ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Δ.Α.Κ.

Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2014

 

 

 

 

Ανακοίνωση

 

 

 

 

 

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως εκδότης και διαχειριστής του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου “NBGAM ETF Greece & Turkey 30 – Μετοχικό”, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 29 Οκτωβρίου 2014 δεν θα είναι δυνατή η διαπραγμάτευση του εν λόγω Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω επίσημης αργίας του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό, το οποίο βασίζεται στον Δείκτη GT-30, υπό καμία έννοια ή τρόπο δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται, πωλείται ή προωθείται ούτε από την εταιρεία STOXX Limited, η οποία εδρεύει στη Ζυρίχη, Ελβετία (“STOXX”), ούτε από τα Χρηματιστήρια της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας. Τόσο η STOXX και η αδειοδοτούσα εταιρεία Dow Jones & Company, Inc., που εδρεύει στο Delaware, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, όσο και τα Χρηματιστήρια της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας, δεν έχουν καμιά νομική υποχρέωση έναντι των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό και δεν ευθύνονται για οιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει λόγω της επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό γνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο υπολογισμός του δείκτη βασίζεται σε μεγάλο όγκο δεδομένων, τα οποία παρέχονται στην STOXX από τρίτες πηγές και τα οποία πρέπει να τύχουν επεξεργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία του υπολογισμού διαχέονται μέσω υποδομών τρίτων μερών. Ως εκ τούτου, το ενδεχόμενο λαθών και καθυστερήσεων στη διαμόρφωση της τιμής του δείκτη GT-30 δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως, γεγονός το οποίο δύναται να έχει επίπτωση στο Αμοιβαίο Κεφαλαίο NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό.

Ανακοίνωση

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων