/09/2021

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021 ανήλθε σε 576.716,97 € έναντι 571.707,92 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας μικρή αύξηση.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021)  διαμορφώθηκαν στα -93.418,65 € έναντι -162.228,36 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 42,41%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα 21.369,21 € έναντι -59.550,78 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 135,88%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα -159.864,51 € έναντι -188.839,82 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 15,34%.

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1/1-30/9/2020

1/7/-30/9/2020

1/1-30/9/2021

1/7/-30/9/2021

Κύκλος εργασιών

1.612.974,48

571.707,92

1.619.355,84

576.716,97

Κέρδη προ φόρων

-325.036,40

-188.839,82

-323.731,50

-159.864,51

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)

77.619,18

-59.550,78

170.183,45

21.369,21

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων(ΕΒΙΤ)

-247.967,44

-162.228,36

-173.327,07

-93.418,65

 

 

ΟΜΙΛΟΣ

01/01/2021-30/09/2021

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου την περίοδο 01.01.2021 έως 30.09.2021 ανήλθε σε 1.850.477,76 € έναντι 1.780.493,78 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 3,93%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου την περίοδο 01.01.2021 έως 30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα -170.805,99 € έναντι -288.099,77 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 40,71%. 

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου την περίοδο 01.01.2021 έως 30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα 181.422,61 € έναντι 45.478,11 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 298,92%.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου την περίοδο 01.01.2021 έως 30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα -389.893,04 € έναντι -443.568,00 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 12,10%.

01/07/2021-30/09/2021

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) ανήλθε σε 685.930,70 € έναντι 603.265,01 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 13,70%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα -54.967,31 € έναντι -205.882,70 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 73,30%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου το Γ' τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα 62.739,68 € έναντι -100.540,77 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση 162,40%.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα -144.402,00 € έναντι -258.907,27 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 44,23%.

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1/1-30/9/2020

1/7/-30/9/2020

1/1-30/9/2021

1/7/-30/9/2021

Κύκλος εργασιών

1.780.493,78

603.265,01

1.850.477,76

685.930,70

Κέρδη προ φόρων

-443.568,00

-258.907,27

-389.893,04

-144.402,00

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)

45.478,11

-100.540,77

181.422,61

62.739,68

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων(ΕΒΙΤ)

-288.099,77

-205.882,70

-170.805,99

-54.967,31

 

 

 

 

 

 

Β) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας κατά την 30/09/2021 ανήλθε σε 1.668.276,94 € (από 1.706.832,16 € την 30/6/2021) ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε σε 553.553,20 € (από 559.110,76 € την 30/6/2021). Τα ταμιακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 420.164,04 € (από 479.757,18 € την 30/6/2021).

Σημαντικές μεταβολές στο Γ' τρίμηνο 2021 της εταιρείας ήταν οι ακόλουθες:

1)       Αύξηση των λοιπών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 186.748,19  € ( 3.021.360,67 € την 30/9/2021 από 2.834.612,48 € την 30/6/2021).

2)       Μείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά 162.399,41 € ( 1.350.405,77 € την 30/9/2021  από 1.512.805,18 € την 30/6/2021).

3)       Μείωση των Ιδίων κεφαλαίων κατά 183.433,83 € ( 4.130.009,94 €  την 30/9/2021  από 4.313.443,77 € την 30/6/2021).

ΟΜΙΛΟΣ

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου κατά την 30/09/2021 ανήλθε σε 1.103.804,25 € (από 1.158.913,47 € την 30/6/2021) ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε σε 1.965.427,09 € (από 1.970.974,74 € την 30/6/2021). Τα ταμιακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 484.660,35 € (από 532.727,22  € την 30/6/2021).

Σημαντικές μεταβολές στο Γ' τρίμηνο 2021 του ομίλου ήταν οι ακόλουθες:

1)       Αύξηση των λοιπών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 144.797,25  € (2.587.218,80 € την 30/9/2021 από 2.442.421,55 € την 30/6/2021).

2)       Μείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά 118.991,13 € (1.590.222,63 € την 30/9/2021 από 1.709.213,76 € την 30/6/2021).

3)       Μείωση των Ιδίων κεφαλαίων κατά 177.459,00  € (2.314.908,62 € την 30/9/2021 από 2.492.367,62  € την 30/6/2021).

 

Γ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΚΡΊΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Επίπτωση  στη λειτουργία της εταιρείας

Παρόλη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία σε διεθνές και τοπικό επίπεδο λόγω της πανδημίας, τα οικονομικά αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας και του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης κατά το εννεάμηνο του 2021 και δεν υπάρχουν συνθήκες τέτοιες που να εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα του ομίλου να συνεχίζει την δραστηριότητα και την ομαλή λειτουργία του. Η αύξηση του κόστους ενέργειας δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρείας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχει στο κόστος παραγωγής.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι λόγω του γενικού πλαισίου των υγειονομικών μέτρων που είχε υιοθετηθεί από βασικούς πελάτες της εταιρείας, οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν στις παραλαβές των έργων το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την παράταση της τιμολόγησης των έργων και της είσπραξής τους.

Τόσο η εταιρεία όσο και ο όμιλος συνεχίζουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου με βασική προτεραιότητα την αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας, την συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία και χρηματοδότηση όλων των δραστηριοτήτων τους.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει από υγειονομική πλευρά με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζόμενων και όλων των συναλλασσομένων, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών έτσι ώστε να υποστηρίζουν την τηλεργασία και την τηλεδιάσκεψη και να εξασφαλίζεται η μέγιστη ευελιξία στις επιχειρηματικές δράσεις.

 

Εκτίμηση της επίδρασης στο μέλλον

Για το 4ο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2021 αλλά και για το 2022  στο βαθμό που δεν θα υπάρξει επιδείνωση της πανδημίας και παράλληλα ευοδωθούν οι θετικές εκτιμήσεις για τον εμβολιασμό ενός μεγάλου αριθμού πολιτών, η εταιρεία και ο όμιλος ευελπιστούν ότι θα βελτιώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη σε επίπεδο εσόδων/κερδοφορίας δεδομένου των νέων έργων πληροφορικής του ΕΣΠΑ 2020-2027 και πράσινης ανάπτυξης που αναμένεται να αναλάβει.

Η προκήρυξη των πρώτων διαγωνισμών πληροφορικής που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανασυγκρότησης θα ξεκινήσει στο 4ο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2021 και θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, αναμένεται να έχει μεγάλη θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα των επόμενων οικονομικών χρήσεων. Το Ταμείο Ανασυγκρότησης περιλαμβάνει σημαντικά κονδύλια για την ψηφιακή οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη, τομείς που δραστηριοποιείται ο Όμιλος της Q&R.

Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι η χρονική διάρκεια και η ένταση της πανδημίας είναι ακόμη άγνωστοι παράγοντες. Κατά συνέπεια όσο η αβεβαιότητα στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον θα συνεχίσει να υπάρχει, τόσο θα εξετάζεται και θα αξιολογείται διαρκώς από την εταιρεία.

Μέτρα που ελήφθησαν για την μείωση της επίδρασης της πανδημίας

Από οικονομική και επιχειρηματική άποψη ο όμιλος και η εταιρεία παρακολουθούν συστηματικά τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας τους και τη απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων.

Αναφορικά με τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης η εταιρεία έχει ενταχθεί έως σήμερα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ταμείου Εγγυοδοσίας και έχει λάβει ενίσχυση ποσού 500 χιλ. ευρώ (8/2020) και  ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ποσού 106 χιλ. ευρώ (11/2020). Επίσης έχει κάνει χρήση του δικαιώματος μείωσης της καταβολής των μισθωμάτων κατά 40% για τους μήνες που δικαιούταν.

Επιπλέον ο όμιλος έχει λάβει ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ποσού 17 χιλ. ευρώ.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων