Ανακοίνωση Α΄ Εξαμήνου 2021

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, η ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, ανάκαμψη, η οποία συνοδεύτηκε από εκτόξευση των τιμών των α' υλών και των εμπορευμάτων καθώς και του κόστους μεταφοράς, οδήγησε στη θεαματική ενίσχυση της ζήτησης χαλυβουργικών προϊόντων διεθνώς και στην εκτίναξη των τιμών του χάλυβα  στα υψηλότερα επίπεδά τους διαχρονικά. Η αξιόλογη αύξηση της ζήτησης και η σημαντική αύξηση των τιμών χαρακτήρισαν και την εγχώρια αγορά χαλυβουργικών κατά την ίδια περίοδο.

 

Στο πλαίσιο αυτό η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντική κερδοφορία σε επίπεδο τόσο Ομίλου όσο και Εταιρείας.

 

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα ευρώ 106,5 εκ. ή 73,8% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα ευρώ 130,3 εκ. από ευρώ 75,9 εκ. αυξημένος κατά 71,7% σε σχέση με πέρυσι.  Οι παραπάνω αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο κατά 47,1%, αυξάνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 19.068 χιλ. από ευρώ 1.841 χιλ. πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 28.290 χιλ. από ζημιές ευρώ 1.768 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην λειτουργική κερδοφορία λόγω των διευρυμένων περιθωρίων μικτού κέρδους. Το ποσοστό μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 166,8% από 8,1% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε 21,6% την αντίστοιχη φετινή περίοδο, ενώ σε απόλυτο νούμερο το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 364% ή κατά ευρώ 18 εκ. σε σχέση με πέρυσι, στα ευρώ 23 εκ.. Το υπολειπόμενο ποσό της αύξησης της κερδοφορίας οφείλεται στη λογιστική αντιμετώπιση της  αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, που ολοκληρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, oι νέες δανειακές υποχρεώσεις απεικονίστηκαν στην εύλογη αξία τους με αποτέλεσμα την μείωση τους κατά ποσό ευρώ 14,3 εκατ. Με την αντίστοιχη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της εταιρείας. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου είναι πλέον θετικά και ανέρχονται στα ευρώ 12,7 εκ.. 

 

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε ευρώ 70,6 εκ. από ευρώ 41,3 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 70,9%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 94,4 εκ. από ευρώ 55,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αυξημένος κατά 68,9%. Όπως και σε επίπεδο Ομίλου, το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης οφείλεται στην αύξηση των τιμών πώλησης, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 14,3 εκ., από ευρώ 1,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ στη γραμμή των προ φόρων αποτελεσμάτων καταγράφηκαν κέρδη ευρώ 24,3 εκ.  από ζημιές 1,0 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Από τη διαφορά των ευρώ 25 εκ., τα μισά περίπου αφορούν στη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας και τα υπόλοιπα στην απεικόνιση σε εύλογη αξία των νέων δανειακών υποχρεώσεών της.

 

Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, κατά 81,3 % και  76,6% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα ευρώ 21,9 εκ. έναντι ευρώ 12,1 εκ. ενώ της SIDMA Romania στα ευρώ 14,5 εκ. έναντι ευρώ 8,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020.

 

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση τόσο της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), από ευρώ 236 χιλ. πέρυσι σε ευρώ 2.627 χιλ. φέτος, όσο και των αποτελεσμάτων προ φόρων, από ζημιές ευρώ 58  χιλ. πέρυσι σε κέρδη ευρώ 2.375 χιλ. φέτος.

 

Η SIDMA Romania σε επίπεδο EBITDA παρουσίασε κερδοφορία ύψους ευρώ 2,2 εκ., ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε κέρδη ύψους ευρώ 1.682 χιλ. από ζημιές ευρώ 704 χιλ. πέρυσι.

 

Η ρευστότητα του Ομίλου αυξήθηκε κατά ευρώ 4,2 εκ. ή 25% και ανήλθε στα ευρώ 21 εκ..

 

Σημειώνεται, τέλος, ότι, ο συνδυασμός της ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων, των θετικών αποτελεσμάτων του εξαμήνου και της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, βελτίωσε θεαματικά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και δυνατότητας εξυπηρέτησης του δανεισμού, οι οποίοι διαμορφώθηκαν την 30/06/2021 ως εξής:

 

Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια = 2,7

Δείκτης Κάλυψης τόκων (EBITDA/Καθαροί Τόκοι) = 7,5.

 

Στόχοι και Προοπτικές για το υπόλοιπο του 2021

Για το υπόλοιπο του 2021, και υπό την προϋπόθεση ότι, όπως εκτιμάται, δεν θα επιβληθούν επιπλέον μέτρα περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας λόγω πανδημίας, η εγχώρια οικονομία αναμένεται να διατηρήσει αμείωτη την αναπτυξιακή της δυναμική, συντηρώντας τη ζήτηση χαλυβουργικών σε υψηλά επίπεδα.  

 

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή[1], η οποία προβλέπει πλέον αύξηση  του ΑΕΠ κατά 6,0%  για φέτος (έναντι του 4,2% της προηγούμενης πρόβλεψης) , λόγω της αναμενόμενης περαιτέρω ομαλοποίησης της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, καθώς προχωρά η διάθεση εμβολίων και εντείνεται η δημοσιονομική στήριξη. Σύμφωνα με την έκθεση, τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν νωρίτερα φέτος, σε συνδυασμό με την ώθηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας, αναμένεται να ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση, η οποία θα είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης τόσο το 2021 όσο και το 2022. Συγκεκριμένα μεγάλη ώθηση στις επενδύσεις θα δοθεί από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, από τα οποία αναμένεται να εισρεύσουν 4 δισ. για φέτος στην Ελλάδα (περίπου 2,3% του ΑΕΠ) και 5,3 δισ. τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2026. Μάλιστα προβλέπεται αύξηση των εγχώριων επενδύσεων 11,5% για φέτος και 20% για το 2022, γεγονός που θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ζήτησης για χαλυβουργικά προϊόντα, από την οποία η ΣΙΔΜΑ αναμένεται να αντλήσει το μεγαλύτερο μέρος του οφέλους, ως ο ηγέτης της αγοράς.

 

Επιπλέον, και η Ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπεται να ανακάμψει ταχύτερα από ότι αναμενόταν προηγουμένως, καθώς η δραστηριότητα το πρώτο τρίμηνο του έτους υπερέβη τις προσδοκίες και η βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης οδήγησε σε ταχύτερη χαλάρωση των περιορισμών για τον έλεγχο της πανδημίας κατά το δεύτερο τρίμηνο. Όπως και στην Ελλάδα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη στης Ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο συνολικός πλούτος που θα παραχθεί από το RRF κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 1,2 % του πραγματικού ΑΕΠ της ΕΕ.

 

Όσον αφορά στις θυγατρικές εξωτερικού, η οικονομία της Ρουμανίας παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την καλοκαιρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, Ιούλιος 2021[2]). Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, υποστηριζόμενο κυρίως από ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις. Οι καθαρές εξαγωγές, αντίθετα, ήταν σημαντικά αρνητικές, αντανακλώντας την αδύναμη εξωτερική ζήτηση και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε ετήσια βάση, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 7,4% το 2021 και κατά 4,9% το 2022. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει πολύ ισχυρή, υποστηριζόμενη από την άρση των περιορισμών, ιδιαίτερα για τομείς που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία όπως οι τέχνες, η ψυχαγωγία, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, καθώς και τη σχετικά ισχυρή αύξηση των μισθών τους πρώτους μήνες του έτους. Οι επενδύσεις αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές υποστηριζόμενες τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. Η SIDMA Romania παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της αγοράς ενώ αναμένεται να ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση των δανείων της και την βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της εντός του έτους.

 

Αντίστοιχα στην Βουλγαρία, παρά τους συνεχείς περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα που σχετίζονται με την πανδημία, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2021 κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης σύμφωνα με την καλοκαιρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, Ιούλιος 2021[3]). Η καταναλωτική εμπιστοσύνη έφτασε σε προ κρίσης επίπεδα τον Απρίλιο και τον Μάιο, υποδηλώνοντας περαιτέρω βελτίωση στη ζήτηση των εγχώριων καταναλωτών φέτος. Το δεύτερο εξάμηνο, η κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να συνεχίσει να επεκτείνεται, ακολουθώντας τη βελτίωση στην αγορά εργασίας. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 4,6% το 2021 και το 4,1% το 2022.

 

Αναφορικά με την αγορά χάλυβα, η Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα (WorldSteel Association[4]) προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση χάλυβα θα αυξηθεί κατά 5,8% το 2021 και θα φθάσει τα 1,874 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους (mt). Η ζήτηση θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 2,7% το 2022 και θα φθάσει τα 1,925 δισεκατομμύρια τόνους.  Αλλά και η Eurofer[5], η Ευρωπαϊκή Ένωση Χάλυβα, στην τελευταία έκθεση της τον Αύγουστο του 2021, προβλέπει ότι η φαινομενική κατανάλωση χάλυβα στην ΕΕ αναμένεται να ανακάμψει (+11,2%) το 2021 και (+3,7%) το 2022 όπου θα επιστρέψει πάνω από τα επίπεδα του 2017 χάρη στη συνεχή αύξηση της ζήτησης από τομείς που χρησιμοποιούν χάλυβα.

 

Όσον αφορά, τέλος, στην αβεβαιότητα και τους κινδύνους που απειλούν τις προοπτικές ανάπτυξης - τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο – δεν είναι αμελητέοι, αλλά παραμένουν συνολικά ισορροπημένοι. Το αναμενόμενο τέταρτο κύμα της πανδημίας COVID-19 πιθανά να επηρεάσει τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές, όπως και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που παραμένουν από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελληνική οικονομία.

 

Το σημαντικό, πάντως, είναι ότι όλοι οι αναλυτές και οι παράγοντες της οικονομίας υιοθετούν στα βασικά τους σενάρια τις αισιόδοξες εκτιμήσεις για την εξέλιξη των ρυθμών ανάπτυξης κατά το υπόλοιπο του έτους αλλά και κατά το 2022. Και αυτά είναι, αναμφίβολα, καλά νέα για την Εταιρεία και τον Όμιλο.[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3481

[2] https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/summer/ecfin_forecast_summer_2021_ro_en.pdf

[3] https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/summer/ecfin_forecast_summer_2021_bg_en.pdf

[4] https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:976723ed-74b3-47b4-92f6-81b6a452b86e/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202021.pdf

[5] EUROFER Economic Report.  Economic And Steel Market Outlook 2021-2022, August 2021


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων