Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

02.05.2024

30.04.2024

Αγορά

5.381

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

27.612,00

2

02.05.2024

30.04.2024

Πώληση

4.681

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

24.062,32

3

02.05.2024

30.04.2024

Πώληση

7

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

3.626,00

4

08.05.2024

02.05.2024

Αγορά

1.980

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

10.168,26

5

08.05.2024

02.05.2024

Πώληση

1.980

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

10.217,84

6

09.05.2024

08.05.2024

Αγορά

5.630

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

29.271,02

7

09.05.2024

08.05.2024

Πώληση

4.630

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

24.149,29

8

09.05.2024

08.05.2024

Πώληση

10

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

5.200,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων