Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται από την εταιρία FOODLINK Α.Ε. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/05/2019, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 466.935,72 ευρώ.

Επίσης, αποφάσισε την καταβολή του ποσού κατά το οποίο θα μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι του ποσού των  466.935,72 ευρώ, στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,02 ευρώ, ήτοι από 0,30 ευρώ σε 0,28 ευρώ και ισόποση διανομή μετρητών στους μετόχους ποσού 466.935,72 ευρώ, ήτοι ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά τις ως άνω αποφάσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 6.537.100,08 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 0,28 ευρώ η κάθε μία.

Η Περιφέρεια Δυτικής Αττικής με την υπ' αριθμ. 322/2019-26/06/2019 απόφασή της, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, η οποία εν συνεχεία καταχωρήθηκε με τον ΚΑΚ υπ' αριθμ. 1774806 την 27/06/2019 από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Το Χ.Α. την 12/09/2019 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού  0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 17/09/2019 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την τελική ονομαστική αξία, 0,28 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ'αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ την 18/09/2019.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 24/09/2019. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 24/09/2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK ως εξής:

  1. Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρείες), εφόσον έχουν δηλώσει στην ΕΛ.ΚΑ.Τ. ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό των πελατών τους.
  2. Στους ίδιους τους μετόχους, οι οποίοι δεν επιθυμούν την είσπραξη των ποσών μέσω των χειριστών τους, ως εξής:

-     Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά σε λογαριασμό ο οποίος τηρείται στην ALPHA BANK.

-     Με την προσέλευσή τους στο δίκτυο καταστημάτων της Τραπέζης, με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ.  ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου μετόχου εξουσιοδοτήσεως.

Μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Λάκκος Κυρίλου, Τ.Κ. 19300 (τηλ. 210 5517700)

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (κος Κων/νος Γκυρτής, τηλ.:211-8807914, email: kgirtis@foodlink.gr)

Τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας τράπεζας ALPHA BANK A.E. είναι: Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστηρίξεως επενδυτικών προϊόντων, Λεωφόρος Αθηνών 103, 104 47 Αθήνα, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3265530, 210 3265512


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων