Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 20/05/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι μετοχές της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (GRS323003012) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης εταιρίας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.». Οι σχέσεις ανταλλαγής είναι οι εξής: i) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρίας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» ανταλλάσσει κάθε 1 (ΚΟ) μετοχή που κατέχει με 15,80000000414930 νέες (ΚΟ) μετοχές της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», ii) οι μέτοχοι της απορροφώσας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 20/05/2019, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (17/05/2019): €0,7190 και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,7160.

Παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» (GRS491003000) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ' αριθ. 1554816/17.05.2019 σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, περί διαγραφής της από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Σύμφωνα με την αριθ. 160/06.05.2019 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν 10.265 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS087003000).

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.» (GRS337003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2018, €1,50 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €1,35 ανά μετοχή).

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Χ.Α.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει τις αλλαγές που πρόκειται να υλοποιηθούν στη σύνθεση των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών, αναφορικά με την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» από την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».

Πιο συγκεκριμένα,

  • Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ & Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «REDS A.E.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 28% και συντελεστή Capping 1.0.

  • Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «REDS A.E.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 16%.

  • Δείκτης FTSE/X.A. Large Cap

Οι μετοχές της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «CENERGY HOLDINGS S.A.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 19%.

  • Δείκτης FTSENTR/X.A. Large Cap Net  Συνολικής Απόδοσης

Οι μετοχές της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «CENERGY HOLDINGS S.A.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 19%.

  • Δείκτης FTSEM/X.A. Mid Cap

Οι μετοχές της εταιρείας «CENERGY HOLDINGS S.A.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 33%.

  • Δείκτης FTSEΑ/X.A. Αγοράς 

Οι μετοχές της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

  • Δείκτης FTSE/X.A. Ακίνητης Περιουσίας

Οι μετοχές της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

 


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων