Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 02/08/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» (GRS117123000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,94 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,06 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 6.700 κοινές ονομαστικές ομολογίες της εταιρίας «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000,00, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 5 ετών, μη μετατρέψιμου σε μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 25/07/2019, σταθερού επιτοκίου 4,30% ετησίως και κωδικού ISIN GRC4221197B3.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 23.827.264 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (GRS310003009), που προέκυψαν από το πρόσφατο split μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 35.740.896 (ΚΟ) μετοχές.

Παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του δικαιώματος (ΤΡΑΣΤΟΡΔ - GRX487003014) της εταιρίας «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 06/08/2019.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS518003009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς: α) το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2018, €0,0284 ανά μετοχή και β) το προμέρισμα χρήσης 2019, €0,06 ανά μετοχή, από τα οποία θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0255 και €0,054 ανά μετοχή αντίστοιχα).


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων