Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 11/11/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 500 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» (GRS201003019), οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των μη εισηγμένων εταιριών ««ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ»  και «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.». Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 245.497.664 (ΚΟ) μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €0,31.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «JUMBO Α.Ε.Ε.» (GRS282183003) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,28 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,2520 ανά μετοχή).

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Χ.Α.

Συνέπεια των ανακοινώσεων της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & των Δεικτών, αλλάζει ο συντελεστής ευρείας διασποράς (Free Float) των μετοχών της εταιρείας σε 60% από 66% σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:

  • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
  • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.
  • FTSE/Χ.Α. Large Cap
  • FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης
  • FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς
  • FTSE/X.A. ? Ταξίδια & Αναψυχή

Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων