Αποτελέσματα Έτους 2020

Όμιλος INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

Ανάπτυξη λειτουργικής κερδοφορίας (adjusted EBITDA + 6,6%), παρά την παρούσα συγκυρία της πανδημίας COVID-19

 

  • Πωλήσεις στα € 69,8 εκατ. μειωμένες κατά (-3,7%) σε σχέση με 2019
  • Μικτό περιθώριο στα 17,4% βελτιωμένο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες
  • Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (adjusted EBITDA) στα € 6.6 εκατ. (+6,6%)

 

Κορωπί, 31/03/2021 – Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δημοσιοποιεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

 

Κατά τη χρήση του 2020, οι πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν μόλις κατά € 2,7 εκατ. ή 3,7% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε € 69,8 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με τη προηγούμενη χρήση οι σημαντικότερες μεταβολές στο επίπεδο των πωλήσεων είναι οι ακόλουθες:

α) η απώλεια εσόδων της τάξης των € 6 εκατ. από τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 λόγω αναστολής λειτουργίας πελατών μας σε κλάδους όπως το Λιανεμπόριο και η Εστίαση  οι οποίες οδήγησαν σε μείωση των παραγγελιών των πελατών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ρουμανία, καθώς και β) το εφάπαξ έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας για τις προεδρικές εκλογές στη Νιγηρία που υλοποιήθηκε το Α' τρίμηνο του 2019 σε Ελλάδα και Ρουμανία αξίας € 4,6 εκατ.

Οι παραπάνω αρνητικές μη ελεγχόμενες μεταβολές αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από:

α) την πλήρη ενσωμάτωση του κύκλου εργασιών των δύο εξαγορών των εταιρειών NEXT DOCS στη Ρουμανία κατά € 3,2 εκατ., β) την ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου στην ταχυδρομική υπηρεσία σε Ελλάδα και Ρουμανία κατά € 3,2 εκατ., γ) την ανανέωση τραπεζικών καρτών στην Ελλάδα κατά € 1,1 εκατ. και τέλος δ) την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που ήταν αυξημένες κατά € 0,4 εκατ., σε σχέση με το 2019.

 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 6,6% ή € 0,4 εκατ. από € 6,2 εκατ. το 2019 σε € 6,6 εκατ. το 2020, ως αποτέλεσμα του καλύτερου προϊοντικού μίγματος, με αυξημένη συμμετοχή στην κερδοφορία των υπηρεσιών των εταιρειών NEXT DOCS στη Ρουμανία καθώς και των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο Ομίλου και επομένως της βελτίωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες από 16,1% το 2019 σε 17,4% το 2020.

 

Παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε ο Όμιλος στο 2020 εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 κατάφερε να διατηρήσει σε συγκρίσιμη βάση τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (adjusted ΕΒΤ) στο ύψος των € 0,9 εκατ. στην οποία επέστρεψε το 2019 μετά από ζημιογόνα αποτελέσματα συναπτών ετών, επιβραβεύοντας τις προσπάθειες της Διοίκησης και την εμπιστοσύνη των μετόχων της.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την πορεία των εργασιών στους κύριους γεωγραφικούς τομείς, εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε € 28,1 εκατ. έναντι € 32,1 εκατ. το 2019, μειωμένες κατά € 4 εκατ. ή -12,4%, κυρίως από την απώλεια εσόδων της τάξης των € 4 εκατ. από τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 και το εφάπαξ έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας για τις προεδρικές εκλογές στη Νιγηρία στο 2019 αξίας € 2,8 εκατ.. Οι επιπτώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου στην ταχυδρομική υπηρεσία κατά € 1,5 εκατ., την ανανέωση τραπεζικών καρτών στην Ελλάδα κατά € 1,1 εκατ. και την αύξηση συμμετοχής των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά € 0,2 εκατ., σε σχέση με το 2019. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2020 ανήλθαν για την Ελλάδα σε € 1,7 εκατ. έναντι € 2,4 εκατ. το 2019, μειωμένα κατά € 0,6 εκατ. ή -27%., ως αποτέλεσμα κυρίως των απωλειών στις πωλήσεις λόγω της πανδημίας COVID-19.

 

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε € 40,9 εκατ., έναντι € 39,5 εκατ. το 2019. Η αύξηση αυτή των € 1,4 εκατ. απορρέει από την πλήρη ενσωμάτωση στο 2020 του κύκλου εργασιών των δύο εξαγορών των εταιρειών NEXT DOCS στη Ρουμανία κατά € 3,2 εκατ., την ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου στην ταχυδρομική υπηρεσία κατά € 1,7 εκατ. και την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά € 0,2 εκατ., πάνω από το 2019. Οι αυξήσεις αυτές αντιστάθμισαν πλήρως την απώλεια εσόδων της τάξης των € 1,8 εκατ. από τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 και οι οποίες οδήγησαν σε καθυστέρηση έργων ή μείωση των παραγγελιών των πελατών και το εφάπαξ έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας  των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία στο 2019 αξίας € 1,9 εκατ.. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2020, ανήλθαν σε  € 4,8 εκατ. έναντι € 3,7 εκατ. το 2019, σημαντικά αυξημένα κατά € 1,1 εκατ. ή +29%, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων πωλήσεων και ειδικότερα της ενσωμάτωσης του κύκλου εργασιών των εταιρειών NEXT DOCS.

 

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο 2020 ανήλθαν σε € 5,5 εκατ. έναντι € 4,7 εκατ. το 2019. Η αύξηση τους κατά € 0,8 εκατ. οφείλεται κυρίως στη μείωση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ειδικότερα από την καλύτερη διαχείριση του ύψους κάλυψης των αποθεμάτων. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 18,6 εκατ. το 2020 από € 20 εκατ. το 2019, μειώθηκε κατά € 1,4 εκατ. Οι νέες επενδύσεις του Ομίλου σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και λογισμικά προγράμματα ανήλθαν σε € 2 εκατ.

 

Παρά την τρέχουσα δύσκολη συγκυρία και αβεβαιότητα που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19, προχωράμε με σταθερά βήματα και εργαζόμαστε μεθοδικά για την παροχή λύσεων υψηλής τεχνολογίας στο πεδίο της ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, επενδύοντας συνεχώς σε εξειδικευμένο προσωπικό για τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών.

 

Ο Όμιλος έχοντας αποδείξει την δυνατότητα προσαρμογής στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες και απρόβλεπτες συνθήκες της Ευρωπαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται αντιμετώπισε τις προκλήσεις και συνέχισε με προσήλωση στο στόχο ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες CCM (Customer Communication Management) ή οι υπηρεσίες Enterprise Document Management, Scanning & Archiving, καθώς και η παροχή εξαιρετικά εξειδικευμένων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων ψηφιοποίησης όπως η λύση Digital Onboarding (DoB), OCR/Data Capture Solutions αυτόματης αναγνώρισης παραστατικών και καταχώρησης (Process Automation) με χρήση Machine Learning (ML), Robotic Process Automation, Natural Language Understanding και Cognitive Analytics Solutions, προκειμένου να υποστηρίξει τους υφιστάμενους και νέους πελάτες στον δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Σχετικά με την INFORM

H INFORM (LYK.ATH) ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, καινοτομώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή λύσεων υψηλής εξειδίκευσης. Απασχολεί 520 εργαζομένους με τέσσερις μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία, ενώ κατέχει ηγετική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

 

Είναι μέλος της AUSTRIACARD  HOLDINGS, Αυστριακού ομίλου υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής σε θέματα Hardware Embedded Security, που απασχολεί 1.300 άτομα και έχει διεθνή παρουσία με τρία Divisions, AUSTRIACARD, INFORM και NAUTILUS, στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security), της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management) και του IoT αντιστοίχως, με συνολικό κύκλο εργασιών € 174 εκατ. το 2020. O Όμιλος AUSTRIACARD  HOLDINGS έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό αποτύπωμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με έξι παραγωγικές εγκαταστάσεις και οκτώ κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και δύο επιπλέον κέντρα προσωποποίησης στην Νότια Αμερική και στις Η.Π.Α. (στο στάδιο της κατασκευής), που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί τους πελάτες του, όπου και να βρίσκονται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.informlykos.com

Αποτελέσματα Έτους 2020

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων