Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνοπτικές Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 14ης Ιουνίου 2019

N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 14.6.2019, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 9 μέτοχοι, εκπροσωπούντες   3.816.243 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία     45,86 %   του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 462.547 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  της χρήσης 2018 μετά  των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.816.243, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,86 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ψήφοι Υπέρ:   3.801.243, ήτοι ποσοστό  99,60 % , Κατά : 15.000, ήτοι ποσοστό 0,40 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.

 

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.816.243, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,86 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ψήφοι Υπέρ:   3.801.243, ήτοι ποσοστό  99,60 % , Κατά : 15.000, ήτοι ποσοστό 0,40 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

 

 

 

 


ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους  εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2019 μέχρι 30.6.2020.

 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα να παραμείνουν ίδιες οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.816.243, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,86 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ψήφοι Υπέρ:   3.816.243, ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού  ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, για την χρήση 2019.

 

Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2019  ως Τακτικός Ελεγκτής  η  κ κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου  Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061  και ως  Αναπληρωματική Ελεγκτής η κα. Γρατσία Δρομπάκη Αγγελική του Κωνσταντίνου, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 13071.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.816.243, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,86 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ψήφοι Υπέρ:   3.801.243, ήτοι ποσοστό  99,60 % , Κατά : 15.000, ήτοι ποσοστό 0,40 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

Θέμα 5ο  Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του καταστατικού της εταιρείας.

 

Επικυρώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους κυρίου Πανταζή Φύκιρη από την κυρία Χαλκιά Χρυσούλα.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.816.243, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,86 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ψήφοι Υπέρ:   3.816.243, ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

 

 

 

 

Θέμα 6ο  Έγκριση πολιτικής αποδοχών

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα, η πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.816.243, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,86 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ψήφοι Υπέρ:   3.816.243, ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

Θέμα 7ο Εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον Ν.4548/2018.

 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.816.243, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,86 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ψήφοι Υπέρ:   3.816.243, ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 8ο     Ονομαστικοποίηση των μετοχών βάσει του Ν.4548/2018, τροποποίηση λοιπών σχετικών άρθρων και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης και την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον Ν 4548/2018.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η ονομαστικοποίηση των μετοχών βάσει του Ν. 4548/2018 η τροποποίηση των σχετικών άρθρων και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης. 

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.816.243, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,86 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ψήφοι Υπέρ:   3.816.243, ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 9ο Διάφορες ανακοινώσεις

 

Αποφάσεις για το 9ο  Θέμα

 

 Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων