Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (η Εταιρεία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, έκαστος όπως ισχύει, ότι την 10.07.2019 υπεβλήθη στην Εταιρεία η από 9.7.2019 γνωστοποίηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Farallon Capital Management, L.L.C.», σύμφωνα με την οποία την 8.07.2019, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας που αντιστοιχούν στο 6,434% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής, τα οποία ασκούσε το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία   «Healthcare Investors II (Greece), LLC».

Ειδικότερα, στις 25.6.2019, το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Healthcare Investors II (Greece), LLC», το οποίο κατείχε 100.879,148 ομολογίες εκδοθείσες από την εταιρεία «Euromedica A.E.», απέκτησε ποσοστό 4,817% των δικαιωμάτων ψήφου στο πλαίσιο ενεχυρικής σύμβασης συναφθείσας προς εξασφάλιση του σχετικού ομολογιακού δανείου ενώ ποσοστό 0,46% των δικαιωμάτων ψήφου απέκτησε το εν λόγω νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο συμφωνίας με την εταιρεία «CQS Α.Ε.», η οποία κατείχε 16.000 σχετικές ομολογίες.

Περαιτέρω, την 1.07.2019 επήλθε μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Healthcare Investors II (Greece), LLC», το οποίο ανήλθε συνολικά σε 6,434% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Ωστόσο, ποσοστό 1,571% εκ του ανωτέρω συνολικού ποσοστού 6,434% δεν ελέγχθηκε στην πράξη από την εταιρία «Healthcare Investors II (Greece), LLC», διότι οι μετοχές που αντιστοιχούν στα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μεταφέρθηκαν στην μερίδα της εταιρίας «Healthcare Investors II (Greece), LLC» για τεχνικούς λόγους που αφορούν το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο ως άνω αναφερόμενος μέτοχος δεν κατέχει πλέον δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

Η γνωστοποίηση υπεβλήθη από το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Farallon Capital Management, LLC» υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Healthcare Investors II (Greece), LLC».


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων