Α. Απαιτούμενες ενέργειες των κληρονόμων για την διεκπεραίωση της κληρονομικής διαδοχής μέσω ATHEXCSD 

 

Οι υπηρεσίες κληρονομικής διαδοχής επί άυλων Αξιογράφων παρέχονται σύμφωνα με το μέρος 2 της ενότητας Χ του Κανονισμού Λειτουργίας της ATHEXCSD και της Απόφασης 10 του Δ.Σ.

Οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν:

 1. Από Συμμετέχοντα,

 2. Από Εκδότη,

 3. Από την ATHEXCSD, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

1. Λήψη πληροφόρησης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου ατομικής μερίδας θανόντος
 • Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν υποβολής στην ATHEXCSD της Αίτησης Παροχής Πληροφοριών σε περίπτωση Κληρονομιάς (ΑΙΤ025) και των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες (ΚΑΑ502).
 • Η υπηρεσία παρέχεται με χρέωση (Απόφαση 18 Δ.Σ.ATHEXCSD): € 6,20 (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ). Σε περίπτωση που τα αιτούμενα στοιχεία αποστέλλονται με εταιρία ταχυμεταφοράς χρεώνονται και έξοδα αποστολής (1,5€) και η συνολική χρέωση για την υπηρεσία ανέρχεται σε € 7,70 (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ). 
 • Σε περίπτωση που τα αιτούμενα στοιχεία παραλαμβάνονται ιδιοχείρως η συνολική χρέωση για την υπηρεσία ανέρχεται σε € 9,92 (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ). 
Η ATHEXCSD καταχωρεί στη Μερίδα του θανόντος στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία θανάτου και ενημερώνει τον Συμμετέχοντα, ώστε να μεταφέρει τα αξιόγραφα του θανόντος σε ειδικό λογαριασμό θανόντος. Ο Συμμετέχων προβαίνει αμελλητί στην παραπάνω μεταφορά.
 
2. Δήλωση φόρου κληρονομιάς στην Δ.Ο.Υ. του θανόντος και έκδοση πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2691/2001 [Ν.Δ. 118/1973] για κάθε κληρονόμο
 
Σε περίπτωση που ζητείται από την οικεία Δ.Ο.Υ. για την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς και την έκδοση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2691/2001 [Ν.Δ. 118/1973], βεβαίωση για την τιμή κλεισίματος των αξιογράφων που κατείχε ο θανών την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία θανάτου, η παραπάνω βεβαίωση εκδίδεται από την ATHEXCSD, κατόπιν υποβολής από τον αιτούντα της αντίστοιχης αίτησης (ΑΙΤ049) και χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο για κάθε νόμιμη χρήση.Σημειώνεται ότι στη δήλωση φόρου κληρονομιάς δεν περιλαμβάνονται χρηματικές διανομές που διενεργήθηκαν μετά την ημερομηνία θανάτου ή αξιόγραφα που πιστώθηκαν στη μερίδα του θανόντος από εταιρικές πράξεις μετά την παραπάνω ημερομηνία.
 
Δικαιώματα ATHEXCSD σύμφωνα με την Απόφαση 18 ΔΣ:
 • Από 1-20 αξιόγραφα: € 6,20 (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ)
 • Από 21 αξιόγραφα και πάνω: € 12,40 (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ)
 • Σε περίπτωση παράδοσης των στοιχείων αυτοπροσώπως στους δικαιούχους πλέον των παραπάνω χρεώσεων υπάρχει επιπλέον χρέωση 3€ πλέον ΦΠΑ.
 • Σε περίπτωση που τα αιτούμενα στοιχεία αποστέλλονται με εταιρία ταχυμεταφοράς χρεώνονται και έξοδα αποστολής (1,5€). 

 
3. Δημιουργία από Συμμετέχοντα της ATHEXCSD ατομικής μερίδας πελάτη για κάθε κληρονόμο (εφ' όσον ο κληρονόμος δεν διαθέτει ήδη μερίδα)
 
Ο κληρονόμος απευθύνεται σε Συμμετέχοντα της επιλογής του για την δημιουργία ατομικής μερίδας πελάτη. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος διαθέτει Μερίδα και Λογαριασμό Αξιογράφων, αλλά δεν την γνωρίζει, μπορεί να προβεί σε αναζήτηση είτε ηλεκτρονικά είτε αποστέλλοντας αίτημα στην Υπηρεσία.
 
4. Νομιμοποίηση κληρονόμων
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την νομιμοποίηση είναι να έχει υποβληθεί η δήλωση φόρου κληρονομιάς στην οικεία Δ.Ο.Υ. Οι απαιτούμενες ενέργειες είναι οι ακόλουθες:
 • Υποβολή στην ATHEXCSD από κάθε κληρονόμο της Αίτησης για Μεταβίβαση Αξιογράφων λόγω Κληρονομικής Διαδοχής (ΑΙΤ026), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες (ΚΑΑ503)
 • Eξόφληση των δικαιωμάτων μεταβίβασης και νομιμοποίησης της ATHEXCSD (ο αιτών ενημερώνεται για τα σχετικά δικαιώματα από την ATHEXCSD).
Δικαιώματα ATHEXCSD για την μεταβίβαση: ποσοστό 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση το μικρότερο μεταξύ των 20 € και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης.
Δικαιώματα ATHEXCSD για την νομιμοποίηση: εφάπαξ ποσό 62,00 € (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ), ανά κληρονόμο, ανεξάρτητα από την αξία του χαρτοφυλακίου και τον αριθμό των κληρονομουμένων αξιογράφων. 
Περισσότερες πληροφορίες για την χρέωση, παρατίθενται στις αντίστοιχες οδηγίες (ΚΑΑ504).
 

Β. Απαιτούμενες ενέργειες των κληρονόμων για την διεκπεραίωση της κληρονομικής διαδοχής μέσω Συμμετέχοντα ή Εκδότη

 
1. Λήψη πληροφόρησης για το χαρτοφυλάκιο του θανόντος και αποτίμηση των αξιογράφων κατά την προηγούμενη ημέρα του θανάτου.
2. Δήλωση φόρου κληρονομιάς στην οικεία Δ.Ο.Υ. του θανόντος και προσκόμιση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2691/2001 [Ν.Δ. 118/1973] ή την Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) με γνήσιο υπογραφής του αιτούντα από διοικητική αρχή (gov.gr), στην οποία δηλώνεται ότι «τα στοιχεία που προκύπτουν από τη Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς δεν έχουν μεταβληθεί και δεν οφείλεται φόρος», για κάθε κληρονόμο.
3. Δημιουργία από Συμμετέχοντα ατομικής μερίδας πελάτη για κάθε κληρονόμο (εφ' όσον ο κληρονόμος δεν διαθέτει μερίδα)
4. Αποστολή στην ATHEXCSD από τον Συμμετέχοντα / Εκδότη επιστολής νομιμοποίησης με επισύναψη του παραπάνω πιστοποιητικού της Δ.Ο.Υ.
5. Εξόφληση των δικαιωμάτων μεταβίβασης της ATHEXCSD (ο αιτών ενημερώνεται για τα σχετικά δικαιώματα από τον Συμμετέχοντα / Εκδότη): ποσοστό 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση το μικρότερο μεταξύ των 20 € και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης.
 

Γ. Προαιρετικές ενέργειες

 
Στην περίπτωση που δεν γίνουν οι παραπάνω ενέργειες για την νομιμοποίηση και την μεταβίβαση πραγματοποιείται Γνωστοποίηση θανάτου Πελάτη:
 • Οποιοσδήποτε εκ των κληρονόμων γνωστοποιεί άμεσα τον θάνατο, αποστέλλοντας στην ATHEXCSD τη σχετική αίτηση (ΑΙΤ033), επισυνάπτοντας τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail): Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, απαιτείται στην αίτηση βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του αιτούντος κληρονόμου είτε από διοικητική αρχή είτε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο www.gov.gr.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποστολής: ars@athexgroup.gr. Στην περίπτωση αποστολής με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), απαιτείται στην αίτηση βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του αιτούντος κληρονόμου ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο www.gov.gr.
 • Διεύθυνση αποστολής: Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. / Τμήμα Υπηρεσιών Λογαριασμών & Μητρώου / Λ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα
 • Γνωστοποίηση θανάτου στην ATHEXCSD μπορεί να γίνει και από Συμμετέχοντα ή Εκδότρια.
 • Η ATHEXCSD καταχωρεί στη Μερίδα του θανόντος στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία θανάτου και ενημερώνει τον Συμμετέχοντα, ώστε να μεταφέρει τα αξιόγραφα σε ειδικό λογαριασμό θανόντος.
 • Ο Συμμετέχων προβαίνει στην παραπάνω μεταφορά.
 
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων