Ανακοίνωση της Alpha Asset Management A.Ε.Δ.Α.Κ. για την ολοκλήρωση εκποιήσεως κλασματικών υπολοίπων μεριδίων από reverse split (Ορθή Επανάληψη)

28.06.2016

 

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποιήσεως 183 μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Alpha ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό». Τα εν λόγω μερίδια αφορούν στην άθροιση κλασματικών υπολοίπων που προέκυψαν από τη μείωση, λόγω συνενώσεως, του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μεριδίων του, λόγω αναπροσαρμογής του επιπέδου τιμής του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap (FTSE), από 6.030.903 σε 603.090 άυλα ονομαστικά μερίδια σε αναλογία ένα (1) νέο μερίδιο προς δέκα (10) παλαιά μερίδια.

 

Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποιήσεως ανέρχεται σε Ευρώ 14,48  ανά ακέραιο μερίδιο (συνολικό προϊόν εκποιήσεως EUR 2.654,37). Δικαιούχοι του προϊόντος της εκποιήσεως είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μεριδίων κατά την Πέμπτη 16.06.2016 (Record Date).


Η απόδοση του προϊόντος της εκποιήσεως  στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την 5.7.2016, θα γίνει ως ακολούθως:

 

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα εισπράξεως.

 

2. Από το Δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank στους μεριδιούχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από το Χειριστή τους ή των οποίων τα μερίδια διαχειρίζεται το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD). Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο της Alpha Bank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας των δικαιούχων και των εκτυπωμένων στοιχείων του Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή (Κ.Α.Μ.Ε.) στο Σύστημα Αυλων Τίτλων. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου-μεριδιούχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

 

Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία, οι μεριδιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο τηλ. 210 326 2948.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων