Αγορά Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, 22 Μαΐου 2024

 

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

 

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, κατ' εφαρμογή της από 23.04.2024 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, προέβη την 21η Μαΐου 2024 σε αγορά 8.400 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 11,33 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 95.148,00 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η εταιρεία κατέχει συνολικά 2.105.078 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,15% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων