Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, (Τακτική Γ.Σ. η οποία αρχικά είχε συγκληθεί για την Παρασκευή 28.06.2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21 και στην συνέχεια αναβλήθηκε με αίτημα της μετόχου WW Investments LLC η οποία διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 21,220% στο μετοχικό κεφάλαιο), πραγματοποιήθηκε σήμερα 12η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, όπως ορίσθηκε με το σχετικό Πρακτικό αναβολής της Τακτικής Γ.Σ. της 28.6.2019 και την σχετική πρόσκληση.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 39 μέτοχοι οι οποίοι έχουν την κυριότητα 9.142.767 κοινών ονομαστικών μετοχών, επί συνόλου 11.125.110 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε απαρτία 82,155%. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ΥΠΕΡ ψήφισαν 9.142.767 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 82,155%

2. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018. ΥΠΕΡ ψήφισαν 6.782.018 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 74,179% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. . ΚΑΤΑ ψήφισαν 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι μειοψηφία 25,821% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 82,155%  

3. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 συνολικού ποσού 112.810,27€. ΥΠΕΡ ψήφισαν 5.315.919 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 58,143% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. . ΚΑΤΑ ψήφισαν 3.826.848 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι μειοψηφία 41,857% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 82,155%

4. Προενέκρινε κατά πλειοψηφία την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2019, μέχρι του συνολικού (μικτού) ποσού των 168.000,00€, όπως επίσης και την παράταση των συμβάσεων εργασίας τους. ΥΠΕΡ ψήφισαν 5.315.919 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 58,143%  των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. . ΚΑΤΑ ψήφισαν 3.826.848 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι μειοψηφία 41,857% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 82,155%

5. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης του 2019, των οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  Ksi Greece μέλος της KS International,  Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ.151 15 Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Παπάζη του Τριαντάφυλλου με αριθμό μητρώου 22381 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με αριθμό μητρώου 21841. ΥΠΕΡ ψήφισαν 6.782.018 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος. ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας επί του συγκεκριμένου θέματος μέτοχος που κατέχει 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 60,935% επί του μετοχικού κεφαλαίου

6. Παρείχε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων ή μη συνδεδεμένων κατά την έννοια του ν.4548/2018 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. ΥΠΕΡ ψήφισαν 6.782.018 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος. ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας επί του συγκεκριμένου θέματος μέτοχος που κατέχει 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 60,935% επί του μετοχικού κεφαλαίου

7. Αποφάσισε ομόφωνα την  υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018  για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας. ΥΠΕΡ ψήφισαν 9.142.767 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 82,155%

8. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας καθώς επίσης και για τον υφιστάμενο σχεδιασμό σε θέματα  εταιρικής διακυβέρνησης.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων