Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβοηθείται στο έργο του από Επιτροπές. Το Δ.Σ. αναθέτει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε αυτές τις Επιτροπές και εγκρίνει τη σύνθεση και τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, εκτός από τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της οποίας τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. λαμβάνει τακτικές και έκτακτες εκθέσεις από τις Επιτροπές αξιολογεί την απόδοσή τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διαδικασίας Αξιολόγησης του Δ.Σ.. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του οργανωτικού σχήματος της Εταιρείας και του Ομίλου, έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εξειδικευμένα θέματα στις ακόλουθες, κύριες ειδικές επιτροπές, οι οποίες συνέρχονται σε τακτική ή σε έκτακτη βάση.

Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)

 

Ο ρόλος της Επιτροπής
Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με σκοπό την επίβλεψη της ποιότητας και της ακεραιότητας των λογιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς επίσης και των λειτουργιών παραγωγής χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κατά την εκπλήρωση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει (i) τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, (ii) τη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου, (iii) την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και (iv) την αξιολόγηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σύνθεση και θητεία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν εμπλέκονται στη λειτουργία της Εταιρείας κατά οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να υποβάλλουν αντικειμενικές και ανεξάρτητες από σύγκρουση συμφερόντων κρίσεις. Η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής, αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου πρέπει να πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής (4ετής) και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα, εφόσον δεν πλήττεται η ανεξαρτησία των μελών της.

Η εν ενεργεία Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα.
 
Σύνθεση της Επιτροπής:
 
Πρόεδρος Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλη Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζει ειδικότερα το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της.

Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών («Nomination and Compensation Committee»)

 

Ο ρόλος της Επιτροπής
Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: (i) o εντοπισμός, έρευνα, αξιολόγηση και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων καταλλήλων να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (ii) η εκτίμηση της καταλληλότητας της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και η υποβολή εισηγήσεων προς αυτό σε σχέση με τυχόν απαιτούμενες μεταβολές.(iii) η αξιολόγηση του συνδυασμού ευρύτητας γνώσεων, δεξιοτήτων και πείρας σε ατομικό επίπεδο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού ως συνόλου και η υποβολή σχετικών αναφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο (iv) η αξιολόγηση της απόδοσης των εκτελεστικών μελών της Διοίκησης κατά την εκάστοτε τρέχουσα οικονομική χρήση, (v) ο σχεδιασμός και η περαιτέρω ανάπτυξη αρχών και κανόνων πολιτικής σχετικά με το σύστημα αποδοχών (π.χ. Πολιτική Αποδοχών) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών με τρόπο που να εξασφαλίζει σεβασμό των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης.

 
Σύνθεση και θητεία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών («Nomination and Compensation Committee») αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο, τουλάχιστον, είναι εκ των ανεξαρτήτων μελών του. Καθήκοντα Προέδρου ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής (4ετής) και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται, παύονται και αντικαθίστανται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπάγεται αυτοδίκαια και την απώλεια της ιδιότητος του μέλους της Επιτροπής.
 
Σύνθεση της Επιτροπής:
 
Πρόεδρος Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Μέλη Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών ορίζει ειδικότερα το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της.

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

Ο ρόλος της Επιτροπής
Σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι να υποστηρίζει τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. στη διαμόρφωση, ανάπτυξη και εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών του Ομίλου, να βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου και επιβλέπει τακτικά την εφαρμογή της στρατηγικής από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού συνεργάζεται με άλλες επιτροπές, όπου κρίνεται σκόπιμο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
 
Σύνθεση και θητεία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος ex officio ο Διευθύνων Σύμβουλος. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εκτός από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, η Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ανώτατα στελέχη. Τα μέλη της επιλέγονται βάσει της ικανότητάς τους και της εμπειρίας τους και η θητεία τους είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης επ' αόριστο.
 
Σύνθεση της Επιτροπής:
 
Πρόεδρος Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
Μέλη Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Nιcholas Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Thomas Zeeb, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού ορίζει ειδικότερα το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της.

Επιτροπή Κινδύνων

 

Ο ρόλος της Επιτροπής 
Η Επιτροπή Κινδύνων λειτουργεί ως υποστηρικτική επιτροπή προς το Δ.Σ. σε θέματα διαχείρισης κινδύνου, σε σχέση με: (i) τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής για την ανάληψη των κινδύνων και τον καθορισμό αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου, καθώς επίσης και την εποπτεία της εφαρμογής τους, (ii)  την καθιέρωση αρχών και κανόνων που θα διέπουν την διαχείριση κινδύνων όσον αφορά στην αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους,(iii) την ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωση κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης κινδύνων στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, (iv) τη συμμόρφωση της Εταιρείας, μέσω κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών, με όσα προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων.
 
Σύνθεση και θητεία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Κινδύνων, αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. με τουλάχιστον το 1/3 αυτών ανεξάρτητα, τα οποία διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση, για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Εταιρείας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (τέσσερα έτη), αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να τα παύει ή να τα αντικαθιστά οποτεδήποτε. Η θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ιδιότητά τους (μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη). Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. συνεπάγεται αυτοδίκαια και την απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής.
 
Σύνθεση της Επιτροπής:
 
Πρόεδρος Thomas Zeeb, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Μέλη Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Κινδύνων ορίζει ειδικότερα το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής.

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πληροφορική

 

Ο ρόλος της Επιτροπής 
Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει συμβουλευτικό ρόλο. Υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού παρέχοντας καθοδήγηση και συμβουλές σε βασικά θέματα πληροφορικής στους τομείς των επικοινωνιών και τεχνολογικών πληροφοριών για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών πληροφορικής του Ομίλου και την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων ψηφιακών υπηρεσιών με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις.
 
Σύνθεση και θητεία της Επιτροπής
Η Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται και ανακαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Όλα τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση σε ειδικά θέματα επιχειρησιακών λειτουργιών ή τεχνολογιών και αναγνωρισμένη ευρεία γνώση σε θέματα πληροφορικής.
 
 
Σύνθεση της Επιτροπής:
 
Πρόεδρος Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Μέλη Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Thomas Zeeb, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πληροφορική ορίζει ειδικότερα το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής.

 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων