Επιλογή εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Οικονομικές Καταστάσεις σε PDF

Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ

Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. (2015/Τριμηνιαία/Μητρική)

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ

Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και των απόφασεων της Ε.Κ.

 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
18435/06/Β/88/26
Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) : Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως
Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01- 01- 2015 έως 31- 03- 2015

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.kathimerini.gr . Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της.

Τύπος Περιόδου: Περιοδική Τριμήνου     ΜΗΤΡΙΚΗ
Εταιρική Χρήση: 2015
Νόμιμος Ελεγκτής: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   12821
GRANT THORNTON Α.Ε. (ΑΜ.ΣΟΕΛ 127)
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:

vi   Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση

Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ: 28/05/2015    Επανέγκριση : 
Σύνθεση ΔΣ:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ   ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
ΜΑΡΘΑ   ΖΩΗ-ΔΕΡΤΙΛΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ   ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΤΑΚΗΣ)   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31- 03- 2015 31- 12- 2014
10000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
11100 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4231.66 4238.53
11200 Επενδύσεις σε ακίνητα 0.00 0.00
11300 'υλα περιουσιακά στοιχεία 0.00 0.00
11400 Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 59078.66 59088.23
12000 Αποθέματα 817.47 817.48
13000 Απαιτήσεις από πελάτες 910.05 1580.89
13100 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4975.03 4553.35
13200 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0.00 0.00
15000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 70012.87 70278.47
16000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
16005 Μετοχικό Κεφάλαιο 9180.00 9180.00
16010 Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 60057.47 60192.95
21000 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 69237.47 69372.95
22000 Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0.00 0.00
23000 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 69237.47 69372.95
17000 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0.00 0.00
17100 Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.24 7.20
18000 Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις 0.00 0.00
19000 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 768.16 898.32
19100 Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0.00 0.00
20000 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 775.40 905.52
24000 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 70012.87 70278.47

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
01-01-2015 01-01-2014 01-01-1900 01-01-1900
31-03-2015 31-03-2014 01-01-1900 01-01-1900
Κωδικός Περιγραφή Συνεχ. Διακ. Συν. Συνεχ. Διακ. Συν. Συνεχ. Διακ. Συν. Συνεχ. Διακ. Συν.
26000 Κύκλος εργασιών 2.03 0.00 2.03 2.37 0.00 2.37     0.00     0.00
27000 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 0.88 0.00 0.88 -28.62 0.00 -28.62     0.00     0.00
28000 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -125.33 0.00 -125.33 -178.31 0.00 -178.31     0.00     0.00
30000 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -125.91 0.00 -125.91 -176.46 0.00 -176.46     0.00     0.00
32000 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -135.48 0.00 -135.48 -171.19 0.00 -171.19     0.00     0.00
34000 - Ιδιοκτήτες μητρικής     0.00     0.00     0.00     0.00
35000 - Δικαιώματα μειοψηφίας     0.00     0.00     0.00     0.00
35100 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00     0.00
35200 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Α)+(Β) -135.48 0.00 -135.48 -171.19 0.00 -171.19     0.00     0.00
35300 - Ιδιοκτήτες μητρικής     0.00     0.00     0.00     0.00
35400 - Δικαιώματα μειοψηφίας     0.00     0.00     0.00     0.00
36000 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή ? βασικά (σε ?) -0.0044 0.0000 -0.0044 -0.0056 0.0000 -0.0056     0.0000     0.0000
36100 Προτεινόμενο Μέρισμα                        
29000 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -118.3787 0.0000 -118.3787 -171.3656 0.0000 -171.3656     0.0000     0.0000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31-03-2015 31-03-2014
38000 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 69372.95 61189.84
42000 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -135.48 -171.19
39000 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0.00 8160.00
39005 Συμψηφισμός μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και ζημιών προηγουμένων χρήσεων βάσει άρθρου 4 του Κ.Ν.2190/1920 0.00 0.00
39010 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 0.00 816.00
39015 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0.00 -193.94
39020 Αναβαλλόμενος φόρος εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0.00 0.00
40000 Διανεμηθέντα μερίσματα 0.00 0.00
43000 Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0.00 0.00
44000 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα) 69237.47 69800.71

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      
01-01-2015 01-01-2014
31-03-2015 31-03-2014
46000 Λειτουργικές δραστηριότητες    
52100 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -125.91 -176.46
52200 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0.00 0.00
53000 Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
54000 Αποσβέσεις 6.95 6.94
54100 Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0.00 0.00
55000 Προβλέψεις 0.03 69.97
56000 Συναλλαγματικές διαφορές 0.00 0.00
57000 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0.36 -1.13
58000 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0.22 0.18
59000 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:    
60000 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0.01 0.51
61000 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 749.39 388.03
62000 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -102.96 -63.55
63000 Μείον:    
64000 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -0.22 -0.18
65000 Καταβεβλημένοι φόροι -27.20 -27.20
65100 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0.00 0.00
66000 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 500.68 197.11
67000 Επενδυτικές δραστηριότητες    
72000 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0.00 0.00
73000 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -0.08 0.00
74000 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0.00 0.00
74005 Αύξηση/Μείωση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων 0.00 0.00
74010 Αγορά / Πωλήσεις Χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων 0.00 0.00
75000 Τόκοι εισπραχθέντες 0.54 1.13
76000 Μερίσματα εισπραχθέντα 0.00 0.00
76100 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0.00 0.00
77000 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0.45 1.13
78000 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
79000 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0.00 8782.06
79100 Πληρωμές για μείωση μετοχικού καφαλαίου 0.00 0.00
80000 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0.00 0.00
81000 Εξοφλήσεις δανείων 0.00 0.00
82000 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0.00 0.00
83000 Μερίσματα πληρωθέντα 0.00 0.00
83100 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0.00 0.00
84000 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0.00 8782.06
86000 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου/χρήσης (α) + (β) + (γ) 501.13 8980.30
87000 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου/χρήσης 9.43 26.16
88000 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου/χρήσης 510.56 9006.46

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
α. Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης είναι ?ε θέ?ατα έ?φασης ή εξαίρεσης, παρατίθενται συνοπτικά τα εν λόγω θέματα, καθώς και η συνολική επίπτωση των εξαιρέσεων στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας. Σε περίπτωση δε, που ο νόμιμος ελεγκτής εκφέρει αρνητική γνώ?η ή αρνείται να εκφέρει γνώ?η, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης.
Για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις η έκθεση επισκόπησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή/στρια δεν απαιτείται.
β. Σε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, αναφέρεται το είδος των μεταβολών και οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται οι μεταβολές αυτές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις αντίστοιχες διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Σε περίπτωση που οι παραπάνω μεταβολές επηρεάζουν τις ήδη δη?οσιοποιη?ένες οικονο?ικές καταστάσεις, τότε αναφέρονται οι αλλαγές στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα ?ειοψηφίας, στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, καθώς και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, για τη συγκρίσιμη ενδιάμεση περίοδο και την προηγούμενη ετήσια οικονο?ική χρήση (ενώ για την δωδεκάμηνη περίοδο μόνο για την συγκρίσιμη ετήσια οικονομική χρήση).
Είδος μεταβολής .
Επίπτωση Συγκρίσιμη ενδιάμεση Περίοδος Προηγούμενη ετήσια οικονομική χρήση
Συσσωρευμένη Περίοδος Τρίμηνη περίοδος
Δημοσιευμένα Πριν τη μεταβολή Αναμορφώμενα Δημοσιευμένα Πριν τη μεταβολή Αναμορφώμενα Δημοσιευμένα Πριν τη μεταβολή Αναμορφώμενα
Κύκλος εργασιών 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Κύκλος εργασιών για διακοπείσες δραστηριότητες 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για διακοπείσες δραστηριότητες 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Αναφορά στην σημείωση των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ως άνω τροποποιήσεις. .
γ. ί) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρωση παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός, συ?περιλα?βανο?ένης και της η?ερο?ηνίας πραγ?ατοποίησής του. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή/και στα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα μειοψηφίας, ή/και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό).
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
γ. ίί) Σε περίπτωση διακοπής εκ?ετάλλευσης παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός
Δεν έχει επέλθει κάποιο γεγονός το οποίο αποτελεί διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
γ. ίίί) Οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται οι περιπτώσεις γ ί) και γ ίί).
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
δ .Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, ?ε επισή?ανση στη ?η συγκρισι?ότητα των οικονο?ικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση ?ε την αντίστοιχη περίοδο της προηγού?ενης χρήσης. Επιπλέον, για λόγους συγκρισιμότητας, παρατίθενται κατ' ελάχιστο τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα μειοψηφίας, καθαρή θέση των μετόχων της εταιρίας) της τρέχουσας περιόδου ?ε τα αντίστοιχα στοιχεία της συγκρίσιμης προηγούμενης χρονικής περιόδου.
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
στ. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.
Σημείωση 7.6 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων του α΄τριμήνου 2015.
ζ. ί) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ση?αντική επίπτωση στην οικονο?ική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του ομίλου.
0
ζ ίί) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, εφόσον είναι σημαντική:
- υποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση ζ (ί)
- ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
- λοιπές προβλέψεις.
Περίπτωση Ποσό
Υποθέσεις που αναφέρονται στη σημείωση ζ (i) 277.66
Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 0.00
Λοιπές Προβλέψεις 0.00
η. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου
1
η. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης
1
θ. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονο?ικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου/χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους ?ε τα συνδεδε?ένα ?έρη, όπως αυτά ορίζονται στο ?ΛΠ 24, ?ε διακριτή παράθεση των συνολικών α?οιβών διευθυντικών στελεχών και ?ελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους.
Τρέχουσα περίοδος
Συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη Όμιλος Εταιρία
α) Έσοδα 0.00 55.45
β) Έξοδα 0.00 101.95
γ) Απαιτήσεις 0.00 4560.12
δ) Υποχρεώσεις 0.00 198.59
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0.00 34.12
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0.00 0.00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0.00 0.00
ι. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο/χρήση ο εκδότης παύει να καταρτίζει ενοποιη?ένες οικονο?ικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε.
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
ια. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους.
Φύση Ποσό
Αναβαλλόμενοι φόροι επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω της μεταβολής στο φορολογικό συντελεστή 0.00
Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) από προγράμματα καθορισμένων παροχών 0.00
Αναβαλλόμενοι φόροι επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού 0.00
Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (τακτοποίηση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης απο αποθεματικά) 0.00
ΣΥΝΟΛΟ 0.00
ιβ. Ο αριθμός και η αξία κτήσης του συνόλου των μετοχών της μητρικής που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου/χρήσης.
Αριθμός Αξία Κτήσης Συν. μετοχών
Μητρική 0.00 0.00
Θυγατρικές και Συγγενείς 0.00 0.00
Σύνολο 0.00 0.00
ιγ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρη?ατοοικονο?ική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της μητρικής και του ομίλου, από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης ?έχρι την η?ερο?ηνία έγκρισης των οικονο?ικών καταστάσεων.
1.Την 31.03.2015 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις. 2.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 3.Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και αναλύονται στη σημείωση 5.3 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 4. Με την από 9.1.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 8.976.000,00 ευρώ. Οι διαδικασίες της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώθηκαν στις 26 Μαρτίου 2014 με κάλυψη 100% και οι νέες μετοχές τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στο Χ.Α. από 28.03.2014. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιέλαβε στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας προς ψήφιση την πρόταση του για διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (Σημείωση 7.11 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων). 6. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2015 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1 - 31.03.2015.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επωνυμία Εταιρίας Χώρα Έδρας Ποσοστό Συμ. Μέθ. Ενσωμ.

ΣΤΑΚΟΔ 2003
Κωδικός Περιγραφή Ποσό Ποσοστό


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΛΠ ΚΑΙ ΕΛΠ
     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΕΛΠ    
Προσαρμογές των ιδίων κεφαλαίων με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα    
Ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα    


Σχόλια Εταιρίας
Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου νόμιμων ελεγκτών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου νόμιμων ελεγκτών (ΑΓΓΛΙΚΑ)

Πρόσθετες πληροφορίες βάσει του κανονισμού του Χ.Α.
ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Τρέχουσα περίοδος (Τ) Περίοδος Τ-1 Περίοδος Τ-2 Περίοδος Τ-3 Περίοδος Τ-4
30600000 30600000 30600000 30600000 30600000

 
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ
-
-

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων