Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών διοικείται σήμερα από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρίας είναι η εξής:

  Ονοματεπώνυμο Θέση
1. Γιώργος Χαντζηνικολάου Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννης Κωστόπουλος Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Γιάννος Κοντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Κωνσταντίνος Βασιλείου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτριος Δόσης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Γεώργιος Δουκίδης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Πολυξένη Καζόλη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Θεανώ Καρποδίνη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Nicholaos Krenteras Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Thomas Zeeb Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Το ΔΣ εξελέγη στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 08.06.2023 (Δελτίο Τύπου). Η θητεία του είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά της λήξη της θητείας του.

Δείτε την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε από την 20η Τακτική ΓΣ.

Δείτε τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών της εταιρίας εδώ.

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων