Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2019

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατά το έτος 2019 διαμορφώθηκε σε 10,73 εκατ. Ευρώ έναντι 14,48 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, μειωμένος κατά 25%, λόγω καθυστέρησης χρηματοδότησης του εγκεκριμένου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 επιχειρηματικού σχεδίου της από τις Τράπεζες. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 10,08 εκατ. Ευρώ ποσοστό 93,96% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2019 ανήλθαν σε ζημίες 3,32 εκατ.  Ευρώ έναντι ζημιών 1,40 εκατ. Ευρώ του 2018. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -1,76 εκατ. Ευρώ έναντι -473,28 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 5,55 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 3,59 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Κατά το έτος 2019 πραγματοποιήθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και καλύφθηκε μερικώς (κάλυψη 95,46%)  με την άντληση κεφαλαίων ποσού 1.407.497,40 ευρώ. Η πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.  Ποσόν 875.896,34 ευρώ της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου  διατέθηκε  για το εγκεκριμένο επενδυτικό  πρόγραμμα της εταιρείας.

Η εταιρία στη διάρκεια  του έτους 2019 υλοποίησε συνολικές επενδύσεις 2,4 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 2,2 εκατ. Ευρώ εντάσσονται στα πλαίσια  του  εγκεκριμένου προγράμματος ποσού  4,7 εκατ. Ευρώ με στόχο την θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής της διαδικασίας και την διείσδυση σε νέες καινοτόμες αγορές. Tο χρηματοδοτικό σχήμα του εγκεκριμένου προγράμματος έχει ως εξής: Ίδια κεφάλαια 875.896,34 ευρώ (18,45%), μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό 2.376.076,51ευρώ (50,05%) και επιχορήγηση 1.495.432,77 ευρώ  (31,50%). Στις 29.04.2019 εγκρίθηκε από τις Τράπεζες Πειραιώς, ΕΤΕ, Alpha Βank, η χρηματοδότηση της αναφερόμενου προγράμματος,  η βραχυπρόθεσμη πίστωση  ύψους 1,1 εκατ. ευρώ για προεξόφληση επιχορήγησης και η αναδιάρθρωσης των  δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας. Στις 7 Οκτωβρίου 2019 υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) για τη νέα χρηματοδότηση και για την αναδιάρθρωση των  δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας και μετά τις 10 Οκτωβρίου 2019 ξεκίνησε η σταδιακή χρηματοδότηση των  επενδύσεων που προβλέπονται στο επενδυτικό πρόγραμμα για να υλοποιηθεί το 93% μέχρι την 31.12.2019. 

Με την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου επενδυτικού  προγράμματος  και με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων η Εταιρία, σύμφωνα με την ανεξάρτητη επισκόπηση επιχειρηματικού πλάνου (IBR) που εκπονήθηκε από την εταιρία Grant Thornton αποκτά βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2019 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων