Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

H εταιρεία "QUALITY & RELIABILITY  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY  A.E.",  ενημερώνει ότι το επενδυτικό κοινό ότι βάσει της απόφασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 2020, εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (5.195.572,80 ευρώ), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό δέκα εννέα λεπτών του ευρώ (0,19 ευρώ) και συνεπώς με την μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από το ποσό των σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47 ευρώ) στο ποσό των είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28 ευρώ).  H μείωση θα πραγματοποιηθεί με τον συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποφασίσθηκε προκειμένου να μην έχουν πλέον εφαρμογή για την εταιρεία οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 119 Ν. 4548/2018.

To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς  Δ/νση Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων  Α.Ε και Αθλητικών Α.Ε  με την υπ΄αριθμ. 21609/24.02.2020 απόφαση του ( ΑΔΑ:Ω21Ψ46ΜΤΛΡ-ΥΩΟ) ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Η απόφαση καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό 2089612.

Η σχετική Ανακοίνωση έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1876671/25-02-2020. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί από το ποσό των 12.852.206,40 ευρώ στο ποσό των 7.656.633,60 ευρώ διαιρούμενο σε 27.345.120 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,28 ευρώ.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της 23ης.3.2020  ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 27η.3.2020 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,28 ευρώ ανά μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 8029409, κ. Νικόλαο Πέτρου).


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων