Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 13/9/2019

 

FLEXOPACK  A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ -  Επιδόσεις και Αποτελέσματα  Α' Εξαμήνου 2019

 

Οι οικονομικές επιδόσεις και  τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου της στην διάρκεια του Α' Εξαμήνου της χρήσης 2019, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (Α' Εξάμηνο 2018) έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

 

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 45,202 εκατ. ευρώ, έναντι 41,841 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 8,03% και ο εταιρικός σε 39,819 εκατ. ευρώ, έναντι 36,595 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 8,81%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 7,555 εκατ. ευρώ, έναντι 7,743 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,43% και σε εταιρικό επίπεδο σε 7,341 εκατ. ευρώ έναντι 7,392 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,69%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 4,958 εκατ. ευρώ, έναντι 5,387 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 7,96% και για την Εταιρεία σε 5,198 εκατ. ευρώ έναντι 5,815 εκατ. Ευρώ μειωμένα κατά 10,61%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 3,496 εκατ. ευρώ, έναντι 3,582 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,40% και για την Εταιρεία σε 3,792 εκατ. ευρώ, έναντι 4,102 εκατ. Ευρώ μειωμένα κατά 7,56%.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων