Αναζήτηση

Ταξινόμηση των Εταιρειών σε Κλάδους Οικονομικής Δραστηριότητας


 
25 Ιουνίου 2019
 
 
Ταξινόμηση των Εταιρειών σε Κλάδους Οικονομικής Δραστηριότητας

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Ιανουάριο του 2006 έχει υιοθετήσει και ακολουθεί το διεθνές μοντέλο κλαδικής ταξινόμησης των εταιρειών «Industry Classification Benchmark (ICB)» για την κατάταξη των εταιρειών σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Το μοντέλο αποτελεί ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο για τον προσδιορισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, το οποίο χρησιμοποιούν τόσο τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου όσο και η διεθνής επενδυτική κοινότητα για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων επιπέδων κατάταξης (Κατηγορία, Υπέρ Κλάδος, Κλάδος, Υπό Κλάδος) όπου κάθε επιχείρηση κατατάσσεται στον Υπό Κλάδο που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη φύση της δραστηριότητας της.  Η κατάταξη προκύπτει από το προσδιορισμό της κύριας πηγής εσόδων μιας επιχείρησης σύμφωνα με τη ετήσια έκθεση, το ενημερωτικό δελτίο και από άλλες διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες (Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης).

Όσο οι επιχειρήσεις εξελίσσονται και αναδεικνύονται νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, ένα σύστημα κλαδικής ταξινόμησης θα πρέπει επίσης να προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές.

Ο οίκος «FTSE Russell», ως δημιουργός  και διαχειριστής του μοντέλου ICB, μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης διαβούλευσης και έρευνας για τις αλλαγές των δομών ταξινόμησης των επιχειρήσεων, προχώρησε στην ενσωμάτωση αλλαγών στο μοντέλο με στόχο τον αναλυτικότερο και ακριβέστερο προσδιορισμό της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο βελτιώθηκε και επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει:

  • 11 από 10, Κατηγορίες (Industries) στο 1ο επίπεδο
  • 20 από 19, Υπέρ Κλάδους (Super Sectors) στο 2ο επίπεδο
  • 45 από 41, Κλάδους (Sectors) στο 3ο επίπεδο
  • 173 από 114 Υπό Κλάδους (Sub Sectors) στο 4ο επίπεδο

ενώ το μοντέλο αρίθμησης επανασχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει καλύτερα τις πιθανές αναβαθμίσεις του, ανοίγοντας το δρόμο μελλοντικών επεκτάσεων πέραν της τρέχουσας δομής.

Σε σχέση με την τρέχουσα δομή, οι σημαντικότερες αλλαγές περιλαμβάνουν:

  • τη προαγωγή σε Κατηγορία (Industry) του Υπέρ Κλάδου (Super Sector) «Ακίνητη Περιουσία - Real Estate»
  • την υιοθέτηση των Κατηγοριών «Καταναλωτικά Προϊόντα - Consumer Discretionary» και «Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά - Consumer Staples»
  • την επέκταση της Κατηγορίας «Τηλεπικοινωνίες - Telecommunications»
  • τη μετονομασία της Κατηγορίας «Πετρέλαιο & Αέριο - Oil & Gas» σε «Ενέργεια - Energy»

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών στη δομή του μοντέλου «ICB» θα υπάρξουν αλλαγές στη κατάταξη των 190 εταιρειών, χρεόγραφα των οποίων διαπραγματεύονται στις αγορές Μετοχών & Εταιρικών Ομολόγων του Χ.Α.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 1 Ιουλίου 2019

Αναλυτικά η κατάταξη των εταιρειών του Χ.Α. σύμφωνα με νέα δομή του μοντέλου στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

 

 

 

 

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων