Εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά

Η ΕΝΑ PLUS απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες εταιρίες, με ιστορικό λειτουργίας και επιχειρηματικής πορείας, που παρουσιάζουν δυναμισμό και προοπτικές ανάπτυξης και επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στην ΕΝΑ PLUS είναι απλούστερες σε σχέση με αυτές της Κύριας Αγοράς, παρέχοντας την ευκαιρία και σε μικρότερες εταιρίες να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της χρηματιστηριακής αγοράς.


Προϋποθέσεις ένταξης
   
Νομική μορφή Ανώνυμη Εταιρία κατά την υποβολή της αίτησης (ή ισοδύναμη αλλοδαπή)
Οικονομικές Καταστάσεις

2 χρήσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή.
(Για λιγότερες χρήσεις δυνατότητα ένταξης κατόπιν ειδικής τεκμηρίωσης από το Σύμβουλο ΕΝΑ)

Επιχειρηματικό Σχέδιο Συντάσσεται στην περίπτωση που η εταιρία δεν έχει τουλάχιστον διετή προηγούμενη δραστηριότητα στον κλάδο οικονομίας και στο επιχειρηματικό αντικείμενο στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί μετά την ένταξη των μετοχών της στην ΕΝΑ

Διασπορά*

κατανομή % στο ευρύ κοινό

 15%
αριθμός προσώπων  < 5% τουλάχιστον  50 
Φορολογικός Έλεγχος Δήλωση του Συμβούλου ΕΝΑ σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων που έχουν αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις και τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις των ανέλεγκτων χρήσεων (για την εταιρία και τις θυγατρικές της που περιλαμβάνονται στις τελευταίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις).
Δέσμευση μετοχών (Lock-up) 

 

Εφόσον συντάσσει
Επιχειρηματικό Σχέδιο

Μέτοχοι με ποσοστό >/ 5% έκαστος μπορούν να μεταβιβάσουν κατ΄ ανώτατο όριο το 25% των μετοχών που κατείχαν κατά την ημερομηνία ένταξης, κατά το διάστημα υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Εφόσον παρουσιάζει
ζημίες τις προηγούμενες
της ένταξης 2 χρήσεις
  Μέτοχοι με ποσοστό >/ 5% έκαστος δεν μπορούν να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους για ένα έτος μετά την ένταξη
Σύμβουλος ΕΝΑ Υποχρεωτική ύπαρξη Συμβούλου ΕΝΑ κατά την έγκριση διαπραγμάτευσης, καθώς και για δυο χρόνια μετά την ένταξη
Εταιρική Διακυβέρνηση Αναφορά στις πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθούνται ή στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετηθεί.

*δεν λαμβάνονται υπ' 'οψιν ποσοστά που κατέχουν μέλη ΔΣ, Διευθυντικά Στελέχοι, Βασικοί μέτοχοι (>/ 5%) και συγγενείς Α' βαθμού των ανωτέρω.


Διαδικασία ένταξης
 • Επιλογή Συμβούλου

Για την ένταξη στην ΕΝΑ PLUS, αρχικά η εταιρία θα πρέπει να επιλέξει ένα Σύμβουλο, από τη λίστα Συμβούλων της ΕΝΑ, ο οποίος θα συντονίσει και θα διαχειριστεί το σύνολο της διαδικασίας.

 • Προετοιμασία φακέλου ένταξης

Η προετοιμασία του φακέλου ένταξης πραγματοποιείται από το Σύμβουλο ΕΝΑ σε συνεργασία με την εταιρία.

 • Αίτηση ένταξης στην ΕΝΑ PLUS

O Σύμβουλος ΕΝΑ από κοινού με την εταιρία υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Απόφαση 2).

 • Παρουσίαση της εταιρίας στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΝΑ

Πραγματοποιείται παρουσίαση της εταιρίας από το Σύμβουλο ΕΝΑ και την εταιρία, στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΝΑ. 

Στην περίπτωση εταιρίας που έχει υπαχθεί σε Ενισχυτικό Πρόγραμμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως αξιολόγηση της Επιτροπής λογίζεται η αξιολόγηση της εταιρίας από τη σχετική Επιτροπή Επιλογής (Selection Committee) μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου του Ενισχυτικού Προγράμματος.

 • Έγκριση από Χρηματιστήριο Αθηνών προϋποθέσεων ένταξης 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποδέχεται την αίτηση ένταξης στην ΕΝΑ PLUS υπό την αίρεση ολοκλήρωσης τυχόν προσφοράς.

Στο στάδιο αυτό πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ένταξης, εκτός από την ύπαρξη επαρκούς διασποράς των μετοχών της εταιρίας στο επενδυτικό κοινό.

 • Διενέργεια Ιδιωτικής Τοποθέτησης / Δημόσιας Προσφοράς

Προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά των μετοχών, η εκδότρια εταιρία διενεργεί Ιδιωτική Τοποθέτηση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων ή Δημόσια Προσφορά μετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό. 

 • Έγκριση από το Χρηματιστήριο Αθηνών ένταξης & έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχών στην ΕΝΑ PLUS

Ο Σύμβουλος ΕΝΑ υποβάλλει στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα δικαιολογητικά της ένταξης και της επαρκούς διασποράς των μετοχών.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εγκρίνει την ένταξη (πλήρωση του κριτηρίου της διασποράς) και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας.

Το συγκεκριμένο βήμα παραλείπεται σε περίπτωση χρήσης της Υπηρεσίας ΗΒΙΠ για την άντληση κεφαλαίων.

 • Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών στην ΕΝΑ PLUS

Η εταιρία ορίζει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην ΕΝΑ PLUS.

 

Στην Απόφαση 2 της ΕΝΑ μπορείτε να δείτε τη διαδικασία ένταξης στην ΕΝΑ PLUS.


Άντληση κεφαλαίων κατά την ένταξη στην ΕΝΑ PLUS

Κατά το στάδιο ένταξης των μετοχών στην ΕΝΑ PLUS, η εκδότρια εταιρία απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την άντληση των αιτούμενων κεφαλαίων.

Η προσφορά των μετοχών στους επενδυτές πραγματοποιείται μέσω:

 • Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων
 • Δημόσιας Προσφοράς των μετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό
 • Με συνδυασμό Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης

Σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει χρήση της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και του δικτύου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Κανονιστικό πλαίσιο

Το κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α. Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΝΑ

    Δείτε τους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝΑ

Β1. Αποφάσεις για την ένταξη στην ΕΝΑ PLUS

 • Απόφαση 2 - Διαδικασία και δικαιολογητικά για την ένταξη κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 • Απόφαση 3 - Καθορισμός Περιεχομένου Πληροφοριακού Εγγράφου
 • Απόφαση 34 - Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών - Η.ΒΙ.Π.

Β2. Αποφάσεις κατά την παραμονή στην ΕΝΑ PLUS

 • Απόφαση 4 - Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην ΕΝΑ
 • Απόφαση 7 - Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εταιρίες ενταγμένες στην ΕΝΑ.

Β3. Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 

Σε περίπτωση που η εταιρία επιλέξει άντληση κεφαλαίων μέσω Δημόσιας Προσφοράς μετοχών, συνολικής αξίας μικρότερης των 5.000.000 ευρώ, πρέπει να δημοσιευθεί Πληροφοριακό Δελτίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 1/893/16.10.2020 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και να υποβληθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ΄αριθμ. 2/892/13.10.2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

   
Απόφαση ΕΚ 1/893/16.10.2020: Πληροφοριακό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται στις περιπτώσεις προσφοράς κινητών αξιών της περίπτωσης η) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005

Απόφαση ΕΚ 2/892/13.10.2020: Διαδικασία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου


Χρεώσεις ένταξης
Οι χρεώσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών για μια εταιρία που επιθυμεί την εισαγωγή των μετοχών της στην ΕΝ.Α PLUS περιλαμβάνουν:

 

 
1. Έξοδα εξέτασης της αίτησης & Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής
 

A. Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλεται το ποσό των 4.500.

Το εφάπαξ αυτό ποσό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν οι μετοχές της εταιρίας θα ενταχθούν στην κατηγορία ENA PLUS.

B. Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές εντάσσονται προς διαπραγμάτευση για πρώτη φορά, καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, ύψους €7.500.

Το ανωτέρω ποσό συμψηφίζεται με τα δικαιώματα εγγραφής.

 
2. Τριμηνιαίες συνδρομές
 

Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν ενταχθεί στην ΕΝ.Α PLUS καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, η οποία τιμολογείται ανά τρίμηνο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 Κεφαλαιοποίηση Χρέωση ανά τρίμηνο Ετήσια χρέωση
Έως €20.000.000    €750 €3.000
Από €20.000.001 -€40.000.000 €1.250 €5.000
Άνω των €40.000.000 €1.750 €7.000


Ελάχιστο ύψος: €3.000
Μέγιστο ύψος: €7.000.

Στην Απόφαση 5 της ΕΝΑ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις χρεώσεις.

 
3. Έξοδα δικαιωμάτων καταχώρησης αξιών στην ΕΛΚΑΤ
 

Α. Χρεώσεις καταχώρησης αξιογράφων

 • Έξοδα εξέτασης φακέλου αρχικης καταχώρησης αξιογράφων: €1.000
 • Επιπλέον καταβάλλονται σύμφωνα με την αξία έκδοσης:

α) 0,20% για αξία έκδοσης έως €3.000.000
β) 0,15% από €3.000.000,01 έως € 9.000.000
γ) 0,10% από €9.000.000,01 έως €15.000.000
δ) 0,05% πάνω από €15.000.000,01

Ελάχιστη: €3.000 ανά αρχική καταχώρηση

Η αξία έκδοσης επί της οποίας εφαρμόζεται η κλίμακα ισούται με το γινόμενο της τιμής διάθεσης ή εισαγωγής κάθε μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών.

Β. Χρέωση τήρησης αξιογράφων

 • Ετήσια σταθερή χρέωση €600 
 • Επιπλέον καταβάλλονται επί της αξίας καταχωρισμένων μετοχών:

              α) 0,0015% για αξία έως €40.000.000 
              β) 0,0010% από €40.000.000,01 €100.000.000
              γ) 0,0005% από €100.000.000,01 έως €200.000.000 
              δ) 0,0001% πάνω από €200.000.000,01 

Μέγιστη χρέωση €2.500.

Στην Απόφαση 18 της ΕΛΚΑΤ, μπορείτε να δείτε το σύνολο των χρεώσεων.


 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων