ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η χρηματική διανομή από κέρδη προηγουμένων χρήσεων και ειδικότερα αποφασίσθηκε η χρηματική διανομή συνολικού ποσού 2.500.262,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,05716 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 322.688 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της χρηματικής διανομής, πρόκειται να ανέλθει σε 0,05758 Ευρώ.

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό της χρηματικής διανομής θα ανέλθει σε 0,054701 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής της χρηματικής διανομής ορίσθηκε η Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020. Συνεπώς δικαιούχοι της ως άνω χρηματικής διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020.

Η πληρωμή της χρηματικής διανομής θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των χειριστών Σ.Α.Τ., σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους για την είσπραξη κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.
  3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του 2 Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Η είσπραξη της χρηματικής διανομής από τους δικαιούχους στην παραπάνω υπό 2 περίπτωση πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, σε οιοδήποτε κατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021, η καταβολή της χρηματικής διανομής θα πραγματοποιείται από τα γραφεία της Εταιρείας στον Άλιμο Αττικής (Μαρίνου Αντύπα 20, Τ.Κ. 174 55, τηλ. 210- 9875081, υπεύθυνη η κα. Ιωάννα Καραθανάση).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ως άνω τηλέφωνο επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι ποσά τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων