Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής - 11/7/2014

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

 

 

Ανακοίνωση

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής 

11 Ιουλίου 2014 - Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ATHEX) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17/6/2014, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 13.073.712,60 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,76 Ευρώ σε 0,56 Ευρώ.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 36.606.395,28 Ευρώ, διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 Ευρώ η κάθε μία.

Την Τετάρτη 9/7/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η αριθμ. Κ2-3384 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε την 10/7/2014 για την εν λόγω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,20 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Παρασκευή 18/07/2014 (αποκοπή την Τετάρτη 16/7/2014, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Από την ίδια ημερομηνία (16/7/2014), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Πέμπτη 24/7/2014. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ως ακολούθως:

  1. Μέσω των χειριστών στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.
  3. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από την Τετάρτη 30/7/2014 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας. Για την είσπραξη από το Δίκτυο καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Από την Πέμπτη 25/7/2019, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρίας.

Η ημερομηνία αποκοπής (Τετάρτη 16/7/2014) είναι πριν από την λήξη των ακόλουθων Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων: ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρίας - λήξη 19/09/2014, και ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP (στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η Εταιρία) - λήξη 18/07/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210-3366616).


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων