Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Επιστροφή στους μετόχους του κατά τη διανομή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2018 επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 του Νόμου 4603/2019 ο συντελεστής παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων μειώθηκε σε 10% έναντι 15% που ήταν ο συντελεστής ο οποίος ίσχυε κατά την πληρωμή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2018 της Εταιρείας.

 

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2018 της Εταιρείας ήταν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 11 Δεκεμβρίου 2018 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.  ενώ η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2018 πραγματοποιήθηκε από την πληρώτρια τράπεζα -ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 (ημερομηνία έναρξης καταβολής).

 

Λόγω της κατά τα ανωτέρω μείωσης του συντελεστή παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων, ποσό Ευρώ 0,0175 ανά μετοχή οφείλεται σε εκείνους τους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι, σύμφωνα με το αρχείο δικαιούχων, φορολογήθηκαν με συντελεστή 15% αντί του χαμηλότερου συντελεστή 10%.

 

Το ποσό των Ευρώ 0,0175 ανά μετοχή αντιστοιχεί στον επιπλέον φόρο που παρακρατήθηκε κατά τη διανομή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2018 της Εταιρείας (ήτοι 5% επί 0,35 Ευρώ που ήταν το μικτό ποσό προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή) και θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέσω της πληρώτριας τράπεζας – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. – την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 με τους παρακάτω τρόπους:

 

  1. Μέσω των χειριστών του Σ.Α.Τ., ήτοι Τράπεζες και  Χρηματιστηριακές Εταιρείες, για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) τον οποίο έχει δηλώσει ο μέτοχος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμό 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, εφόσον δεν επιθυμεί την είσπραξη μέσω του/των χειριστή/των του. Αφορά μόνο τους μετόχους που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια τράπεζα – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
  3. Για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το Χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. η είσπραξη θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας – ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η είσπραξη του επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου μέσω οιουδήποτε καταστήματος του δικτύου της πληρώτριας τράπεζας αφορά και τους μετόχους της περίπτωσης 2 οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
  4. Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου από την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.

Για τις περιπτώσεις 3 και 4 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων