ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε σήμερα 31.07.2020 και ώρα 14 00 στην έδρα της εταιρίας. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 4 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 5.289.643 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 51,841% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

 

Επί του 1ου θέματος

Ενέκρινε τις  Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2019 (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και τα άρθρα 150-154 του Ν.4548/2018.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

                                                 

Επί του 2ου θέματος

Ενέκρινε η συνολική διαχείριση της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο, και απαλλάχθηκαν η Ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές  A.E.» μετά των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών αυτής για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2019 (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019).

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

 

Επί του 3ου θέματος

Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2019.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

 

Επί του 4ου θέματος

Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2020 την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

 

Επί του 5ου θέματος

Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, την οποία είχε ήδη εγκρίνει το Δ.Σ. της εταιρίας με την από 26.06.2020 απόφασή του. Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (http://www.fieratex.gr) της Εταιρίας και θα παραμείνει αναρτημένη για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει. Στην περίπτωση ουσιωδών αλλαγών, και τουλάχιστον ανά τέσσερα (4) έτη, η εκάστοτε εφαρμοζόμενη Πολιτική Αποδοχών θα υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Για την χρήση 2020 όπως και για τις προηγούμενες, λόγω των άσχημων οικονομικών συνθηκών δεν θα δοθούν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

 

Επί του 6ου θέματος

 

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων