ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Δ.Α.Κ.

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

  

05.07.2021

  

H ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. βεβαιώνει ότι ο συνολικός αριθμός των νέων μεριδίων που προέκυψαν μετά την επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου, σύμφωνα με την τιμή μεριδίου του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό της 5ης Ιουλίου 2021, είναι 28.578. Η αναλογία νέων προς παλιά μερίδια είναι: Για κάθε ένα (1) παλαιό μερίδιο, 0,03373338 νέα μερίδια. Από την 06.07.2021, το νέο σύνολο εισηγμένων μεριδίων της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 882.175.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να επικοινωνούν με την ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ, τηλ. 210 326 2948.

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων