Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε από τους μετόχους της κ.κ. Ελευθεριάδη Ελευθέριο, Κωνσταντίνο Γκυρτή και Χρήστο Κυριαζή ότι στις 17.05.2024:  

α. Ο κ. Ελευθεριάδης Ελευθέριος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (υπόχρεο πρόσωπο), απέκτησε δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, 21.700 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της αξίας €0,4840 (τιμή κλεισίματος προηγούμενης ημέρας) και συνολικής αξίας €10.502,80 και

β. Ο κ. Κωνσταντίνος Γκυρτής, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών  και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (υπόχρεο πρόσωπο), απέκτησε δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, 20.500 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της αξίας €0,4840 (τιμή κλεισίματος προηγούμενης ημέρας) και συνολικής αξίας €9.922,00.

γ.  Ο κ. Χρήστος Κυριαζής, Προϊστάμενος Λογιστηρίου (υπόχρεο πρόσωπο), απέκτησε δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, 11.965 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της αξίας €0,4840 (τιμή κλεισίματος προηγούμενης ημέρας) και συνολικής αξίας €5.791,06.

Η ανωτέρω διάθεση ιδίων μετοχών, υλοποιήθηκε δυνάμει της από 10.09.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 24.04.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων