Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία», ο «Εκδότης») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ορθής επανάληψης ενημέρωσης την οποία έλαβε από το VALEA FOUNDATION στις 7.11.2019, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υποβλήθηκε από την SAZKA Group a.s. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου του Εκδότη που δεν κατείχε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από τη SAZKA Group a.s. και/ή των προσώπων που ενεργούν συντονισμένα με τη SAZKA Group a.s. κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο (ε), δεύτερο εδάφιο, του Ν. 3461/2006 (η «Δημόσια Πρόταση»)τα ακόλουθα:

Στις 29 Οκτωβρίου 2019 έληξε η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Στις 31 Οκτωβρίου 2019, η SAZKA Group a.s. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συνολικά 23.323.179 μετοχές (οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές»), οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 7,25% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη (περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει ο Εκδότης) προσφέρθηκαν νομίμως και εγκύρως από τους μετόχους του Εκδότη στη SAZKA Group a.s. στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»).

Στις 4 Νοεμβρίου 2019, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι και η SAZKA Group a.s. σύνηψαν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η αλυσίδα των επιχειρήσεων, μέσω των οποίων το VALEA FOUNDATION ασκεί έμμεσο έλεγχο των δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη είναι η κάτωθι:

Το VALEA FOUNDATION δεν έχει μετόχους και δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο· το Διοικητικό Συμβούλιο του VALEA FOUNDATION αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς να λαμβάνει οδηγίες από τον αποκλειστικό οικονομικό δικαιούχο του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στις οντότητες που ελέγχονται από αυτό. O κος Karel Komárek είναι ο αποκλειστικός οικονομικός δικαιούχος του VALEA FOUNDATION, αλλά δεν ασκεί έλεγχο στο VALEA FOUNDATION κατά την έννοια του Ν. 3556/2007. Το VALEA FOUNDATION είναι ο μοναδικός μέτοχος της Valea Holding AG. H Valea Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG Holding AG. H KKCG Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG AG. Η KKCG AG κατέχει άμεσα το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Group a.s. Η SAZKA Group a.s. κατέχει το 7,25% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη.

Περαιτέρω, η SAZKA Group a.s. κατέχει το 66,7% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα από τον κο Γεώργιο Μελισσανίδη μέσω της οντότητας Georgiella Holdings Co. Limited. Το VALEA FOUNDATION ασκεί αποκλειστικό έλεγχο επί της Emma Delta Management Ltd. μέσω της SAZKA Group a.s., επί τη βάσει της συμμετοχής της SAZKA Group a.s. στην Emma Delta Management Ltd. και της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta. Η Emma Delta Management Ltd. είναι η μοναδική οντότητα που κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. Η Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. κατέχει το 32,73% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη.

Oι άμεσοι μέτοχοι του Εκδότη είναι η SAZKA Group a.s. με ποσοστό 7,25% και η Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. με ποσοστό 32,73%. Συνεπώς, δυνάμει του συντονισμού μεταξύ όλων των οντοτήτων που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, όλες οι εν λόγω οντότητες ελέγχουν εμμέσως συνολικά το 39,98% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη, ως εξής:

Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

VALEA FOUNDATION

39,98%

__

39,98%

Valea Holding AG

39,98%

__

39,98%

KKCG Holding AG

39,98%

__

39,98%

KKCG AG

39,98%

__

39,98%

SAZKA Group a.s.

39,98%

__

39,98%

Emma Delta Management Ltd.

39,98%

__

39,98%

Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd.

39,98%

__

39,98%

Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.

39,98%

__

39,98%

   

Αθήνα, 8.11.2019

OΠΑΠ Α.Ε.


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων