Άδειες Aναμετάδοσης Eιδικών Υπηρεσιών ATHEX

 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΙΣΤΟΤΟΠΟ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ)
TICKER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ATHEX - Χ.Α.Κ.) ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΟΣ TICKER ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

 Περιεχόμενο Πληροφορίας:

Αναμετάδοση Προϊόντος πληροφορίας ATHEX - Χ.Α.Κ. μόνο σε Επίπεδο 1, ανά Ιστότοπο ή Τηλεοπτική Εκπομπή με μη αλληλεπιδραστικό τρόπο σε κυλιόμενη ταινία με ελεύθερη πρόσβαση (Ticker). Ειδικά για την περίπτωση της αναμετάδοσης της Πληροφορίας μέσω Τηλεοπτικής Εκπομπής και μόνο, εναλλακτικά (ή ταυτόχρονα) με την συνεχή κυκλική ροή της Πληροφορίας σε μορφή μίας (1) ενιαίας ταινίας, η μετάδοση τύπου ticker μπορεί να εμφανίζεται κυλιόμενα στον χρόνο, για ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε προκαθορισμένη θέση (παράθυρο). με αλφαβητική σειρά και με ταυτόχρονη εμφάνιση σε κάθε χρονική στιγμή, μέχρι δεκαπέντε (15) συμβόλων και της συνοδευτικής με αυτά πληροφορίας:

ΠΙΝΑΚΕΣ TOP - 5/10 ΑΤΗΕΧ:
Εμφάνιση τιμής Αξιών/Παραγώγων ΑΤΗΕΧ σε πίνακα όπου εμφανίζονται 5 ή 10 κινητές αξίες ΑΤΗΕΧ, ταξινομημένες με τα ακόλουθα κριτήρια:
 
 • Μεγαλύτερη άνοδος τιμής: Περιλαμβάνεται κατ' ελάχιστο η τιμή και η μεταβολή αυτής
 • Μεγαλύτερη πτώση τιμής: Περιλαμβάνεται κατ' ελάχιστο η τιμή και η μεταβολή αυτής
 • Μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών: Περιλαμβάνεται κατ' ελάχιστο η τιμή και τα αθροιστικά τεμάχια συναλλαγών αυτής
 • Μεγαλύτερη αξία συναλλαγών: Περιλαμβάνεται κατ' ελάχιστο η τιμή και η αθροιστική αξία συναλλαγών αυτής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: περιλαμβάνονται όλες οι Αξίες της Εναλλακτικής Αγοράς, ταξινομημένες με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω κριτήρια, κατ' επιλογήν του Ιστότοπου ή του Επισκέπτη Ιστότοπου.
 
ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΑΓΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΤΗΕΧ:
Εμφάνιση της συνολικής Αξίας Συναλλαγών των αγορών Αξιών ΑΤΗΕΧ.

Περιεχόμενο Πληροφορίας:

Η πληροφορία των Δεικτών εκτός Ticker σε Ιστότοπο ή Τηλεοπτική Εκπομπή, εμφανίζει τους Δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX), Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και FTSE/ ΑΤΗΕΧ  (σύμβολο και συνοδευτική πληροφορία) σε μια ιστοσελίδα με ελεύθερη πρόσβαση, εκτός ταινίας Ticker. Η συνοδευτική πληροφορία των Δεικτών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Τελευταία τιμή του Δείκτη,
 • Διαφορά μεταβολής τιμής από το προηγούμενο κλείσιμο (και σε ποσοστό),
 • Τον συνολικό όγκο,
 • Ώρα μεταβολής της τιμής,
 • Ένδειξη μεταβολής τελευταίας τιμής ως ανοδική, καθοδική ή αμετάβλητη συγκριτικά με την προτελευταία τιμή.

 

2. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ATHEX / ΧΑΚ) ΤΥΠΟΥ SNAPSHOT ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Αναμετάδοση με αποσπασματικό τρόπο, ήτοι σε χρονικό διάστημα όχι συντομότερο των δεκαπέντε (15) λεπτών, στιγμιαίας εικόνας της πληροφορίας. Η μετάδοση της Πληροφορίας σε Πραγματικό χρόνο τύπου snapshot επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο μέσω τηλεοπτικής εκπομπής. Η απαγόρευση της αναμετάδοσης της Πληροφορίας με συχνότητα μικρότερη των δεκαπέντε (15) λεπτών αφορά την εμφάνιση της ίδιας κάθε φορά θεματικής έκφανσης της Πληροφορίας (π.χ. δείκτης τραπεζών, δείκτης τεχνολογίας, κορυφαίοι ανοδικοί δείκτες κλπ.)

 

3. NON DISPLAY DATA ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Χρήση της Πληροφορίας Περιγραφή Υπηρεσίας
 1.  Χρήση της Πληροφορίας σε Πραγματικό Χρόνο για τη δημιουργία Πρωτότυπων Έργων. Ενδεικτικά, τα παραπάνω Πρωτότυπα Έργα συμπεριλαμβάνουν: δείκτες, ζεύγη (quotes), μέσες σταθμικές τιμές συνεδρίασης ή όγκου συναλλαγών (VWAPs), υπηρεσίες υπολογισμού χαρτοφυλακίου και αναλυτικά στοιχεία αναφοράς που έχουν υπολογισθεί από ή με τη χρήση της Πληροφορίας σε Πραγματικό Χρόνο,
 2. Χρήση της Πληροφορίας Σε Πραγματικό Χρόνο σε ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών για την ενεργοποίηση εντολών ή την εκτέλεση συναλλαγών με αυτοματοποιημένο ή/και ημι-αυτοματοποιημένο τρόπο χωρίς την εμφάνιση της πρωτότυπης Πληροφορίας Σε Πραγματικό Χρόνο (π.χ για αλγοριθμική διαπραγμάτευση, προγραμματισμένη διαπραγμάτευση  ή αυτοματοποιημένη παρακολούθηση  συναλλαγών).
 1. Τα δεδομένα τύπου «Non Display Data» παράγονται, ως προϊόν ηλεκτρονικής επεξεργασίας, από τα δεδομένα της Πληροφορίας ATHEX (data feed) σε πραγματικό χρόνο,
 2. Ο τελικός χρήστης λαμβάνει μόνο τα δεδομένα τύπου «Non Display Data» και όχι τα δεδομένα της αρχικής Πληροφορίας ATHEX από τα οποία δημιουργήθηκαν,
 3. Δεν υπάρχει τρόπος (αλγόριθμος), με τον οποίο ο τελικός χρήστης της πληροφορίας τύπου «Non Display Data» να μπορεί να αναπαράγει την αρχική Πληροφορία ATHEX (reverse engineering).

 

Για την παροχή της άδειας αναμετάδοσης της υπηρεσίας «Non Display Data» απαιτείται ο Αναμεταδότης Πληροφορίας ή οι πελάτες του να ενημερώνουν προηγουμένως το ATHEX εγγράφως για την έναρξη χρήσης της υπηρεσίας αυτής. Επίσης ο αντισυμβαλλόμενος Αναμεταδότης Πληροφορίας υποχρεούται να ενημερώνει το ATHEX άμεσα για κάθε Εταιρικό Πελάτη/συνδρομητή που προβαίνει σε χρήση υπηρεσίας Non Display Data πριν την έναρξη της χρήσης .

 

4. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX / Χ.Α.Κ. ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Αναμετάδοση μόνο της πληροφορίας επιπέδου 1 με οποιοδήποτε τρόπο, εφ ' όσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 15' λεπτά από την στιγμή της αρχικής μετάδοσής της από το ATHEX. Η αναμετάδοση της πληροφορίας με καθυστέρηση σε συσκευές/συνδρομητές παρέχεται δωρεάν.

 

5. ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ‘PER REQUEST/PER QUOTE'

H μετάδοση της πληροφορίας ανά αίτηση πληροφορίας (per request ή per quote) έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. Παρέχεται μόνο μετά από ‘αίτηση' του Συνδρομητή του VENDOR/SUBVENDOR.
 2. Έχει σήμανση χρόνου (time stamp),
 3. Αναμεταδίδονται «πακέτα πληροφορίας» ανά κωδικό κινητής αξίας, δείκτη ή παραγώγου προϊόντος. Ως πακέτο ορίζεται το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με έναν συγκεκριμένο κωδικό για μία χρονική στιγμή,
 4. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται συνεχής ροή πληροφορίας,
 5. Τα «πακέτα» πληροφορίας παρέχονται στους Συνδρομητές του VENDOR/SUBVENDOR μετά από τεχνική επέμβαση του VENDOR/SUBVENDOR, με ευθύνη του VENDOR/SUBVENDOR, στα υπάρχοντα προϊόντα πληροφορίας,
 6. Μπορεί να αφορά κάθε προϊόν πληροφορίας που προσφέρει το ATHEX.

 

6.  ΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΤΗΣ SITE (ATHEX / ΧΑΚ)

Η Χρήση της πληροφορίας σε αυτή την περίπτωση απευθύνεται αποκλειστικά στις εισηγμένες στο ATHEX/ΧΑΚ εταιρίες και η παρεχόμενη πληροφορία περιορίζεται στα στοιχεία συναλλαγών της μετοχής της συγκεκριμένης Εισηγμένης Εταιρίας.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων