Η ATHEXClear έχει αναλάβει την εκκαθάριση των συναλλαγών της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος. Αναλυτικά τα προϊόντα τα οποία εκκαθαρίζονται περιλαμβάνονται εδώ.

Στη διαδικασία της εκκαθάρισης αντισυμβαλλόμενα μέρη της ATHEXClear είναι τα Εκκαθαριστικά Μέλη της συγκεκριμένης Αγοράς. Η εκκαθάριση των συναλλαγών διενεργείται από την ATHEXClear σε επίπεδο Λογαριασμών Εκκαθάρισης.

Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος διατηρεί στο Σύστημα Εκκαθάρισης τουλάχιστον έναν Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας και έναν Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου. Επιπλέον Λογαριασμοί Εκκαθάρισης, Πελάτη ή Πελατείας μπορεί να δημιουργηθούν μετά από σχετικό αίτημα του Εκκαθαριστικού Μέλους.

Κάθε Λογαριασμός Εκκαθάρισης συνδέεται με ένα τουλάχιστον Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης για τις ανάγκες αποκλειστικά και μόνο καταχώρησης και κατανομής του Πιστωτικού Ορίου από τα Εκκαθαριστικά Μέλη στα Μέλη Διαπραγμάτευσης.

Για την παρακολούθηση των θέσεων των πελατών των Εκκαθαριστικών Μελών στο Σύστημα Εκκαθάρισης δημιουργούνται από τα Εκκαθαριστικά Μέλη, Λογαριασμοί Θέσης. Κάθε Λογαριασμός Θέσης συνδέεται με:

 • τη μερίδα ενός επενδυτή,
 • έναν Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης
 • έναν Λογαριασμό Εκκαθάρισης
 • έναν τουλάχιστον Κωδικό Διαπραγμάτευσης του επενδυτή σε κάποιο Μέλος Διαπραγμάτευσης, ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη ενημέρωση του Λογαριασμού Θέσης με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην Αγορά.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης η ATHEXClear υπολογίζει σε καθημερινή βάση τις τελικές θέσεις για κάθε Λογαριασμό Θέσης. Επίσης, υπολογίζει για κάθε Λογαριασμό Εκκαθάρισης, τα ποσά του ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού και του απαιτούμενου Περιθωρίου Ασφάλισης τα οποία είναι απαιτητά από τα Εκκαθαριστικά Μέλη την επόμενη εργάσιμη (Τ+1).

Κατά την λήξη των συμβολαίων των παραγώγων η τελική εκκαθάριση πραγματοποιείται με βάση τις τελικές τιμές εκκαθάρισης που ανακοινώνονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών στην σχετική ιστοσελίδα του. Επίσης υπολογίζει τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις για τα Εκκαθαριστικά Μέλη για την περίπτωση που απαιτείται παραλαβή ή παράδοση τίτλων (φυσικός διακανονισμός) και προωθεί τις σχετικές εντολές διακανονισμού στο ATHEXCSD.

Πιο αναλυτικά οι  διαδικασίες εκκαθάρισης που ακολουθεί η ATHEXClear για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. είναι οι παρακάτω:

 • Γνωστοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών από το Διαχειριστή Αγοράς στην ATHEXClear.
 • Διάρθρωση των συναλλαγών (μέσω δήλωσης στο Σύστημα Εκκαθάρισης από Μέλη Διαπραγμάτευσης & Εκκαθαριστικά Μέλη)
 • Μετάθεση εκκαθάρισης (μέσω δήλωσης στο Σύστημα Εκκαθάρισης από Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη)
 • Μεταφορά θέσεων (μέσω δήλωσης στο Σύστημα Εκκαθάρισης από τα Εκκαθαριστικά Μέλη για τον ίδιο επενδυτή)
 • Άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (με δήλωση του αγοραστή στο σύστημα εκκαθάρισης)
 • Γνωστοποίηση Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιογράφων (για παράγωγα προϊόντα με φυσική παράδοση)
 • Οριστικοποίηση και συμψηφισμός των θέσεων από την ATHEXClear μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών
 • Υπολογισμός των προς διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων
 • Αναπροσαρμογή των θέσεων λόγω εταιρικών πράξεων
 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης
Οι παραπάνω διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και στην Απόφαση 12 του Δ.Σ της ATHEXClear.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων