Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέχει ένα απλό και ευέλικτο πλαίσιο για την εισαγωγή μεριδίων Δ.Α.Κ., κάθε τύπου ελληνικού ή κοινοτικού ΟΣΕΚΑ, όπως ενδεικτικά παθητικής διαχείρισης ή ενεργητικής διαχείρισης, σύνθετα ΔΑΚ.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής ενός Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην Αγορά Δ.Α.Κ. του Χ.Α. είναι οι παρακάτω:

  • Το Δ.Α.Κ. και η Εκδότρια Δ.Α.Κ. να έχουν λάβει τις απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία τους από τις Αρμόδιες Αρχές και να πληρούν κάθε ειδικότερο όρο που τυχόν αναφέρεται στη λειτουργία και στην εισαγωγή του σε ρυθμιζόμενη αγορά.
  • Η Εκδότρια Δ.Α.Κ. να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των επενδυτών, (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικές οικονομικές καταστάσεις, κτλ) και κοινοποίησης ή και αδειοδότησης για τη διάθεση μεριδίων του Δ.Α.Κ. στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
  • Τα μερίδια του Δ.Α.Κ. να είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και διαπραγματεύσιμα
  • Τα χαρακτηριστικά του Δ.Α.Κ. να επιτρέπουν τη δημοσίευση της ενδεικτικής καθαρής τιμής μεριδίου στο επενδυτικό κοινό
  • Ο δείκτης αναφοράς του Δ.Α.Κ. ή τα υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού του Δ.Α.Κ. να μπορούν να υπολογίζονται με διαφανή τρόπο.
  • Να έχει διορισθεί ένας (1) τουλάχιστον Ειδικός Διαπραγματευτής
  • Να έχει κοινοποιηθεί το σχετικό ενημερωτικό δελτίο ή όποιο άλλο έγγραφο ενημέρωσης των επενδυτών απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών
  • Η αίτηση εισαγωγής να αφορά το σύνολο των μεριδίων του Δ.Α.Κ. και να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των μεριδιούχων του
  • Η Εκδότρια Δ.Α.Κ. να διαθέτει αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής επιλέξτε:


Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα Νέων Εισαγωγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων